29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 634386-2021

13/12/2021    S241

Grecja-Ierapetra: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 241-634386

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: DIMOS IERAPETRAS
Adres pocztowy: DIMOKRATIAS 31
Miejscowość: IERAPETRA
Kod NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
Kod pocztowy: 72200
Państwo: Grecja
Osoba do kontaktów: NIKOLAOS SEKADAKIS
E-mail: dimos@ierapetra.gov.gr
Tel.: +30 2842340300
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ierapetra.gov.gr
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.promitheus.gov.gr
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων ΕΕΛ Μακρύ Γιαλού

II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Το έργο αφορά στη συλλογή και μεταφορά αστικών λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Μακρύ Γιαλού. Οι εξυπηρετούμενες περιοχές του έργου, είναι οι οικισμοί: Κουτσουρά (Τ.Κ. Σταυροχωρίου), Μακρύ Γιαλού (Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου) Δήμου Ιεράπετρας και Ανάληψης (Τ.Κ. Πεύκων) Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 737 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232431 Przepompownie wody odpadowej
44163130 Ściekowe przewody rurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ & ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

II.2.4)Opis zamówienia:

Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων

H γενική διάταξη του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων διαχωρίζεται σε δύο τομείς:

- το ανατολικό (που συγκεντρώνει τα ακάθαρτα από τον οικισμό Ανάληψης και το μεγαλύτερο τμήμα του Μακρύ Γιαλού) και το δυτικό (που συγκεντρώνει τα ακάθαρτα από τον οικισμό Κουτσουρά και το μικρότερο τμήμα του Μακρύ Γιαλού). Το σύνολο των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων, οδεύει υπογείως και στο σύνολό του κατά μήκος υφιστάμενου οδικού δικτύου.

Δυτικό τμήμα συλλεκτήρα ακαθάρτων

Από το δυτικό όριο του οικισμού Κουτσουράς (Δυτικός Κόμβος Ν.Ο.Α.Κ), ο δυτικός συλλεκτήρας ακαθάρτων προβλέπεται να κατασκευασθεί αρχικά στην επαρχιακή οδό (Ε.Ο.) Ιεράπετρας – Σητείας και στη συνέχεια στο δρόμο ήπιας κυκλοφορίας στην ακτογραμμή μέχρι την εκβολή του ρέματος όπου προβλέπεται η κατασκευή του Α/Σ 1 που θα καταθλίβει την απορροή προς την αμέσως ανατολικά υπερκείμενη καμπή της Ε.Ο. Από το φρεάτιο αποφόρτισης του Α/Σ 1, ο συλλεκτήρας ακολουθεί ελεύθερη ροή προς τα ανατολικά μέχρι την πλατεία που προβλέπεται στο Ρυμοτομικό Σχέδιο συλλέγοντας τo κεντρικό τμήμα ακαθάρτων του οικισμού Κουτσουρά.

Στην πλατεία αυτή προβλέπεται η κατασκευή του Α/Σ 2 στο οποίο καταλήγουν με φυσική ροή και τα ακάθαρτα του ανατολικού τμήματος του οικισμού Κουτσουρά. Ο καταθλιπτικός αγωγός του Α/Σ 2 έχει μήκος ~750m με αποφόρτιση σε φρεάτιο εκτός του οικισμού. Μετά την αποφόρτιση της κατάθλιψης του Α/Σ 2, ο συλλεκτήρας απορρέει προς τα ανατολικά με φυσική ροή συγκεντρώνοντας και τα λύματα της δυτικής περιοχής του Μακρύ Γιαλού μέχρι το ρέμα που υπάρχει στο τμήμα αυτό, όπου προβλέπεται η κατασκευή του Α/Σ 3 που θα καταθλίβει τα λύματα. Τέλος, προτείνεται η κατασκευή αγωγού ελεύθερης ροής, στο πέρας του καταθλιπτικού αγωγού, έως το Α/Σ 3.

Ανατολικό τμήμα συλλεκτήρα ακαθάρτων

Από το ανατολικό όριο της Ανάληψης μέχρι το ρέμα που διασχίζει τον οικισμό, ο συλλεκτήρας απορρέει με φυσική ροή προς τα δυτικά συλλέγοντας με φυσική ροή τα ακάθαρτα από το μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού (ανατολικά) και με άντληση τα ακάθαρτα των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και του νοτιοανατολικού τμήματος. Για το τμήμα του ανατολικού συλλεκτήρα δυτικά του ρέματος που διασχίζει τον οικισμό της Ανάληψης, μέχρι το κεντρικό αντλιοστάσιο (Κ. Α/Σ), προτείνεται η κατασκευή βαρυτικού συλλεκτήρα μήκους ~13250m μέχρι το κεντρικό αντλιοστάσιο (Κ. Α/Σ).

Κεντρικό τμήμα συλλεκτήρα ακαθάρτων

Προβλέπεται η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μήκους ~290m από το Α/Σ 3 (αρχή κεντρικού τμήματος συλλεκτήρα ακαθάρτων), ο οποίος καταθλίβει τα λύματα μέχρι το ψηλό σημείο, από όπου με βαρυτικό αγωγό μήκους ~360m φθάνουν ως το κεντρικό Α/Σ (Κ. Α/Σ). Στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου, προβλέπεται η κατασκευή του αντλιοστασίου Α/Σ4, από όπου τα λύματα με αγωγό μήκους 330m, καταθλίβονται μέχρι το ψηλό σημείο και στη συνέχεια με βαρύτητα (αγωγός μήκους 140 m) φθάνουν ως το κεντρικό Α/Σ (Κ. Α/Σ).

Ιδιωτικές Συνδέσεις

Προβλέπεται η κατασκευή 935 ιδιωτικών συνδέσεων με το νέο αποχετευτικό δίκτυο που θα κατασκευαστεί.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 737 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Ε.Ε.Λ Μακρύ Γιαλού» πράξη "Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των παραλιακών οικισμών Κουτσουρά, Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας και Ανάληψης Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου" συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Κριτήρια Επιλογής (22.Β-22.Δ) Αναλυτικής Διακήρυξης

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Grecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 13 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π.)
Miejscowość: ΑΘΗΝΑ
Państwo: Grecja
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

ΑΡΘΡΟ 4.3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2021