Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 634628-2020

Submission deadline has been amended by:  71598-2021
28/12/2020    S252

Polska-Będzin: Roboty budowlane

2020/S 252-634628

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Dombud" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Topolowa 6/22
Miejscowość: Będzin
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ferens
E-mail: biuro@tbsdombud.eu
Tel.: +48 322518085
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tbsdombud.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://tbsdombud.eu/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektu i budowa mieszkań przy ulicy Naftowej w Sosnowcu

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie projektu i budowa mieszkań przy ulicy Naftowej w Sosnowcu na działkach nr 4265, 4361/1, 4361/5, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, PFU, Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45313100 Instalowanie wind
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Naftowa

41-200 Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie projektu i budowa mieszkań przy ulicy Naftowej w Sosnowcu na działkach nr 4265, 4361/1, 4361/5. Zamówienie podzielone zostanie na 4 następujące etapy:

a) Etap wykonania dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;

b) I Etap robót budowlanych – realizacja 90-100 mieszkań (wraz z uzyskaniem częściowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

c) II Etap robót budowlanych – realizacja 70-80 mieszkań wraz z uzyskaniem częściowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

d) III Etap robót budowlanych – realizacja pozostałej ilości mieszkań wynikająca z przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji, przy założeniu minimalnej ilości wymaganych 285 mieszkań.

Wymagania w zakresie „zaprojektuj"

1) opracowanie dokumentacji geologicznej, opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego – w zależności od potrzeb;

2) uzyskanie opinii i uzgodnień (w tym z Wyższego Urzędu Górniczego), wynikających z obowiązujących przepisów i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę;

3) opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - dalej STWIOR) wszystkich branż, tj. ogólnobudowlanej i instalacyjnej, w zakresie: centralnego ogrzewania, wody zimnej i hydrantowej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji, instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, instalacji telekomunikacyjnych (domofonowa, RTV/SAT, telefoniczna), systemu zabezpieczeń pożarowych - zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich opinii i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami branżowymi przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

4) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę;

5) opracowanie przedmiarów i kosztorysów wielobranżowych nakładczych, jeśli Zamawiający tego zażąda;

6) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji budowy;

7) przeniesienie na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych i praw zależnych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Wymagania w zakresie „wybuduj"

1) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiającym;

2) przeprowadzenie prób oraz wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych;

3) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń i wyposażenia;

4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej mieszkań sporządzonej przez uprawnioną osobę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 29
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że:

a) ma dostęp lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), lub posiada zdolność kredytową w takiej samej wysokości, potrzebnymi do rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia,

b) w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, tj. w 2017, 2018, 2019 osiągnął przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości min. 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) w każdym roku,

c) w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, tj. w 2017, 2018, 2019 (zgodnie z bilansem na koniec roku obrotowego), a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres, posiadał wskaźnik bieżącej płynności finansowej CR (current ratio) w przedziale od 1,5 do 2,0 - liczony wg wzoru:

CR =Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe

d) w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, tj. za rok 2017, 2018, 2019, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, wielkość wskaźnika zadłużenia jest nie większa niż 0,6. Wielkość wskaźnika zadłużenia będzie liczona wg wzoru:

Wskaźnik zadłużenia = Zobowiązania ogółem /Aktywa ogółem

e) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 15 000 000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych). Wymaganą sumą gwarancyjną musi wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą wymaganą sumę gwarancyjną, ale żaden z nich nie posiada wymaganego ubezpieczenia z wymaganą sumą gwarancyjną. Również w sytuacji, gdy składający ofertę nie posiada wymaganego ubezpieczenia z wymaganą sumą gwarancyjną i będzie polegał na zasobach innego podmiotu — inny podmiot będzie musiał wykazać się tym, że posiada wymagane ubezpieczenie z wymaganą sumą gwarancyjną.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat powinien zatrudniać min. 100 pracowników fizycznych (murarzy, cieśli, betoniarzy, zbrojarzy, tynkarzy, malarzy, itp.) na umowę o pracę w każdym roku tj. 2017, 2018, 2019,

b) posiada doświadczenie w realizacji jednostek mieszkaniowych w standardzie wykończenia „pod klucz” – w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował min. 300 takich mieszkań,

c) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał 3 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 35 000 000 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych brutto) każda, polegające na kompleksowej budowie, przebudowie lub rozbudowie, budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym przynajmniej w ramach jednej z nich wykonał dokumentację projektową i uzyskał pozwolenie na budowę,

d) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.:

* dwie (2) osoby posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, 5 - letnie doświadczenie w projektowaniu i jest projektantem min. 3 budynków lub zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych o pow. użytkowej mieszkań co najmniej 2 500 m2;

* po jednej (1) osobie posiadającej uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:

— konstrukcyjno- budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych.

* trzy (3) osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

Przy czym wymaga się aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji:

• kierownika budowy - w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy min. 2 robotach budowlanych polegających na budowie budynku lub zespołu budynków kubaturowych o wartości brutto minimum 35 000 000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), - dot. roboty budowlanej zakończonej protokołem odbioru końcowego, w tym min. jednego budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w standardzie wykończenia „pod klucz”,

• kierownika robót - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniły funkcję kierownika budowy przy min. 2 robotach budowlanych polegających na budowie budynku lub zespołu budynków kubaturowych o wartości brutto minimum 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), - dot. roboty budowlanej zakończonej protokołem odbioru końcowego, w tym min. jednego budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

* po jednej (1) osobie posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez ograniczeń obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności:

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych,

— drogowej.

* jedna (1) osoba posiadająca specjalizację techniczno-budowlaną geotechnika do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

* jeden (1) geodeta posiadający świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

UWAGA !!!

Projektanci, kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające w swej treści zaprojektowanie objętych zamówieniem robót. Osoby sprawujące opisane samodzielne funkcje techniczne muszą także w okresie realizacji zlecenia należeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia dla stron umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). Wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— Wykaz robót budowlanych - opisany szczegółowo w SIWZ,

— Wykaz osób - opisany szczegółowo w SIWZ,

— Wykaz jednostek mieszkaniowych - opisany szczegółowo w SIWZ,

— Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - opisany szczegółowo w SIWZ,

— oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy - opisany szczegółowo w SIWZ,

— Sprawozdania finansowego albo jego części - opisany szczegółowo w SIWZ,

— Formularz zawierający dane finansowe - opisany szczegółowo w SIWZ,

— Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej - opisany szczegółowo w SIWZ.

2) brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp, tj. dokumentów wypisanych w § 5 pkt 1)-10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1282) — opisanych szczegółowo w SIWZ.

W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy PZP Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku niepozyskania środków finansowych na pokrycie przedmiotowej inwestycji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie Pzp.

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni -jeżeli korzystano z innych środków.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020