Dodávky - 63607-2019

08/02/2019    S28

Slovensko-Dubnica nad Váhom: Samohybné delostrelecké zbrane

2019/S 028-063607

Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Konštrukta - Defence, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 34139800
Poštová adresa: Lieskovec 575/25
Mesto/obec: Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 018 41
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Briestenský
E-mail: briestensky@kotadef.sk
Telefón: +421 902989889
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.kotadef.sk
I.6)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Obranný priemysel

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Komplex skupín zbraňovej nadstavby

Referenčné číslo: 1-001-2120
II.1.2)Hlavný kód CPV
35322200 Samohybné delostrelecké zbrane
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je komplex skupín zbraňovej nadstavby pre samohybnú kanónovú húfnicu Zuzana 2.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
35420000 Časti vojenských vozidiel
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Konštrukta - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je komplex skupín zbraňovej nadstavby pre samohybnú kanónovú húfnicu Zuzana 2 určený pre uloženie a integráciu zbraňového systému a systému riadenia paľby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Pridelenie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v prípadoch uvedených nižšie
  • Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovania smernice
Vysvetlenie:

Toto oznámenie má povahu informácie o pripravovanom zadávaní zákazky, ktorú pre zvýšenie transparentnosti a hospodárskej súťaže objednávateľ dobrovoľne zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
06/02/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zákazky/časti/koncesie existuje predpoklad subdodávok

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/02/2019