Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 6357-2018

09/01/2018    S5

Magyarország-Békéscsaba: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2018/S 005-006357

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., dr. Sódar Anita, cégvezető
E-mail: torok@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66523800
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, park

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 10 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233128 Körforgalom építése
45213316 Járdák kivitelezése
45233161 Gyalogút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45233200 Különféle útburkolatok
45241000 Kikötőépítés
45233150 Forgalomlassító szerkezetek építése
45235200 Futópálya építése
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45247130 Vízvezeték építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45231220 Gázvezetékek építése
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232452 Vízelvezetés
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére, különösen az alábbi munkanemek tekintetében:

— Kerékpárút-építés és/vagy felújítás: (szilárd burkolatú kerékpárút pályaszerkezet bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.),

— Útépítés (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.),

— Útfelújítás (meglévő útburkolat bontása, burkolat megerősítése és/vagy burkolat szélesítése, padkarendezés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.),

— Útkarbantartás (burkolt utak kátyúzása, javítása; burkolatlan utak karbantartása, stb.),

— Járdaépítés és vagy járdafelújítás (szilárd burkolatú járda bontása, építése; folyóka építése, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.),

— Térburkolat építése, (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések stb.),

— Közhasználatú terek és parkok építése, felújítása (út-, és térburkolat építés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, közvilágítás kiépítése, növényültetés, növénytelepítés, parképítés stb.),

— Csapadékvíz, belvíz elvezetés (medrek tisztítása, burkolása, műtárgy építések-elhelyezések, tároló medencék létesítése stb.),

— Ivóvíz hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, stb.),

— Szennyvízhálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, irányítástechnika kialakítása stb.),

— Hírközlési hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, stb.),

— Víztelenítés (nyíltvíztartás, talajvízszint süllyesztése, vákuumozás stb.),

— Zöldfelület telepítési és zöldfelület rekonstrukciós munka,

— Utcabútor elhelyezés/kihelyezés,

— Dúcolás,

— Földműépítés,

— Támfal építés,

— Zsaluzási munkálatok,

— Monolit vasbeton szerkezetek,

— Mélyépítési szerkezetek gépészeti szerelése,

— Szádfalazás,

— Belterületi útalapok felújítása,

— Építési engedély megszerzéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése,

— Kivitelezési tervek készítése.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt szakember kötelezően előírt 3 év vezetői/irányítói tapasztalatán felüli vezetői/irányítói tapasztalati ideje / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) pont M/2.2) pontjában előírt felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakember kötelezően előírt 3 éven felüli közlekedési építmények kivitelezése szakterületen szerzett g / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1; TOP-6.1.3; TOP-6.1.4; TOP -6.1.5.;TOP-6.3.2; TOP- 6.3.3; TOP-6.4.1; TOP-6.7.1; TOP-7.1.1
II.2.14)További információk

AK. a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.A kiosztható pontszám alsó és felső határa:1-10.

Értékelés módszere: 1. rsz.: fordított arányosítás; 2-3.rsz.: egyenes arányosítás; 4. rsz.: pontozás és egyenes arányosítás.

Ajánlattevő 2-3.szempont esetében a 24 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja.

Az értékelés módszere részletesen a KD-ban kerül kifejtésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 094-182981
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, park

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12 Not specified
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Postai cím: Budafoki út 72–74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.A szerz.alvállal.bevon.megval.része:

Hódút Kft.:Tervezés egyes részfel.;Geodéziai munk.;Hídépítés egyes részfel.;Útépítés egyes részfel.;Munkaárok kialakítása egyes részfel.;Dúcolás egyes részfel.;Zsaluzás egyes részfel.;Növényzethez kapcs. munkarészek egyes részfel.;Csatornázás egyes részfel.;Műtárgyakkal,építményekkel kapcs. munkarészek részfel.;Földmunkák egyes részfel.;Villanyszerelés egyes részfel.;Bontások egyes részfel.;Szivárgórendszer egyes részfel.;Betonozással kapcs. munkák egyes részfel.;Acélmunkák egyes részfel.;Műtárgyépítés egyes részfel.;Vízvezetékkel kapcs. munkák egyes részfel.;Tér-járdaburkolathoz kapcs. munkálatok egyes részfel.;Szerelvényekhez kapcs. munkák egyes részfel.;Kerti bútorzatok egyes részfel.;Gépészeti munkák egyes részfel.

