Services - 63458-2017

18/02/2017    S35    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 035-063458

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Białystok
ul. Słonimska 1
Białystok
15-950
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Pieńkowska
Tel.: +48 858696932
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Faks: +48 858696249
Kod NUTS: PL343

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy: www.bialystok.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bialystok.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok, Polska
www.bialystok.pl
ul. Składowa 11
Białystok
15-399
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Kulesza, Zarząd Dróg Miejskich
Tel.: +48 858696765
E-mail: zdm@um.bialystok.pl
Faks: +48 858696790
Kod NUTS: PL343

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski w Białymstoku, Zarzad Dróg Miejskich, (sekretariat)
ul. Składowa 11
Białystok
15-399
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Kulesza, Zarząd Dróg Miejskich
Tel.: +48 858696765
E-mail: zdm@um.bialystok.pl
Faks: +48 858696790
Kod NUTS: PL343

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.bialystok.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Mohylowskiej, Ogrodniczki, Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Numer referencyjny: ZDM-III.271.5.2017.EK
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę ulic: Mohylowskiej, Ogrodniczki, Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Przewidywana maksymalna ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski wynosi

łącznie 18 pobytów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 185 825.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Ulice Mohylowska, Ogrodniczki oraz Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku wymagają opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej:

a) ul. Mohylowska na odcinku od Młynowej do ul. J. Bema – ciąg pieszo-jezdny, oznaczony

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 24 KPJ o szerokości

w liniach rozgraniczających od 4,0 m do 4,4 m, wraz z kanalizacją deszczową oraz budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej,

b) ul. Ogrodniczki na odcinku od ul. Długiej do ul. Studziennej – w zakresie jezdni, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej,

c) ul. Króla Zygmunta Augusta na odcinku od ul. Gen. Władysława Andersa do ul. Władysława Jagiełły – w zakresie jezdni, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej,

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. inwestycji.

2) Wykonanie map projektu podziału działek objętych rozbudową pasa drogowego (określenie części nieruchomości do przejęcia pod pas drogowy winno nastąpić w terenie przed wydaniem ostatecznej decyzji ZRID)-(jeśli zajdzie konieczność). Jezdnię bitumiczną należy wykonać

dla obciążenia ruchem min. KR-3.

3) Wykonawca powinien uzyskać wszelkie odstępstwa od warunków technicznych zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.3.1999 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124), niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

4) Projektant, na wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi

na pytania, zadane przez Wykonawców, dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej

na etapie postępowania przetargowego na budowę ww. ulic.

5) Wykonawca winien przewidzieć konieczność wykonania drugiego projektu budowlanego

lub opracowania materiałów do zgłoszenia np. dla wlotu ulicy projektowanej w ulicę, która znajduję się na działce nie stanowiącej własności Gminy Białystok, itp.

6) W zakresie budowy kanalizacji deszczowej został ustalony Program Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozbudowy Kanalizacji deszczowej Miasta Białegostoku (link do strony internetowej: http://arch.um.bialystok.pl/362-inne-dokumenty-planistyczne/default.aspx).

W oparciu o który, należy wstępnie oszacować projekt kanalizacji deszczowej przedmiotowych ulic.

Do późniejszych prac projektowych w zakresie ww. infrastruktury należy uzyskać warunki techniczne wydane przez Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego

w Białymstoku, na podstawie których należy wykonać dokumentację projektową.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 185 825.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 000 PLN.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się z art.114 Kc – miesiąc liczy się za dni 30.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego (dotyczy oferty najwyżej ocenionej) Wykonawca winien przedłożyć:

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca winien wykazać się posiadaniem w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 50 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku walut już nie obowiązujących zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego (dotyczy oferty najwyżej ocenionej) Wykonawca winien przedłożyć:

1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;(na lub wg. zał. nr 3 do SIWZ),

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zał. nr 4 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca winien wykazać, iż:

1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dokumentacji projektowych na przebudowę lub budowę ulic lub dróg, o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto każda dokumentacja;

Użyte określenia ,,ulica lub droga” – w rozumieniu Ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 j.t.).

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku walut już nie obowiązujących zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum spełni postawiony warunek w wymaganym zakresie (stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).

2) dysponuje co najmniej po 1 osobie, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 690 z późn. zm.) lub uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:

— inżynieryjnej drogowej, posiadającą doświadczenie w opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych na przebudowę lub budowę ulic lub dróg o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto każda dokumentacja,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/03/2017
Czas lokalny: 08:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/03/2017
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Składowa 11, pokój 205 (sekretariat).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia:

1. Wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 – 8 ustawy Pzp.

II. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełniawarunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa (do oferty):

1. JEDZ,

2. JEDZ dot. innych podmiotów-jeżeli dotyczy,

3. Dokumenty, w szczeg. zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp (dot. oferty najwyżej ocenionej):

1. Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1-9 SIWZ.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych oraz wykonawców mających siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP – określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy Pzp (Dz.U. 2016 poz. 1126).

3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.

IV Inne dokumenty:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIIIpkt 1 ppkt 1- 9 SIWZ – składa każdy z wykonawców,

2) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ – składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V pkt 1 ppkt 2 i 3 SIWZ.

2. W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty):

1) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ,

2) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na lub wg zał. nr 6 do SIWZ), które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuję oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosisięwterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

4. Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2017