TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 634862-2021

13/12/2021    S241

Romania-Ideciu de Jos: Protective gear

2021/S 241-634862

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE - IDECIU DE JOS
National registration number: 4641520
Postal address: Strada: -, nr. 158
Town: Ideciu de Jos
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 547360
Country: Romania
Contact person: MARIOARA BARSAN
E-mail: cpvideciu@yahoo.com
Telephone: +40 0265716375
Fax: +40 0265716375
Internet address(es):
Main address: www.cpvideciu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133167
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente si materiale de protectie impotriva COVID-19, pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidentiale publice din judetul Mures cu echipamente de protectie pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020- Caminul pentru Persoane Varstnice Ideciu de Jos din subordinea DGASPC MURES - LOT2, LOT3

Reference number: 4641520/2021/3
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Având în vedere faptul că limitarea răspândirii virusului COVID 19, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra sănătății populației, poate fi realizată prin asigurarea necesarului de echipamente și materiale de protecție împotriva acestui virus, este necesar și oportun asigurarea acestor produse în centrele rezidențiale pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/persoane cu dizabilități/copii) din sistemul public de asistență socială din Județul Mureș pentru asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat deja o criză sanitară fără precedent și decesul unui număr mare de persoane la nivel global și în state din Uniunea Europeană, printre care și România. Pentru limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave pe care acesta le poate crea sănătății personalului și beneficiarilor din cadrul sistemului public de asistență socială din județul Mureș, se impune dotarea corespunzătoare a acestor centre cu echipamente și materiale de protecție pentru personal și beneficiari.

Prin urmare, având în vedere ritmul accelerat de creștere a numărului de persoane infectate cu COVID-19, achiziționarea de echipamente și materiale de protecție împotriva COVID-19, este necesară pentru implementarea proiectului si pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos. În conformitate cu prevederile art.141 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractantă recurge la împărțirea și atribuirea pe loturi a contractului aferent achiziției de echipamente și materiale de protecție împotriva COVID-19. În vederea furnizării cât mai prompte a echipamentelor și materialelor de protecție COVID-19, solicitate prin Proiectul ”Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei

sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”, produsele s-au împărțit în mai multe loturi și s-au identificat principalele categorii de produse, după cum urmează:

-Lot 2 – aparate medicale respiratorii;

-Lot 3 – termometre;

Ofertele pot fi depuse pentru unul sau ambele loturi.

Se va încheia contract pe fiecare lot în parte cu un singur operator economic. După aplicarea criteriului de atribuire, autoritatea contractantă poate atribui cele 2 (două) loturi aceluiași ofertant. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de : 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati tuturor solicitarilor de clarificari cu 11 zile inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor cu conditia transmiterii solicitarii de clarificari in timp

util.

Valoarea totala estimata a procedurii este de 25.341,02 lei fara TVA.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 25 341.02 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2 - Aparate medicale respiratorii

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Caminul pentru Persoane Varstnice, Loc. Ideciu de Jos, nr. 258, jud. Mures

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului il constituie achizitionarea de echipamente si materiale de protecție împotriva COVID-19, necesare pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 – Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos din subordinea DGASPC Mureș

Lot nr.2 - Aparate medicale respiratorii, cuprinde următoarele echipamente/produse, după cum urmează:

1. Concentrator oxigen portabil

2.Aparat aerosoli cu ultrasunete

3. Nebulizator aer

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 101.70 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 Axa Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19. Axa Prioritara 9, Prioritate de investitie 9.1. Titlul proictului: Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionarea crizei sanitare COVID-19,

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 3 - Termometre

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Caminul pentru Persoane Varstnice, Loc. Ideciu de Jos, nr. 158, jud. Mures

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului il constituie achizitionarea de echipamente si materiale de protecție împotriva COVID-19, necesare pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 – Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos din subordinea DGASPC Mureș

Lot nr.3 - Termometre, cuprinde urmatoarele echipamente/produse, dupa cum urmeaza:

1. Kit termoscaner pentru temperatura

2. Termometru digital cu infrarosu non contact

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 239.32 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 Axa Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritate de investitie : 9.1. Titlul Proiectului: Dotarea centrelor rezidentiale publice din Jud Mures cu echipamente de protectie pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la sediul social pentru care există obligațiide plată valabile la momentul prezentarii, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situatiile prevazute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, dacă în țara respectivă nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria raspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Potrivit art 165 ain(3) din Legea 98/2016 Operatorul economic prezinta pentru sediul principal documente din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art 165 alin1, iar pentru sediile secundare/puncte de lucru o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate.

Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie să se regaseasca in situatiile prevazute la Articolele 59 si 60 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cat si Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016 (inclusiv, daca este cazul, de asociati, subcontractanti si terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Persoane cu functii de decizie : BÂRSAN MĂRIOARA; BULĂUCĂ NADIA ; BOTEZAN VIOLETA; FORFOTĂ MARIA; EREMIA RADIANA; POP VIRGINICA; MOTZ MARIA; FERARU MARIANA; CHERECHEȘ ANTONELA; POP ANCA

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentat, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie să depună documentele necesare pentru demonstrarea faptului că este autorizat să desfăşoare partea sa din contract.

Tertul/Tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare activitatile care fac obiectul contractului. În cazul persoanelor juridice străine se solicită documente echivalente emise in tara de rezidenta, conforme legii ţării de rezidenţă a acestuia, însoţite de traducerea acestora de către un traducător autorizat în limba româna.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 2,3Proportia de subcontractareInformatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/lesubcontracteze (daca este cazul). Se va prezenta o declaratie privind partea/partile din contractcare sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora(dupa caz). Partea/partilesubcontractate vor fi insusite si consemnate de catre subcontractanti. Se vor prezenta datele deindentificare ale subcontractantilor propusi daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentuldepunerii ofertei.La semnarea contractului, ofertantul castigator va prezentacontractul/contractele incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantiinominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum sisumele aferete,sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE care va include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fieventual subcontractata si ponderea de subcontractare. Fiecare participant la procedura deatribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider deasociere, asociat, subcontractant) va completa propriul sau DUAE. Odata cu depunereaformularului DUAE ofertantul va prezenta si acordul de subcontractare

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/01/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/01/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin ttrimiterea standardelor la un anumit producator , la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de

fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea: - sau/echivalent-

1. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcată în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică) .

2. Toate răspunsurile la solicitările de clarificări aferente documentației de atribuire vor fi publicate în SEAP atașat anunțului de participare, la secțiunea „Listă clarificări, notificări și decizii" la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta, în cadrul ofertelor, DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în locul documentelor solicitate în vederea demonstrării cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca

dovadă preliminara. Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare,

de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

4. Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade, iar ofertantul are obligaţia de a comunica entităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta.

5. Toate certificatele și documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba română.

6. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic va preciza în oferta depusă acele informații cuprinse în propunerea tehnică și în propunerea financiară considerate a

fi confidențiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuală în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea

intelectuală.

7. Contractul de achiziție publică se va încheia cu un singur operator economic. În cazul în care operatorii economici doresc să depună oferte pentru mai multe loturi, propunerea tehnică și propunerea financiară se depun distinct, pentru fiecare lot în parte.

8. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă, potrivit art.125 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolog... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prevederilor Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor , cu modificariile si completarile ulterioare

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/12/2021