Services - 63464-2017

18/02/2017    S35    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Usługi inżynieryjne

2017/S 035-063464

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Olbrycht
Tel.: +48 178754636
E-mail: zampub@erzeszow.pl
Faks: +48 178754634
Kod NUTS: PL325

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.erzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.erzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 – wykonanie usług inżynieryjnych przedprojektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer referencyjny: CZ-I.271.3.7.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług inżynieryjnych przedprojektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku komunalnego podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej na podstawie indywidualnej decyzji o wpisie do rejestru zabytków przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Rzeszowie w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71220000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług inżynieryjnych przedprojektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku komunalnego podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej na podstawie indywidualnej decyzji o wpisie do rejestru zabytków przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Rzeszowie w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2”.

2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje między innymi:

1) roboty budowlano – remontowe i instalacyjne z zakresu termomodernizacji:

a) budowa instalacji c. o. i c.w.u.,

b) docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,

c) ocieplenie ścian zewnętrznych od strony podwórza i szczytowych,

d) wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do klatki od strony ul. Grunwaldzkiej oraz drzwi wejściowych z klatki na podwórko,

e) wymiana drzwi z klatki na balkony I i II piętro,

f) wymiana okien drewnianych: okienka piwniczne (szacht) od strony ul. Matejki z założeniem krat, okienka strychowe, okna na balkony I i II piętro,

2) inne roboty budowlano remontowe i instalacyjne:

a) budowa instalacji gazowej,

b) wymiana elementów więźby dachowej zaatakowanych biologicznie przez owady,

c) remont kominów,

d) wyprowadzenie wywiewek kanalizacyjnych ze strychu ponad dach,

e) remont płyt balkonowych od strony podwórza (elewacja patio),

f) odmalowanie elewacji wraz z cokołem od strony ulicy,

g) uporządkowanie i uwzględnienie miejsc na szyldy i reklamy dla lokali usługowych prowadzących działalność w budynku,

h) malowanie klatki schodowej i sieni z uprzednim odgrzybieniem,

i) odmalowanie balustrady schodowej na klatce schodowej wraz z remontem pochwytów drewnianych,

j) oczyszczenie i zakonserwowanie schodów lastrykowych w klatce,

k) wymiana wewnętrznych drzwi wejściowych do piwnicy,

l) konserwacja drzwi wewnętrznych, wejściowych z klatki na strych,

m) usunięcie gruzu (popiołu) znajdującego się w piwnicach,

n) oczyszczenie i odgrzybienie ścian piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie posadzki z izolacją cieplną i przeciwwilgociową,

o) remont schodów prowadzących do piwnicy,

p) zabezpieczenie konstrukcji stropu nad piwnicą oraz konstrukcji klatki schodowej,

q) wykonanie instalacji wod.-kan. w budynku (instalacja kanalizacyjna, instalacja wody zimnej i c.w.u, z uwzględnieniem częściowo już wykonanej instalacji),

r) uporządkowanie funkcji mieszkań pod względem wprowadzenia w.c. do mieszkań,

s) wykonanie remontu patio po uprzednim uporządkowaniu odprowadzenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz inne roboty towarzyszące, które są niezbędne do prawidło.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 66 490.13 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Podmiot dofinansowujący: NFOŚiGW dla WFOŚiGW Projekt/program (nazwa): „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający informuje, że prowadzi niniejsze postępowanie z zastosowaniem art. 24aa Pzp. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art.24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 2 i 4 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Dokumenty i oświadczenia, które każdy z wykonawców składa wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany druk Oferta, stanowiący załącznik do SIWZ, 2) pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3) oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie wskazanym w SIWZ oraz w instrukcji wypełniania przygotowanej przez UZP i Zamawiającego, 4) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp. 4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp winien złożyć:1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Określenie warunków:

1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na wykonanie robót związanych z przebudową budynku podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

a) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,

b) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane, tj.: a) projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania konstrukcji obiektu, b) projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego.

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy – Prawo budowlane oraz przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów w odniesieniu do warunków:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (określonych w punkcie 1 ppk 1) niniejszej sekcji), oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w punkcie 1 ppk 2) niniejszej sekcji), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Określenie warunków:

1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na wykonanie robót związanych z przebudową budynku podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

a) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,

b) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie jednego zamówienia w ramach jednej umowy (jednego zadania inwestycyjnego).

2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane, tj.: a) projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania konstrukcji obiektu, b) projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego.

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy – Prawo budowlane oraz przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/03/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/03/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

2. Dokument, o którym mowa w ust.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym, odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy informacja z Krajowego Rejestru Karnego składa dokument, o którym mowa w ust. 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcz-nie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

II.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

III

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

IV

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

V

Zgodnie z art. 22a Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z zasobów innych podmiotów jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował.

VI

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do maksymalnie 180 dni od dnia podpisania umowy lub krótszym, jeżeli wykonawca zaoferuje jego skrócenie w ramach kryterium oceny ofert.

VII

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:

1) cena ofertowa (brutto) – 60 %,

2) termin realizacji – 20 %,

3) doświadczenie projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej – 20 %.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 – 198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i w pkt 2).

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegóły określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2017