29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 634553-2021

13/12/2021    S241

Francja-Bobigny: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 241-634553

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 236-620644)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: departement de la seine saint denis
Krajowy numer identyfikacyjny: 22930008201453
Adres pocztowy: hôtel du Département, 3 esplanade Jean Moulin
Miejscowość: Bobigny
Kod NUTS: FR106 Seine-Saint-Denis
Kod pocztowy: 93000
Państwo: Francja
E-mail: commande-publique@seinesaintdenis.fr
Tel.: +33 143939393
Adresy internetowe:
Główny adres: https://seinesaintdenis.fr
Adres profilu nabywcy: https://marchespublics.seinesaintdenis.fr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

création d'une baignade biologique dans le parc Georges Valbon à Saint-Denis et la Courneuve

Numer referencyjny: 2021930170
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

l'Opération faisant l'objet du présent appel d'offres est l'aménagement de la baignade à traitement biologique dans le parc Georges Valbon, parc situé sur les communes de la Courneuve, Saint-Denis, Stains et Dugny.Sur le parc Georges Valbon, le programme comporte la création d'un espace de baignade pour une surface totale de 15 000 mètres carrés. Ces grandes dimensions permettent d'accueillir environ 3000 baigneurs par jour, dans des secteurs où la demande d'accéder à l'eau et de nager est de plus en plus forte.L'ensemble des travaux se déroule dans l'enceinte du parc Georges Valbon, sur les communes de Saint-Denis et de la Courneuve

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 236-620644

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.6
Zamiast:

nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 5

Powinno być:

nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 2

VII.2)Inne dodatkowe informacje: