Supplies - 633648-2021

10/12/2021    S240

Nederland-Zoetermeer: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2021/S 240-633648

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dunea N.V.
Postadres: Plein van de Verenigde Naties 11
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Postcode: 2719 EG
Land: Nederland
E-mail: S.rusman@dunea.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.dunea.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.dunea.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=7FB0C356-077F-C04D-EE6C2A74061D1829
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=7FB0C356-077F-C04D-EE6C2A74061D1829
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese openbare aanbesteding persoonlijke beschermingsmiddelen 2021

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dunea heeft voor haar medewerkers een assortiment met bijbehorende normen vastgesteld, waar de Persoonlijke beschermingsmiddelen aan moeten voldoen. De leverancier dient in staat te zijn dit gehele door Dunea geselecteerde assortiment aan PBM’s te kunnen leveren en Dunea hierin te ondersteunen en te ontzorgen. Ontzorgen in snelle leveringen alsook door administratieve afhandeling en bijbehorende rapportages waarmee zowel Dunea als leverancier haar processen kan optimaliseren, zodat er een efficiënte en effectieve dienstverlening plaatsvindt.

De PBM’s dienen op drie locaties te worden geleverd: op het hoofdkantoor te Zoetermeer, de locatie Spoorlaan Den Haag en de locatie te Scheveningen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18222000 Bedrijfskleding
35113400 Beschermende en veiligheidskleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding heeft betrekking op de levering van Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s).

Dunea heeft voor haar medewerkers een assortiment met bijbehorende normen vastgesteld, waar de Persoonlijke beschermingsmiddelen aan moeten voldoen. De leverancier dient in staat te zijn dit gehele door Dunea geselecteerde assortiment aan PBM’s te kunnen leveren en Dunea hierin te ondersteunen en te ontzorgen. Ontzorgen in snelle leveringen alsook door administratieve afhandeling en bijbehorende rapportages waarmee zowel Dunea als leverancier haar processen kan optimaliseren, zodat er een efficiënte en effectieve dienstverlening plaatsvindt.

De PBM’s dienen op drie locaties te worden geleverd: op het hoofdkantoor te Zoetermeer, de locatie Spoorlaan Den Haag en de locatie te Scheveningen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/02/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Den Haag

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/12/2021