SWIETELSKY Magyarország Kft.:Tervezés;Geodézia;Munkavédelem;Minőség-ellenőrzés-és laborvizsgálatok;Szállítás;Szakfelügyeletek;Ideiglenes és végleges forgalomtechnika;Útépítési munkák egyes részfeladatai;Földmunkák;Növénytelepítés,környezetrendezés,környezetvédelem;Vízépítés;Közművek;Alapozás;Szerkezetépítési munkák;Vízgépészet; Közúti jelzők.

Penta Kft.:Állapotfelvétel;Őrzés,vagyonvédelem;Gépek,eszközök bérlése;Felvonulási létesítmények bérlése;Telephely,iroda bérlése;Melléklétesítmények bérlése;Szakfelügyelet;Közműigénybevétellel összefüggő szolgáltatások;Közműkiváltások/áthelyezések;Minőségvizsgálatok,minősítő vizsgálatok;Vezeték tisztítása;Régészeti munkák;Tűzszerészeti munkák;Forgalomtechnikai munkák;Forgalomtechnikai hálózatok átépítése;Víztelenítés;Irtási munkák;Bontási munkák;Tereprendezés;Földmunka;Kertészeti munkák,parkosítás;Közműszerelvények szintbe emelése;Hírközlési aknák szintbe emelése;Szállítás;Daruzási munkák;Hulladék kezelés,szállítás,lerakás;Veszélyes hulladék kezelés,szállítás,lerakás;Vezetéképítés;Vezeték élőre kötése;Csőbélelés;Csőhálózatrekonstrukció;Fúrási, sajtolási munkák;Csomópontépítés;Műtárgyépítés;Szerkezetépítés;Szakipari munkák;Csőszerelés, hegesztés;Lakatosszerkezetek előregyártása,beszerelése;Gépészeti technológiai szerelés;Gépészeti munkák;Energiaellátás,villamos munkák;Próbaüzem;Helyreállítási munkák;Burkolatépítés;Térburkolat építés;Utcabútorok,játékok elhelyezése;Kerítésépítés, kapuk építése/telepítése;Vízépítési munkák;Burkolat alépítményi munkák;Öntözőhálózatok építése;Aszfaltmarás;Hídépítési munkák;Szalagkorlát építési munkák;Távközlési munkák;Jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése.

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.:Vízpart és/vagy élővíz/élővíz-csatornapartján történő sétányépítés és ahhoz kapcs. növényzet telepítés egy része;Új építésű kerékpárút építésének egy része;Tervezés;Tervezői művezetés;Közvilágítási munkák;Beton és vasbeton szerkezetek építése;Földmunkák egy része;Műtárgyakhoz kapcs. építészeti-gépészeti-,energiaellátási munkák egy része;Lakatosipari munkák;Bontási munkák;Közmű kiváltások;Csőfektetési munkák egy része;Víz-,szennyvíz-,csapadékvíz bekötések egy része;Geodéziai munkák;Térburkolási munkák;Kerti bútorok telepítése;Kertépítési munkák és azok felügyelete;Szökőkút automatika, automata öntöző telepítése;Útépítés,úthelyreállítási munkák;Őrzés,vagyonvédelem;Szakfelügyeletek;Régészeti munkák;Szállítás;Veszélyes és nem veszélyes(bontási,építési,stb.)hulladék-elszállítása,elhelyezése,kezelése;Lőszer és aknamentesítés;Forgalomtechnika kiépítése;Minőségvizsgálatok;Közmű feltárás,kiváltások,megerősítések,védelembe helyezés;Járdaépítés,járdafelújítás;Hírközlési hálózat kiépítése;Víztelenítés;Szádfalazás.

2.Nyertes ajánlattevők adószáma:

Hódút Kft.:11081423-2-03.

SWIETELSKY Magyarország Kft.:14300327-2-44.

Penta Kft.:10452556-2-44.

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.:11097875-2-44.

3.Ajánlattevők neve,címe,adószáma:

Hódút Kft.6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.; 11081423-2-03.

SWIETELSKY Magyarország Kft.1072 Bp., Rákóczi út 42.; 14300327-2-44.

Penta Kft.2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.;10452556-2-44.

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.1117 Bp., Budafoki út 72-74.; 11097875-2-44.

A-HÍD Zrt.1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.; 24857538-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/01/2018