29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 636333-2021

13/12/2021    S241

Szwecja-Borås: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 241-636333

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Borås Energi och Miljö AB
Krajowy numer identyfikacyjny: 556527-5590
Adres pocztowy: Box 1713
Miejscowość: BORÅS
Kod NUTS: SE232 Västra Götalands län
Kod pocztowy: 50117
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Johanna Alkmark
E-mail: johanna.alkmark@borasem.se
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.borasem.se
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afihrfjzjw&GoTo=Docs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afihrfjzjw&GoTo=Tender
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

VA-utbyggnad Bosnäs

Numer referencyjny: 21/194
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Beställaren har för avsikt att bygga ut VA till Bosnäs i Borås. Det innebär bland annat:

Överföringsledning ca 5,2 km

Anslutning av 211 fastigheter

4 pumpstationer

Återställning av vägar och naturmark

Preliminär start: 2022-05-01

Preliminär färdigställande: 2024-06-01

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231112 Instalacja rurociągów
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE232 Västra Götalands län
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Borås

II.2.4)Opis zamówienia:

Beställaren har för avsikt att bygga ut VA till Bosnäs i Borås. Det innebär bland annat:

Överföringsledning ca 5,2 km

Anslutning av 211 fastigheter

4 pumpstationer

Återställning av vägar och naturmark

Preliminär start: 2022-05-01

Preliminär färdigställande: 2024-06-01

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2022
Koniec: 24/06/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/01/2022
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/06/2022

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Förvaltningsrätten i Jönköping
Miejscowość: Jönköping
Państwo: Szwecja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2021