Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Leveringen - 63543-2019

08/02/2019    S28

Polen-Toruń: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2019/S 028-063543

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postadres: Sienkiewicza 24/26
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-100
Land: Polen
Contactpersoon: Mikołaj Stefański
E-mail: zampub@mzk.torun.pl
Telefoon: +48 566225504
Fax: +48 566555339
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mzk.torun.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specjalnych pojazdów technicznych

Referentienummer: MZK.D-251-12/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa dwóch następujących specjalnych pojazdów technicznych:

1) specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych;

2) dwudrogowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114000 Speciale voertuigen
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Toruń

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.06.01.00-00-0042/16

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114000 Speciale voertuigen
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Toruń

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa dwudrogowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.06.01.00-00-0042/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania:

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone przez Zamawiającego oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy;

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

Składane wraz z ofertą:

Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (załącznik nr 1 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ (odnośnie JEDZ Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz podmiotów trzecich patrz pkt III.1.2 i III.1.3 ogłoszenia).

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.16 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz.1126) w par. 5: 1) pkt 1 (informacja z KRK), 2) pkt 2 (zaświadczenie Urzędu Skarbowego), 3) pkt 3 (zaświadczenie ZUS), 4) pkt 4 (odpis z rejestru), 5) pkt 5 (oświadczenie dot. wyroku/decyzji o zaleganiu z uiszczaniem podatków, itp.), 6) pkt 6 (oświadczenie dot. braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie), 7) pkt 9 (oświadczenia dot. podatków i opłat lokalnych), szczegółowo opisanych w SIWZ, w pkt 4.3, z uwzględnieniem §7 oraz §8 ww. Rozporządzenia (dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w §5 pkt 1 ww. Rozporządzenia). W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa wskazane wyżej dokumenty i oświadczenia (potwierdzające brak podstaw do wykluczenia) również w odniesieniu do tych podmiotów.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Za Wykonawcę spełniającego warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min.:

1) w przypadku części 1 - 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy, 00/100 złotych);

2) w przypadku części 2 - 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy, 00/100 złotych).

W przypadku składania oferty na dwie części ww. wartości podlegają sumowaniu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Eventuele minimumeisen:

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

Składane wraz z ofertą:

1) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w części II sekcje A i B, części III (podstawy wykluczenia) oraz w zakresie w jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego – w części IV (kryteria kwalifikacji).

2) Zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Za Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu dla danej części postępowania zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że wykonał (tj. zakończył) należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę obejmującą co najmniej 1 sztukę:

— w części 1 – samochodowego pojazdu specjalnego przeznaczonego do udrażniania pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek,

— w części 2 – samochodowego pojazdu specjalnego dwudrogowego do czyszczenia szyn i przestrzeni międzyszynowej.

Za zakończoną dostawę jednego pojazdu uznaje się również zakończoną dostawę jednego pojazdu w ramach umowy obejmującej dostawę większej liczby pojazdów, której należyte wykonanie zostało potwierdzone.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Eventuele minimumeisen:

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

Składane wraz z ofertą:

1) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (załącznik nr 1 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w części II sekcje A i B, części III (podstawy wykluczenia) oraz w zakresie w jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego – w części IV (kryteria kwalifikacji).

2) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) Kompletację oferowanego pojazdu/pojazdów (specyfikacja techniczna), sporządzoną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ (załączniki nr 7a i 7b).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów przedmiotowych:

1) Rysunku 3D z zaznaczeniem głównych podzespołów pojazdu – w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego;

2) Certyfikatu ISO 9001 lub certyfikatu potwierdzającego wdrożenie przez Wykonawcę równoważnego systemu zarządzania jakością – w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wadium w wysokości:

1) dla części 1 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy, 00/100 złotych);

2) dla części 2 – 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy, 00/100 złotych);

— powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden specjalny pojazd techniczny (na więcej niż jedną część zamówienia) to wysokość wymaganego wadium jest sumą wysokości wadium dla poszczególnych części zamówienia.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu – na rachunek MZK w Toruniu Sp. z o.o. nr 26 1240 1936 1111 0010 7436 5365 z adnotacją Wadium – nr MZK.D-251-12/18,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.

Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce "Dokumenty zamówienia" w folderze "Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wyjaśnienia skrótów:

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o SIWZ, należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia MZK.D-251-12/18 udostępnioną na "Platformie zakupowej" https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl.

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o ustawie lub ustawie Pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane również „Platformą” lub „Systemem”.

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o PARP należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości utworzoną na podstawie ustawy z dnia 9.11.2000r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 110, ze zm.).

2. Procedura odwrócona:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa Pzp, tj. najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Termin związania ofertą:

Wskazany w punkcie IV.2.6) ogłoszenia minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą należy rozumieć jako 60 dni.

4. Odrzucenie oferty:

Poza przypadkami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

5. Zasady i wymagania techniczne korzystania z Platformy zostały opisane w pkt 6 SIWZ.

6. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: zampub@mzk.torun.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja z wykonawcami”.

7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy podpisaną przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. JEDZ składa się wraz z ofertą jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem za pośrednictwem Platformy. JEDZ można złożyć jako podpisany elektronicznie załącznik lub bezpośrednio poprzez Platformę (z wykorzystaniem ESPD).

9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4.3 SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/02/2019