Lieferungen - 635122-2022

16/11/2022    S221

Bulgarien-Sofia: Maschinen und Geräte zum Prüfen und Messen

2022/S 221-635122

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TEHNIChESKI UNIVERSITET
Nationale Identifikationsnummer: 831917834
Postanschrift: kv. DaRVENITsA ul. KLIMENT OHRIDSKI No..8
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1756
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Donka Kirilova Simeonova
E-Mail: dsimeonova@tu-sofia.bg
Telefon: +359 29653906
Fax: +359 28683215
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tu-sofia.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/251229
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/251229
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Комплексна система за изпитване на конвенционални и алтернативни двигатели при автомобилите за нуждите на Технически университет – София, .... продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38540000 Maschinen und Geräte zum Prüfen und Messen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Комплексната система за изпитване на конвенционални и алтернативни двигатели при автомобилите включва следните компоненти: Натоварващо устройство, Силова електроника, Фундаментна рама и Управляваща система. Поръчката включва доставка, системната интеграция на отделните елементи като функционираща система, тяхното монтиране, електрическо свързване и обезопасяване, както и въвеждането в експлоатация и обучение на 3 специалисти на Възложителя. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Гаранционни условия - Системата трябва да има гаранционен срок не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 410 850.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38540000 Maschinen und Geräte zum Prüfen und Messen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на поръчката е Комплексна система за изпитване на конвенционални и алтернативни двигатели при автомобилите за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2022. Комплексната система за изпитване на конвенционални и алтернативни двигатели при автомобилите включва следните компоненти:

- Натоварващо устройство-Активно натоварващо устройство за изпитване на двигатели на базата на асинхронна машина, което може да работи в режим на електродвигател и генератор с възможност за прецизно управление на честотата на въртене и въртящия момент в установени режими, преходни режими и по зададени динамични цикли на натоварване.

-Силова електроника- 4-ри квадрантен честотен преобразувател за управление на асинхронната електрическа машина и натоварването на свързания към нея двигател за изпитване. Позволява двупосочен пренос на енергия между електрическата мрежа и асинхронната машина.

-Фундаментна рама-Фундаментната рама трябва да осигурява възможност за монтиране на натоварващото устройство, двигателя и допълнителните елементи като осигурява вибрационно изолиране на системата от сградата.

- Управляваща система-Управляващата система трябва да позволява контрол в реално време на натоварващото устройство и двигателя с помощта на обратна връзка и визуализиране на измерваните параметри (честота на въртене и въртящ момент). Трябва да бъде оборудвана с всички необходими кабели и връзки с натоварващото устройство и силовата електроника. Управляващата система трябва да бъде доставена с необходимите софтуери за нейното функциониране и дисплеи за управление и визуализиране на измерваните параметри.

Всички технически характеристики и изисквания са посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

Поръчката включва доставка, системната интеграция на отделните елементи като функционираща система, тяхното монтиране, електрическо свързване и обезопасяване, както и въвеждането в експлоатация и обучение на 3 специалисти на Възложителя. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Гаранционни условия - Системата трябва да има гаранционен срок не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Максималният срок за за доставка, системната интеграция на отделните елементи като функционираща система, тяхното монтиране, електрическо свързване и обезопасяване, както и въвеждането в експлоатация и обучение е до 240 календарни дни, от датата на регистрация на договора в деловодната система на възложителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 410 850.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 240
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Начинът на плащане е посочен в проекта на договор.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Не се поставят.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се поставят.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Не се поставят.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, а именно:

Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва да се разбира доставка на минимум 1 (един) брой устройство/уред/система за изпитване на двигатели при автомобилите или 1 (един) брой измервателно устройство/уред/система.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“.

Преди сключването на договора за възлагане на поръчката, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи които доказват извършената доставка.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, изключ. чл. 4). Свързани лица по смисъла на парагр. 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. За участниците се прилагат забраните, посочени в чл. 69 от ЗПКОНПИ (Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество). Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в съответните полета в ЕЕДОП.

Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/12/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/12/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължение от Раздел II.1.1) Наименование ... по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020".

Продължение от Раздел III.2.2.) Условия за изпълнение на поръчката: ... За участниците се прилагат забраните по чл. 5к съгласно Регламент (ЕС) №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 08.04.2022 г. и Регламент (ЕС) 2022/1269 на Съвета на Европейския съюз от 21.07.2022 г. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора (1% обезпечава гаранционния срок) и гаранция за обезпечаване на аванса-30%. Предвидено е авансово плащане в размер на 30% при условията на договора. Ако избраният за изпълнител не желае авансово плащане, отпада задължението да осигури гаранцията за аванса. Гаранциите се представят по избор от Изпълнителя под формата на: парична сума, на банкова гаранция или на застраховка.

Участниците ще бъдат отстранени, ако е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и чл. 107 ЗОП (чл.55 ЗОП не се прилага), с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

- Участниците, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Ценовото предложение елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

- Участник, който е представил Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на Възложителя.

- Участник, който е предложил цена за изпълнение по-висока от максималната прогнозна стойност на поръчката.

- Участник, за когото са налице пречките за участие в обществени поръчки , предвидени по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици), освен ако не са приложили изключения по чл. 4 от него.

- Участник, за когото са налице забраните по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ (Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество).

- Участник, за когото са налице обстоятелстватя по чл. 5к съгласно Регламент (ЕС) №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 08.04.2022 г. и Регламент (ЕС) 2022/1269 на Съвета на Европейския съюз от 21.07.2022 г.

Обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл.54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3 – дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП.В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката, съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП. При участие на обединение, което не е ЮЛ се прилага чл. 59, ал. 6 ЗОП. При участие на подизпълнители се прилага чл. 66 ЗОП. Относно използването капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл. 65 ЗОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/11/2022