29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 633553-2021

10/12/2021    S240

Rumunia-Constanța: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

2021/S 240-633553

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: S.C RAJA S.A CONSTANTA
Krajowy numer identyfikacyjny: r1890420
Adres pocztowy: Strada: Călăraşi, nr. 22-24
Miejscowość: Constanta
Kod NUTS: RO223 Constanţa
Kod pocztowy: 900590
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Directia Dezvoltare si Finantari Externe
E-mail: raja1@rajac.ro
Tel.: +40 241664046
Faks: +40 241612283
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rajac.ro/
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

“Sursa de apa Valea Azugii. Statie de tratare si clorare Valea Azugii. Reabilitare rezervoare Predeal. Statie de pompare Joita”

Numer referencyjny: 1890420/2021 / 4 / CL 43 POIM
II.1.2)Główny kod CPV
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contractul implica lucrări de proiectare si executie pentru:

 Sectorul de Lucrari 1: Statia de tratare Valea Azugii

Obiect 1.1 - Reabilitare sursa de apa;

Obiect 1.2 – Statie tratare apa.

 Sectorul de Lucrari 2: Reabilitare Rezervoare

Obiect 2.1 – Gospodaria de apa Susai;

Obiect 2.2 – Rezervor de inmagazinare Cioplea;

Obiect 2.3 – Rezervor de inmagazinare Nedioglu;

Obiect 2.4 – Rezervor de inmagazinare Gheizer;

Obiect 2.5 – Rezervor de inmagazinare Mihai Viteazu;

Obiect 2.6 – Laborator central.

 Sectorul de Lucrari 3 – Gospodaria de apa Joita.

Lucrarile includ:

a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru reabilitarea gospodariilor de apa. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi expertize, memorii tehnice, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei.

c) Lucrari de constructie.

d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.

e) Testare si punere in functiune.

f) Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si asigurarea integrarii echipamentelor din camp in SCADA local si transmiterea datelor in SCADA.

g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 1095 zile

h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1095 zile.

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232154 Roboty budowlane w zakresie wysoko umieszczonych zbiorników wody pitnej
45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO122 Braşov
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Judetul Brasov

II.2.4)Opis zamówienia:

Contractul implica lucrări de proiectare si executie pentru:

 Sectorul 1 – Obiectul 1 - Statia de tratare Valea Azugii

• Obiect 1.1- Reabilitare sursa de apa de suprafata Valea Azugii;

• Obiect 1.2 - Reabilitare si extindere statie tratare apa Q=15 l/s;

 Sectorul 2 – Obiectul 2 - Reabilitare rezervoare de inmagazinare

• Obiect 2.1 – Gospodaria de apa Susai

• Obiect 2.2 – Rezervor de inmagazinare apa Cioplea:

• Obiect 2.3 – Rezervor de inmagazinare apa Nedioglu

• Obiect 2.4 –Rezervor de inmagazinare apa Geizer (V=100 mc);

• Obiect 2.5–Rezervor Mihai Viteazu.

• Obiect 2.6– Laborator Central

 Sectorul 3 – Obiectul 3 - Gospodaria de apa Joita

Toate obiectivele de investitie mai sus mentionate sunt impartite si in sub-obiecte. Detaliile sunt in Caietul de Sarcini.

Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1095 zile

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Pentru factorul de evaluare „ Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, cu evidentierea resurselor umane şi a activităţilor.”a fost stabilit un numar de 3 subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare in aprecierea ofertei tehnice. A se vedea Anexa - Fisa de acordare punctaj. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Descriere: Costul operational anual care se va lua in calculul punctajului tehnic, este suma costurilor operationale anuale pentru o perioada de 25 ani de exploatare iar pentru evaluarea financiara se va tine cont de preturile unitare din cap. G0 – Colectare de date. / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Pretul ofertei / Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 099-262316
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: RAJA S.A CONSTANTA
Adres pocztowy: Str Calarasi 22-24
Miejscowość: Constanta
Kod pocztowy: 900590
Państwo: Rumunia
E-mail: raja1@rajac.ro
Tel.: +40 241664046
Faks: +40 241662577
Adres internetowy: http://www.rajac.ro/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2021