Services - 63461-2017

18/02/2017    S35    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Brno: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2017/S 035-063461

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
70932581
Žerotínovo náměstí 449/3
Brno
602 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Křivánková
Tel.: +420 547120303
E-mail: martina.krivankova@susjmk.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.susjmk.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00010296
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
70932581
Ořechovská 35
Brno
619 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Křivánková
E-mail: martina.krivankova@susjmk.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.susjmk.cz

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: údržba komunikací

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zpracování projektové dokumentace II/374 Boskovice – Lhota Rapotina – DÚR, IČ.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR dle Investičního záměru. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k získání územního rozhodnutí vč. zpracování oznámení EIA a zajištění zjišťovacího řízení a v případě nutnosti zpracování dokumentace EIA a zajištění vydání souhlasného závazného stanoviska.

Předmětem stavby bude přeložka silnice II/374 v úseku mezi Boskovicemi a Lhotou Rapotinou v dl. 0,952 km. Přeložka silnice je navržena z důvodu uvolnění trasy pro přeložku železniční tratě č. 262 v úseku Boskovice-Lhota Rapotina, tzv. Boskovická spojka.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 040 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
71320000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

SÚS JMK, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR dle Investičního záměru. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k získání územního rozhodnutí vč. zpracování oznámení EIA a zajištění zjišťovacího řízení a v případě nutnosti zpracování dokumentace EIA a zajištění vydání souhlasného závazného stanoviska.

Předmětem stavby bude přeložka silnice II/374 v úseku mezi Boskovicemi a Lhotou Rapotinou v dl. 0,952 km. Přeložka silnice je navržena z důvodu uvolnění trasy pro přeložku železniční tratě č. 262 v úseku Boskovice-Lhota Rapotina, tzv. Boskovická spojka.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění VZ / Váha: 20 %
Cena - Váha: 80 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 040 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 11
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

1. ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

2. doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru:

i. Projektová činnost ve výstavbě,

3. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel předloží doklad o autorizaci pro obor dopravní stavby vydaný osobě, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Není požadováno.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Zadavatel si v souladu s § 105 ZZVZ vyhrazuje, že činnosti odpovědného projektanta nebudou prováděny poddodavatelsky.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 27/03/2017
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27/03/2017
Místní čas: 09:15
Místo:

Ořechovská 35, 619 00 – velká zasedací místnost.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínky pro podání návrhu ÚHOS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny nejpozději do skončení této lhůty.

Zadavatel je povinen vyřídit námitky do 15 dnů.

Návrh je nutno doručit ÚHOS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů ode dne odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/02/2017