29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 634559-2021

13/12/2021    S241

Belgia-Hasselt: Roboty budowlane w zakresie kei

2021/S 241-634559

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 216-567470)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: De Vlaamse Waterweg nv
Krajowy numer identyfikacyjny: 0216.173.309_16711
Adres pocztowy: Havenstraat 44
Miejscowość: Hasselt
Kod NUTS: BE224 Arr. Hasselt
Kod pocztowy: 3500
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Bruno Verwimp
E-mail: regio.oost@vlaamsewaterweg.be
Tel.: +32 11298400
Adresy internetowe:
Główny adres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres profilu nabywcy: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427879

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bouw van een nieuwe linkeroever incl. kanaalverbreding tussen de brug van de Azijn en de Theunisbrug.

Numer referencyjny: De Vlaamse Waterweg-ARO-21-1107-F02_1
II.1.2)Główny kod CPV
45241100 Roboty budowlane w zakresie kei
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Het project bestaat uit de bouw van een kaaimuur, de verbreding van het Albertkanaal en de verplaatsing van een regenwaterafvoerleiding (ingebuisde gedeclasseerde waterloop Klein Schijn.)

De werken omvatten:

Studies

o Van de kade en de verankering

o Van de beschoeide sleuf voor de riolering

o Van de toezichtsputten op het Klein Schijn

Bouwrijp maken van het terrein

o Opbraak van bestaande jaagpad, terreinverharding en aanhorigheden

o Slopen van bestaande oeverconstructies en hun aanhorigheden

o Wegnemen en on site bewaren van de teelaarde

Bouwen van nieuwe kaaimuren

o Damwanden met kesp en grondankers

o Ladders

o bolders

Uitgraven/baggeren van het kanaal

o Afvoeren van de baggerspecie/uitgegraven grond

o Ter plaatse laten van een deel van de grond (te gebruiken in ophoging terrein)

Bouw van een regenwaterafvoerriolering diameter 2000mm in beschoeide sleuf zonder bemaling.

o Aankoppeling opwaartse zijde

o Gewapende betonbuis diameter 2000mm met toezichtskamers

o Aankoppeling afwaartse zijde

Terreinaanleg

o Ophogen van het terreinen aan de landzijde van de nieuwe kade

Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 216-567470

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Zamiast:
Data: 10/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 23/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: De inschrijving moet geldig blijven tot
Zamiast:
Data: 09/04/2022
Powinno być:
Data: 21/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Zamiast:
Data: 10/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 23/12/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: