Szolgáltatások - 636209-2021

13/12/2021    S241

Magyarország-Budapest: Nem menetrendszerű utasszállítás

2021/S 241-636209

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 231-608874)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Úszó Szövetség
Nemzeti azonosító szám: 18096545241
Postai cím: Hajós Alfréd Sétány 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1007
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fábry György
E-mail: tanacsadas@koncsar.hu
Telefon: +36 204215726
Fax: +36 204215726
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.musz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.musz.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Autóbuszos gyermekszállítási feladatok

Hivatkozási szám: EKR001497892021
II.1.2)Fő CPV-kód
60140000 Nem menetrendszerű utasszállítás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Autóbuszos gyermekszállítási feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/12/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 231-608874

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 13/12/2021
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 17/12/2021
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 13/12/2021
Helyi idő: 17:00
Helyesen:
Dátum: 17/12/2021
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

1. Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR)

igénybevételével folytatja le az eljárást.

2. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.

3. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó hatósági igazolása) elektronikus másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Továbbá csatolandó ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet/személy részéről az ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.

4. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. 5. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.

6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

7. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni kell személyszállítási tevékenységi körre kiterjedő minimum 50 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény értékhatárra kötött felelősségbiztosítási szerződéssel, amelynek a keretmegállapodás teljes időtartamára ki kell terjednie. Fentiek vállalásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

8. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 8. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

9. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevő viseli.

10. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, 00597

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12. Az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatáskérést az EKR-ben lehet megtenni. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg a kiegészítő tájékoztatás kérést, vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdését.

13. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt. a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.

14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.

15. Ajánlathoz csatolandó további iratok: szakmai ajánlat a KD-ban részletezettek szerint.

16. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont [Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli, az ár

részszempont esetében fordított arányosítás módszerével, a minőségi szempont esetében is fordított arányosítás módszerével. Az ár értékelési szempont az alábbiak szerint épül fel:

1. Nettó napidíj (Ft/db) kisbusz esetében: súlyszám 30

2. Nettó napidíj (Ft/db) midibusz esetében: súlyszám: 25

3. Nettó napidíj (Ft/db) nagybusz esetében: súlyszám: 25

16.). Az ajánlati biztosíték: mértéke 100 000 000 Ft. Befizetés helye: MKB Bank Nyrt, 10300002-10534969-49020037. Biztosíték fizetése igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően.

1. az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel - befizetés igazolására szolgáló banki okirat

2. pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosítása esetén - garancia szerződés csatolása

3. biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény csatolása.

17.) AK tájékoztatja AT-ket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))

18.) Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a szerződés hasonló, azonos feladatokat foglal magában, melyre tekintettel nem szükséges a feladatok több részre osztása.

19.) Ajánlatérő jelen eljárás eredményeképpen a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerintii keretmegállapodást kíván kötni. A Keretmegállapodás 2. részében tényleges megrendelés a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pont alapján közvetlen megrendeléssel, vagy írásbeli konzultációval történhet.

- Amennyiben az adott beszerzési igény vonatkozásában a keretmegállapodás aktuális (adott esetben indexált), mindenkori 1. sz. mellékletben rögzített egységárai szerint számítva a beszerzési igény ellenértéke eléri vagy meghaladja a nettó 650 000 000 Ft értékhatárt, akkor jelen keretmegállapodás alapján az írásbeli konzultáció kötelező. Ezen érték alatt ajánlatkérő közvetlen megrendeléssel elégíti ki a beszerzési igényét.

Helyesen:

1. Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR)

igénybevételével folytatja le az eljárást.

2. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.

3. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó hatósági igazolása) elektronikus másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Továbbá csatolandó ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet/személy részéről az ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.

4. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. 5. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.

6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

7. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni kell személyszállítási tevékenységi körre kiterjedő minimum 50 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény értékhatárra kötött felelősségbiztosítási szerződéssel, amelynek a keretmegállapodás teljes időtartamára ki kell terjednie. Fentiek vállalásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

8. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 8. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

9. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevő viseli.

10. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, 00597

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12. Az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatáskérést az EKR-ben lehet megtenni. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg a kiegészítő tájékoztatás kérést, vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdését.

13. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt. a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.

14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.

15. Ajánlathoz csatolandó további iratok: szakmai ajánlat a KD-ban részletezettek szerint.

16. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont [Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli, az ár

részszempont esetében fordított arányosítás módszerével, a minőségi szempont esetében is fordított arányosítás módszerével. Az ár értékelési szempont az alábbiak szerint épül fel:

1. Nettó napidíj (Ft/db) kisbusz esetében: súlyszám 30

2. Nettó napidíj (Ft/db) midibusz esetében: súlyszám: 25

3. Nettó napidíj (Ft/db) nagybusz esetében: súlyszám: 25

16.). Az ajánlati biztosíték: mértéke 100 000 000 Ft. Befizetés helye: MKB Bank Nyrt, 10300002-10534969-49020037. Biztosíték fizetése igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően.

1. az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel - befizetés igazolására szolgáló banki okirat

2. pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosítása esetén - garancia szerződés csatolása

3. biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény csatolása.

17.) AK tájékoztatja AT-ket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))

18.) Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a szerződés hasonló, azonos feladatokat foglal magában, melyre tekintettel nem szükséges a feladatok több részre osztása.

19.) Ajánlatérő jelen eljárás eredményeképpen a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerintii keretmegállapodást kíván kötni. A Keretmegállapodás 2. részében tényleges megrendelés a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pont alapján közvetlen megrendeléssel, vagy írásbeli konzultációval történhet.

- Amennyiben az adott beszerzési igény vonatkozásában a keretmegállapodás aktuális (adott esetben indexált), mindenkori 1. sz. mellékletben rögzített egységárai szerint számítva a beszerzési igény ellenértéke eléri vagy meghaladja a nettó 650 000 000 Ft értékhatárt, akkor jelen keretmegállapodás alapján az írásbeli konzultáció kötelező. Ezen érték alatt ajánlatkérő közvetlen megrendeléssel elégíti ki a beszerzési igényét.

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő 2021. december 7. napján kiegészítő tájékoztatást nyújtott, amely alapján sor került a dokumentáció, a szerződéstervezet és a műszaki leírás pontosítására, amelynek eredményeképpen az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt is módosítja 2021. december 17. napján 10.00 órára