29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 635680-2020

28/12/2020    S252

Francja-Montreuil: Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

2020/S 252-635680

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AFPA
Krajowy numer identyfikacyjny: 82422814200017
Adres pocztowy: 3 rue Franklin
Miejscowość: Montreuil
Kod NUTS: FR106 Seine-Saint-Denis
Kod pocztowy: 93100
Państwo: Francja
E-mail: infos-achats@afpa.fr
Tel.: +33 148705000
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.afpa.fr/
Adres profilu nabywcy: http://afpa.e-marchespublics.com
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: EPIC
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Formation professionnelle pour adultes

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Fourniture et livraison de fournitures pour le frigoriste

Numer referencyjny: 95/20/123/AOO/FOURN-FRIGO/JGD
II.1.2)Główny kod CPV
42500000 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Fourniture et livraison de fournitures pour le frigoriste pour l'ensemble des sites AFPA (Corse incluse).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fluides frigorigène

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42500000 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
42123300 Sprężarki do urządzeń chłodzących
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR FRANCE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

L'ensemble des sites AFPA (Corse incluse).

II.2.4)Opis zamówienia:

Fourniture et livraison de fluides frigorigène.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fournitures pour le frigoriste

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42500000 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
42123300 Sprężarki do urządzeń chłodzących
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR FRANCE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

L'ensemble des sites AFPA (Corse incluse).

II.2.4)Opis zamówienia:

Fourniture et livraison de fournitures pour le frigoriste.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 182-436930
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 95/20/123/AOO/FOURN-FRIGO/JGD
Część nr: 1
Nazwa:

Fluides frigorigène

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Le Froid Pecomark
Krajowy numer identyfikacyjny: 381 476 845 00221
Adres pocztowy: 126 avenue Franklin Roosevelt
Miejscowość: Vaulx-en-Velin
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 69120
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 500 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 229 699.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 95/20/123/AOO/FOURN-FRIGO/JGD
Część nr: 2
Nazwa:

Fournitures pour le frigoriste

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Le Froid Pecomark
Krajowy numer identyfikacyjny: 381 476 845 00221
Adres pocztowy: 126 avenue Franklin Roosevelt
Miejscowość: Vaulx-en-Velin
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 69120
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 500 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 815 351.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Montreuil
Adres pocztowy: 7 rue Catherine Puig
Miejscowość: Montreuil
Kod pocztowy: 93100
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Tel.: +33 149202000
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Montreuil
Adres pocztowy: 7 rue Catherine Puig
Miejscowość: Montreuil
Kod pocztowy: 93100
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Tel.: +33 149202000
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020