Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Υπηρεσίες - 634467-2020

28/12/2020    S252

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης του EIC — Πρόσβαση σε γεωγραφικές αγορές – Πρόγραμμα υπερπόντιων εκθέσεων 2.0

2020/S 252-634467

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, RTD — Research and Innovation, RTD.TF — European Innovation Council
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rtd-call-for-tenders@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης του EIC — Πρόσβαση σε γεωγραφικές αγορές – Πρόγραμμα υπερπόντιων εκθέσεων 2.0

Αριθμός αναφοράς: RTD/2020/OP/0006
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καινοτομίας (EIC) που είναι ΜΜΕ/νεοσύστατες/επεκτεινόμενες, σε βασικές διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, σε νέες γεωγραφικές αγορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων χωρών στο πρόγραμμα H2020 και στο μελλοντικό Πλαίσιο Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας Horizon Europe.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της σύμβασης είναι:

• απόκτηση εκθεσιακού χώρου σε εκθέσεις στο εξωτερικό:

• δημιουργία εμπορικής και επιχειρηματικής συνεργασίας/εταιρικών σχέσεων μεταξύ των δικαιούχων του EIC και των επιχειρηματικών εταίρων τρίτων χωρών:

• βελτίωση της γνώσης των δικαιούχων του EIC για νέες γεωγραφικές αγορές.

Αυτό το συμβόλαιο θα βοηθήσει τους δικαιούχους του EIC να δημιουργήσουν επιχειρηματικές συνεργασίες σε περιοχές με ισχυρές ομάδες πελατών και πιθανούς επιχειρηματικούς εταίρους. Αυτό θα αυξήσει τις ευκαιρίες εμπορευματοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το EIC και θα οδηγήσει τους δικαιούχους του EIC να στηρίξουν τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 998 600.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
75112000 Διοικητικές υπηρεσίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
79421100 Υπηρεσίες επίβλεψης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
79952000 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79421200 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Η εκτέλεση των καθηκόντων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, εκτός εάν πραγματοποιούνται συναντήσεις στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και στους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι υπερπόντιες εκθέσεις.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών στοχεύει στη τη διευκόλυνση της πρόσβασης των δικαιούχων EIC που είναι ΜΜΕ/Εκκινήσεις/Κλιμάκωση, σε βασικές διεθνείς εμπορικές εκθέσεις σε νέες γεωγραφικές αγορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων χώρων στο πρόγραμμα H2020 Horizon Europe.

Οι ειδικοί στόχοι της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι οι εξής:

• απόκτηση εκθεσιακού χώρου σε εκθέσεις στο εξωτερικό.

• δημιουργία εμπορικής και επιχειρηματικής συνεργασίας/εταιρικών σχέσεων μεταξύ των δικαιούχων του EIC και των επιχειρηματικών εταίρων τρίτων χωρών. Σημαντική σημείωση. Οποιαδήποτε δραστηριότητα/συνεργασία με σκοπό την απόκτηση ξένων επενδύσεων από χώρες εκτός ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες εξαιρείται από αυτήν τη σύμβαση. Ο ανάδοχος διασφαλίζει ότι οι προ-συνεδριάσεις και όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτήν τη σύμβαση τηρούν αυτόν τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής.

• Βελτίωση της γνώσης των δικαιούχων του EIC για νέες γεωγραφικές αγορές. Αυτό το συμβόλαιο θα βοηθήσει τους δικαιούχους του EIC να δημιουργήσουν επιχειρηματικές συνεργασίες σε περιοχές με ισχυρές ομάδες πελατών και πιθανούς επιχειρηματικούς εταίρους. Αυτή η σύμβαση θα αυξήσει την προβολή των δικαιούχων του EIC, καθώς και του ίδιου του EIC. Αυτό θα αυξήσει τις ευκαιρίες εμπορευματοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το EIC και θα οδηγήσει τους δικαιούχους του EIC να στηρίξουν τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα της μεθοδολογίας / Στάθμιση: 25/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Συνολική αξιοπιστία και συνοχή της πρότασης και ποιότητα του σχεδίου επικοινωνίας / Στάθμιση: 25/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση της εργασίας και των πόρων / Στάθμιση: 30/100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μέτρα ποιοτικού ελέγχου / Στάθμιση: 20/100
Τιμή - Στάθμιση: Τιμή 30 % - Ποιότητα 70 %
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 154-376101
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: LC-01585385
Τίτλος:

Υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης του EIC — Πρόσβαση σε γεωγραφικές αγορές — Πρόγραμμα υπερπόντιων εκθέσεων 2.0

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
15/12/2020
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Deloitte Consulting and Advisory CVBA
Αριθμός ταυτοποίησης: BE0474429572
Ταχ. διεύθυνση: Gateway Building Luchthaven Nationaal 1j
Πόλη: Zaventem
Κωδικός NUTS: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Ταχ. κωδικός: 1930
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 998 600.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 12 %

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GC.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/12/2020