Dostawy - 636110-2020

28/12/2020    S252

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

2020/S 252-636110

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 244-603911)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sum.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Numer referencyjny: RZP/PN/94/20
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 14 pakietów.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1–2.14.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 244-603911

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główny kod CPV
Zamiast:
33695000 Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne
Powinno być:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
33696500 Odczynniki laboratoryjne
33696300 Odczynniki chemiczne
Powinno być:
33696300 Odczynniki chemiczne
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://sum.eb2b.com.pl

3. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na platformie oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z platformy określa regulamin platformy (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://tt.eb2b.com.pl/user/terms).

4. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/ kontakt.htm

5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 Pzp.

7. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

8. Do oferty elektronicznej należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia JEDZ, które stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i dowód wniesienia wadium gdy wnoszone jest w formie innej niż pieniężna.

9. W postępowaniu zastosowana zostanie procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp – o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na platformie pod adresem https://sum.eb2b.com.pl, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z podmiotami składającymi oferty w postępowaniu w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Uwaga.

11. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów/oświadczeń składanych przez Wykonawców – w SIWZ.

12. Zamawiający wymaga wniesienia wadium – szczegóły w SIWZ.

13. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert – w SIWZ

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/12/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: Nagłówek
Zamiast:

Polska-Katowice: Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne

Powinno być:

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

VII.2)Inne dodatkowe informacje: