29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 633944-2020

24/12/2020    S251

Norwegia-Molde: Elektryczne elementy składowe

2020/S 251-633944

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Krajowy numer identyfikacyjny: 944183779
Adres pocztowy: Fylkeshuset
Miejscowość: Molde
Kod NUTS: NO NORGE
Kod pocztowy: 6404
Państwo: Norwegia
Osoba do kontaktów: Jorid Nerland
E-mail: jorid.nerland@mrfylke.no
Tel.: +47 91837964
Faks: +47 71258721
Adresy internetowe:
Główny adres: https://permalink.mercell.com/143913339.aspx
Adres profilu nabywcy: http://www.mrfylke.no/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://permalink.mercell.com/143913339.aspx
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://permalink.mercell.com/143913339.aspx
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

2020-114 Equipment Packages for Electrical Trades at Sixth form Colleges in Møre og Romsdal

Numer referencyjny: 2020/114
II.1.2)Główny kod CPV
31681400 Elektryczne elementy składowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Møre og Romsdal fylkeskommune (Møre og Romsdal County) announces a tender for equipment packages for electrical trades at sixth form colleges in Møre og Romsdal.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 000 000.00 NOK
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31200000 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000 Elementy składowe obwodów elektrycznych
31230000 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000 Elektryczne artykuły i akcesoria
31681000 Akcesoria elektryczne
31681300 Obwody elektryczne
31681410 Tworzywa elektryczne
31710000 Sprzęt elektroniczny
31711000 Artykuły elektroniczne
31711100 Elektroniczne elementy składowe
31730000 Sprzęt elektrotechniczny
31731000 Artykuły elektrotechniczne
42511110 Pompy grzewcze
43328100 Urządzenia hydrauliczne
38127000 Stacje pogodowe
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
38433300 Analizatory widma
32552420 Przemienniki częstotliwości
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NO053 Møre og Romsdal
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Møre and Romsdal.

II.2.4)Opis zamówienia:

The purpose of the procurement is to enter into a contract for equipment packages to meet the subject renewal of first year sixth form college (VG1) electrical trades and new program subjects. A joint procurement of the same equipment is carried out for sixth form colleges in Møre and Romsdal County that offer VG1 electrical trades.

School packages will be put together containing the following:

1) energy and control systems: consist of five equipment packages (ELE1007);

2) electronic circuits and network system: consists of two equipment packages (ELE1006).

Training is included in the delivery.

Deliveries must be delivered directly to the individual school.

Tenders can be submitted for one or both of the lots.

Refer to the tender documents for comprehensive information.

All questions and other inquiries related to this request must be addressed in writing to the contracting authority c/o the purchasing section via the communication tab in Mercell.

There will not be any contact between the market and the schools during the tender phase.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Quality and implementation ability / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 000 000.00 NOK
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

An option with a 12-month duration.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Company Registration Certificate from the Brønnøysund Register Centre.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Norweski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Romsdal tingrett
Miejscowość: Molde
Państwo: Norwegia
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2020