29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 634989-2020

28/12/2020    S252

Niemcy-Bad Homburg vor der Höhe: Motopompy

2020/S 252-634989

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadt Bad Homburg vor der Höhe – Der Magistrat, Fachbereich Recht – Vergabestelle
Adres pocztowy: Bahnhofstraße 16-18
Miejscowość: Bad Homburg vor der Höhe
Kod NUTS: DE718 Hochtaunuskreis
Kod pocztowy: 61352
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabestelle@bad-homburg.de
Faks: +49 61721003099
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bad-homburg.de
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.had.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-176754e9a80-2d8d326e856df5f3
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.had.de
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Feuerwehr Stadt Friedrichsdorf – Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF20 (3 Lose)

Numer referencyjny: HG-2021-0001
II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung eines LF20 inkl. Aufbau und Beladung.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Lose 1, 2 und/oder 3.

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage der Gesamtwirtschaftlichkeit in Bezug auf die aufgeführten Wertungskriterien. Hierbei werden die in der Wertung verbliebenen Angebote entsprechend vergleichend gegenübergestellt. Entsprechende (Preis-)Nachlässe werden berücksichtigt, soweit die Anforderungen nach § 13EU Abs. 4 VOB/A erfüllt sind.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fahrgestell LF20

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34139100 Podwozia z kabiną
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE718 Hochtaunuskreis
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

61381 Friedrichsdorf

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Fahrgestell, geeignet zum Aufbau eines Löschgruppenfahrzeuges 20 nach DIN 14530-11, Änderung DIN14530-11/A1 und Änderung DIN 14530-11/A2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 29/03/2021
Koniec: 01/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Alternative Lösungen und technische Möglichkeiten, sowie weitere Optionen und Loskombinationen sind zugelassen und müssen mindestens den technischen Standards der jeweiligen Sache in der Leistungsbeschreibung entsprechen. Diese sind, umfassend beschrieben, auf einem gesonderten Blatt zusammen mit dem

Angebot abzugeben und entsprechend den Losen deutlich zu kennzeichnen. Die Angebote sind als optionale Ergänzung zu der Leistungsbeschreibung zu verstehen und werden entsprechend der jeweiligen Wertungsmatrix gewertet.

Vorführfahrzeuge müssen den gleichen technischen Standard der Leistungsbeschreibung entsprechen und optisch und technisch in einwandfreiem Zustand sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt der Auslieferung an den AG von der Leistung max. 1 000 Km und höchstens 10 Betriebsstunden aufweisen.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aufbau

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34211300 Nadwozia do pojazdów do transportu towarów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE718 Hochtaunuskreis
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

61381 Friedrichsdorf

II.2.4)Opis zamówienia:

Aufbau für das LF20 nach Spezifikationen (gem. LV). Der Fahrzeughersteller (Los 1) und der Aufbauhersteller (Los 2) verpflichten sich alle technischen Detailabstimmungen, sowie Schnittstellenbeschreibungen unter Kenntnisnahme des Auftraggebers (AG) unaufgefordert ohne Mehrkosten vorzunehmen.

Die Forderungen der DIN 14530-11, Änderung DIN14530-11/A1, und Änderung DIN 14530-11/A2 sind zu erfüllen und müssen dem jeweiligen Stand der Technik und allen sonstigen gesetzlichen Bestimmungen im vollem Umfang entsprechen.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 29/03/2021
Koniec: 01/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Alternative Lösungen und technische Möglichkeiten, sowie weitere Optionen und Loskombinationen sind zugelassen und müssen mindestens den technischen Standards der jeweiligen Sache in der Leistungsbeschreibung entsprechen. Diese sind, umfassend beschrieben, auf einem gesonderten Blatt zusammen mit dem

Angebot abzugeben und entsprechend den Losen deutlich zu kennzeichnen. Die Angebote sind als optionale Ergänzung zu der Leistungsbeschreibung zu verstehen und werden entsprechend der jeweiligen Wertungsmatrix gewertet.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Beladung

