Leveringen - 63543-2019

08/02/2019    S28

Polska-Toruń: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

2019/S 028-063543

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Sienkiewicza 24/26
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Stefański
E-mail: zampub@mzk.torun.pl
Tel.: +48 566225504
Faks: +48 566555339

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mzk.torun.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalnych pojazdów technicznych

Numer referencyjny: MZK.D-251-12/18
II.1.2)Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa dwóch następujących specjalnych pojazdów technicznych:

1) specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych;

2) dwudrogowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34114000 Pojazdy specjalne
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Toruń

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.06.01.00-00-0042/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34114000 Pojazdy specjalne
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Toruń

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa dwudrogowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.06.01.00-00-0042/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania:

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone przez Zamawiającego oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy;

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

Składane wraz z ofertą:

Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (załącznik nr 1 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ (odnośnie JEDZ Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz podmiotów trzecich patrz pkt III.1.2 i III.1.3 ogłoszenia).

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.16 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz.1126) w par. 5: 1) pkt 1 (informacja z KRK), 2) pkt 2 (zaświadczenie Urzędu Skarbowego), 3) pkt 3 (zaświadczenie ZUS), 4) pkt 4 (odpis z rejestru), 5) pkt 5 (oświadczenie dot. wyroku/decyzji o zaleganiu z uiszczaniem podatków, itp.), 6) pkt 6 (oświadczenie dot. braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie), 7) pkt 9 (oświadczenia dot. podatków i opłat lokalnych), szczegółowo opisanych w SIWZ, w pkt 4.3, z uwzględnieniem §7 oraz §8 ww. Rozporządzenia (dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w §5 pkt 1 ww. Rozporządzenia). W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa wskazane wyżej dokumenty i oświadczenia (potwierdzające brak podstaw do wykluczenia) również w odniesieniu do tych podmiotów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Za Wykonawcę spełniającego warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min.:

1) w przypadku części 1 - 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy, 00/100 złotych);

2) w przypadku części 2 - 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy, 00/100 złotych).

W przypadku składania oferty na dwie części ww. wartości podlegają sumowaniu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

Składane wraz z ofertą:

1) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w części II sekcje A i B, części III (podstawy wykluczenia) oraz w zakresie w jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego – w części IV (kryteria kwalifikacji).

2) Zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Za Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu dla danej części postępowania zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że wykonał (tj. zakończył) należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę obejmującą co najmniej 1 sztukę:

— w części 1 – samochodowego pojazdu specjalnego przeznaczonego do udrażniania pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek,

— w części 2 – samochodowego pojazdu specjalnego dwudrogowego do czyszczenia szyn i przestrzeni międzyszynowej.

Za zakończoną dostawę jednego pojazdu uznaje się również zakończoną dostawę jednego pojazdu w ramach umowy obejmującej dostawę większej liczby pojazdów, której należyte wykonanie zostało potwierdzone.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

Składane wraz z ofertą:

1) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (załącznik nr 1 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w części II sekcje A i B, części III (podstawy wykluczenia) oraz w zakresie w jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego – w części IV (kryteria kwalifikacji).

2) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) Kompletację oferowanego pojazdu/pojazdów (specyfikacja techniczna), sporządzoną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ (załączniki nr 7a i 7b).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów przedmiotowych:

1) Rysunku 3D z zaznaczeniem głównych podzespołów pojazdu – w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego;

2) Certyfikatu ISO 9001 lub certyfikatu potwierdzającego wdrożenie przez Wykonawcę równoważnego systemu zarządzania jakością – w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium w wysokości:

1) dla części 1 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy, 00/100 złotych);

2) dla części 2 – 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy, 00/100 złotych);

— powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden specjalny pojazd techniczny (na więcej niż jedną część zamówienia) to wysokość wymaganego wadium jest sumą wysokości wadium dla poszczególnych części zamówienia.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu – na rachunek MZK w Toruniu Sp. z o.o. nr 26 1240 1936 1111 0010 7436 5365 z adnotacją Wadium – nr MZK.D-251-12/18,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.

Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce "Dokumenty zamówienia" w folderze "Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wyjaśnienia skrótów:

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o SIWZ, należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia MZK.D-251-12/18 udostępnioną na "Platformie zakupowej" https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl.

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o ustawie lub ustawie Pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane również „Platformą” lub „Systemem”.

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o PARP należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości utworzoną na podstawie ustawy z dnia 9.11.2000r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 110, ze zm.).

2. Procedura odwrócona:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa Pzp, tj. najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Termin związania ofertą:

Wskazany w punkcie IV.2.6) ogłoszenia minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą należy rozumieć jako 60 dni.

4. Odrzucenie oferty:

Poza przypadkami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

5. Zasady i wymagania techniczne korzystania z Platformy zostały opisane w pkt 6 SIWZ.

6. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: zampub@mzk.torun.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja z wykonawcami”.

7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy podpisaną przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. JEDZ składa się wraz z ofertą jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem za pośrednictwem Platformy. JEDZ można złożyć jako podpisany elektronicznie załącznik lub bezpośrednio poprzez Platformę (z wykorzystaniem ESPD).

9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4.3 SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2019