Služby - 636139-2021

Submission deadline has been amended by:  69668-2022
13/12/2021    S241

Česko-Plzeň: Architektonické a související služby

2021/S 241-636139

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: statutární město Plzeň
Národní identifikační číslo: 00075370
Poštovní adresa: náměstí Republiky 1
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 30100
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Maronová, MBA
E-mail: maronova@plzen.eu
Tel.: +420 378035019
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.plzen.eu
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ
Národní identifikační číslo: 00227277
Poštovní adresa: Škroupova 5
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 30584
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Maronová, MBA
E-mail: maronova@plzen.eu
Tel.: +420 378035019
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.plzen.eu
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ
Národní identifikační číslo: 00227277
Poštovní adresa: Škroupova 5
Obec: Plzeň
PSČ: 30584
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Maronová, MBA
Tel.: +420 378035019
E-mail: maronova@plzen.eu
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.plzen.eu
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Plavecký bazén Borská pole

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění je zpracování architektonického návrhu řešení novostavby plaveckého bazénu v lokalitě Plzeň, Borská pole, na pozemku p. č. 8456/1, k.ú. Plzeň, který vlastní zadavatel.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

a) celková architektonicko - urbanistická, konstrukční a technická kvalita řešení včetně důrazu na kvalitu veřejných prostranství a parkových a relaxačních ploch, hospodaření s dešťovou vodou a optimální provozní a dispoziční řešení; b) míra naplnění požadavků zadavatele; c) přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 16/02/2022
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

1. cena 1.200.000,- Kč 2. cena 800.000,- Kč 3. cena 500.000,- Kč

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 500.000,- Kč .

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. Pavel Grisník, Ing. arch. Irena Langová, Mgr. Pavel Šindelář, Ing. arch. Lada Kolaříková, doc. Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Vladimír Pacek, Ing. arch. Jaroslav Wertig

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/12/2021