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE718 Hochtaunuskreis
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

61381 Friedrichsdorf

II.2.4)Opis zamówienia:

Los 3: Beladung des Aufbaus mit:

— Schutzbekleidung und Schutzgerät,

— Löschgerät,

— Schläuche, Armaturen, Zubehör,

— Rettungsgerät,

— Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät,

— Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät,

— Arbeitsgeräten,

— Handwerkszeug und Messsgeräten,

— Sondergerät,

— sonstiger optionaler Ausstattung.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 29/03/2021
Koniec: 01/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Alternative Lösungen und technische Möglichkeiten, sowie weitere Optionen und Loskombinationen sind zugelassen und müssen mindestens den technischen Standards der jeweiligen Sache in der Leistungsbeschreibung entsprechen. Diese sind, umfassend beschrieben, auf einem gesonderten Blatt zusammen mit dem

Angebot abzugeben und entsprechend den Losen deutlich zu kennzeichnen. Die Angebote sind als optionale Ergänzung zu der Leistungsbeschreibung zu verstehen und werden entsprechend der jeweiligen Wertungsmatrix gewertet.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— Eigenerklärung zur Eignung; Formular „124-Hessen“,

— Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gem. §§ 123, 124 GWB,

— Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der Tariftreue und der Zahlung des Mindestentgelts nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (§ 4 und 6 HVTG).

Geforderte Eignungsnachweise, die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Hinweis: Soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, ist die Vorlage von Eigenerklärungen zunächst ausreichend. Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, die Originalnachweise vor Auftragserteilung anzufordern.

— Eigenerklärung zur Eignung; Formular „124-Hessen“ geforderte Eignungsnachweise, die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Hinweis: Soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, ist die Vorlage von Eigenerklärungen zunächst ausreichend. Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, die Originalnachweise vor Auftragserteilung anzufordern.

— Eigenerklärung zur Eignung; Formular „124-Hessen“,

— Referenzliste der in den letzten 2 Jahren gelieferten Löschgruppenfahrzeuge, gemäß diesem Leistungsverzeichnis. Die Liste ist ergänzend der Eigenerklärung „124-Hessen“ beizufügen,

— Bei vorgesehener Bietergemeinschaft: Erklärung zur Bietergemeinschaft; die Eignungsnachweise/-erklärungen sind für alle Mitglieder der Bietergemeinschaft vorzulegen.

Geforderte Eignungsnachweise, die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Ist-Maße werden im Falle einer Bestellung als vertraglich vereinbart angesehen und bedürfen vor Änderung einer schriftlichen Genehmigung durch den Auftraggeber.

2. Der Hersteller übernimmt die volle Produkthaftung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

3. Der Auftraggeber ist berechtigt, hinsichtlich Spezifikation oder zugesicherter Eigenschaften gutachterliche Untersuchungen vornehmen zu lassen. Sollten sich negative Abweichungen ergeben, trägt der Auftragnehmer die entstandenen Kosten.

4. Service und Ersatzteillieferungen müssen binnen 48 Stunden vom Auftragnehmer garantiert werden. Es sind die nächstgelegenen Servicezentren, die sämtliche Instandhaltungsarbeiten fach- und sachgerecht durchführen, schriftlich zu benennen. Das Fahrzeug hat eine voraussichtliche Laufzeit von ca. 25 Jahren.

5. Die allgemeine Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre und für den Durchrostungsschutz 6 Jahre gerechnet vom Tag der mängelfreien Abnahme durch einen für Feuerwehrfahrzeuge zuständigen Abnahmeingenieur des technischen Prüfdienstes für Feuerwehrgeräte in Hessen.

6. Das Fahrgestell wird vom Auftragnehmer Los 1 an den Auftragnehmer Los 2 ausgeliefert. Der Termin der Fertigstellung des Fahrgestells und der Überführung vom Fahrgestellhersteller zum Aufbauhersteller ist dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. Das Fahrgestell muss so rechtzeitig an den Auftragnehmer Los 2 ausgeliefert werden, dass die Fertigstellung des kompletten Fahrzeuges bis zum 1.4.2022 unter allen Umständen gewährleistet ist. Der Zeitpunkt der Auslieferung ist zwischen AN Los 1 und AN Los 2 verbindlich zu koordinieren.

Der Ausbauhersteller muss das Fahrgestell im Rahmen der Eingangskontrolle überprüfen und dem Auftraggeber bestätigen, dass das Fahrgestell eingetroffen ist und das dieses zum Aufbau des in Los 1 beschriebenen Löschgruppenfahrzeuges uneingeschränkt geeignet ist.

7. Bei der Auslieferung müssen:

— das Fahrgestell mindestens dem Stand der in dieser Ausschreibung aufgeführten Normung, der verkehrsrechtlichen Vorschriften und den Regeln der Technik entsprechen,

— der Motor mindestens den Forderungen aus dieser Ausschreibung geltenden Abgasvorschriften entsprechen,

— die Bremsanlage den Anforderungen der StVZO und den gültigen EG-Vorschriften entsprechen.

Das Fahrzeug muss:

— dem neuesten Stand der Technik,

— den gültigen Unfallverhütungsvorschriften,

— den gültigen DIN und VDE-Vorschriften,

— den CE – Normen,

— den TR BOS,

— der gültigen StVZO,

— den Forderungen der GUV,

— den einschlägigen europäischen Regeln (z. B. Abgasnorm mindestens EEV-Richtlinie 1999/96 EG, KFZ-EMV-Richtlinie 95/54/EG),

— den sonstigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und bei der Übergabe an den Auftraggeber mängelfrei sein.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 14:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/03/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 14:15
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Entfällt

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Für die Abgabe der Angebote sind die von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellten Formulare zu verwenden.

2. Die Durchführung des Vergabeverfahrens erfolgt durch die Stadt Bad Homburg vor der Höhe, Der Magistrat, Fachbereich Recht – Vergabestelle, Bahnhofstr. 16-18, 61352 Bad Homburg vor der Höhe. Die Beauftragung erfolgt im Namen und für Rechnung des Magistrats der Stadt Friedrichsdorf, Hugenottenstraße 55, 61381 Friedrichsdorf.

3. Auf Anforderung der Vergabestelle ist die Urkalkulation vorzulegen.

4. Die vom Bieter zur Verfügung gestellten Informationen und Daten werden im Rahmen des DSGVO erfasst, organisiert, gespeichert und verwendet. Auftraggeber, Verfahrensbetreuer und ggf. weitere beteiligte Behörden verwenden diese Daten ausschließlich für dieses Verfahren. Die Abgabe einer

Datenschutzerklärung ist Voraussetzung für die Berücksichtigung des Angebotes des Bieters.

5. Die Vergabeunterlagen werden nur elektronisch als kostenloser Download über die Vergabeplattform der eHAD unter www.had.de zur Verfügung gestellt. Es erfolgt kein schriftlicher Versand von Vergabeunterlagen.

6. Fragen zu den Vergabeunterlagen können nur bis 1 Woche vor dem Eröffnungstermin über die Nachrichtenfunktion der Vergabeplattform der eHAD gestellt werden. Danach eingehende Fragen können nicht mehr beantwortet werden.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Adres pocztowy: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Miejscowość: Darmstadt
Kod pocztowy: 64283
Państwo: Niemcy
Faks: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ein Antrag ist unzulässig, wenn der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 GWB).

Ein Antrag ist unzulässig, wenn Verstöße gegen Vergabevorschriften, die auf Grund dieser Bekanntmachung (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 GWB) oder in den Vergabeunterlagen (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 GWB) erkennbar sind, nicht bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden.

Ergeht eine Mitteilung des Aufraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig (§ 160 Abs. 3 S. 1Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Adres pocztowy: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Miejscowość: Darmstadt
Kod pocztowy: 64283
Państwo: Niemcy
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020