Lieferungen - 636581-2022

16/11/2022    S221

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2022/S 221-636581

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Национален регистрационен номер: 831917834
Пощенски адрес: кв. ДЪРВЕНИЦА ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.8
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Лучия Христова Фурнаджиева
Електронна поща: luchiya@tu-sofia.bg
Телефон: +359 29652031
Факс: +359 28683215
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.tu-sofia.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/252031
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/252031
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката е с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“, с 6 обособени позиции.

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка,  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 081.85 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ДОСТАВКА НА НОВА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ПО ДОГОВОРИ НА НИС и ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213300 Настолен компютър
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, ТУ-София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка.  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

Включва доставката на: Нова компютърна техника - общо 17 броя с технически характеристики подробно посочени в техническата спецификация на Възложителя.

Срокът на доставка е до 240 дни, считано от датата на регистриране на договора в Деловодството на Възложителя. Минималният гаранционен срок за всяко изделие е посочен в техническата спецификация за настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 762.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва съгласно клаузите на проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ДОСТАВКА НА НОВИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30121100 Фотокопирни машини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, ТУ-София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки.Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка.  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

Включва доставката на: Нови мултифункционални устройства - общо 14 броя с технически характеристики подробно посочени в техническата спецификация на Възложителя.

Срокът на доставка е до 240 дни, считано от датата на регистриране на договора в Деловодството на Възложителя. Минималният гаранционен срок за всяко изделие е посочен в техническата спецификация за настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 103.75 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва съгласно клаузите на проекта договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ДОСТАВКА НА НОВИ ПРИНТЕРИ И СКЕНЕРИ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30232110 Лазерни принтери
30216110 Скенери за компютри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, ТУ-София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка.  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

Включва доставката на: Нови принтери и скенери- общо 16 броя с технически характеристики подробно посочени в техническата спецификация на Възложителя.

Срокът на доставка е до 240 дни, считано от датата на регистриране на договора в Деловодството на Възложителя. Минималният гаранционен срок за всяко изделие е посочен в техническата спецификация за настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 064.38 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва съгласно клаузите на проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ДОСТАВКА НА НОВА ПЕРИФЕРИЯ И КОМПОНЕНТИ ЗА КОМПЮТРИ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30234100 Магнитни дискове
30234600 Флашпамети
30237460 Компютърни клавиатури
30237410 Компютърна мишка
30237280 Захранващи устройства
30237100 Модули и части за компютри
30236110 Памет с произволен достъп (RAM)
30233140 Запомнящи устройства с памет с избирателен достъп
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, ТУ-София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка.  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

Включва доставката на: Нова периферия и компоненти за компютри - общо 196 броя с технически характеристики подробно посочени в техническата спецификация на Възложителя.

Срокът на доставка е до 240 дни, считано от датата на регистриране на договора в Деловодството на Възложителя. Минималният гаранционен срок за всяко изделие е посочен в техническата спецификация за настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 907.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва съгласно клаузите на проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ДОСТАВКА НА НОВО МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32420000 Мрежово оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, ТУ-София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка.  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

Включва доставката на: Ново мрежово оборудване- общо 17 броя с технически характеристики подробно посочени в техническата спецификация на Възложителя.

Срокът на доставка е до 240 дни, считано от датата на регистриране на договора в Деловодството на Възложителя. Минималният гаранционен срок за всяко изделие е посочен в техническата спецификация за настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 258.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва съгласно клаузите на проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ДОСТАВКА НА НОВИ ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ И НА НОВИ ТАБЛЕТИ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213100 Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, ТУ-София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка.  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

Включва доставката на: Нови преносими компютри и таблети- общо 44 броя с технически характеристики подробно посочени в техническата спецификация на Възложителя.

Срокът на доставка е до 240 дни, считано от датата на регистриране на договора в Деловодството на Възложителя. Минималният гаранционен срок за всяко изделие е посочен в техническата спецификация за настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 124 985.56 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва съгласно клаузите на проекта на договор.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всяка обособена позиция:

Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ доставка или търговия или продажба на компютърно оборудване или техника или ИТ продукти.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За всяка обособена позиция:

Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ доставка или търговия или продажба на компютърно оборудване или техника или ИТ продукти.

При подаване на офертата Участникът следва да предостави информация за сертификата в Раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат (с обхват, включващ доставка или търговия или продажба на компютърно оборудване или техника или ИТ продукти), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, изключ. чл. 4). Свързани лица по смисъла на парагр. 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. За участниците се прилагат забраните, посочени в чл. 69 от ЗПКОНПИ (Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество). Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в съответните полета в ЕЕДОП.

Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/12/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 16/06/2023
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/12/2022
Местно време: 15:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от Раздел III.2.2.) Условия за изпълнение на поръчката: .. За участниците се прилагат забраните по чл. 5к съгласно Регламент (ЕС) №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 08.04.2022 г. и Регламент (ЕС) 2022/1269 на Съвета на Европейския съюз от 21.07.2022 г. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора (1% обезпечава гаранционния срок).Гаранциите се представят по избор от Изпълнителя под формата на: парична сума,на банкова гаранция или на застраховка.

Участниците ще бъдат отстранени,ако е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и чл. 107 ЗОП (чл.55 ЗОП не се прилага), с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

- Участниците, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Ценовото предложение елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

- Участник, който е представил Техническо предложение,което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на Възложителя.

- Участник, който е предложил цена за изпълнение по-висока от максималната прогнозна стойност на обособената позиция.

- Участник,за когото са налице пречките за участие в обществени поръчки , предвидени по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложили изключения по чл.4 от него.

- Участник, за когото са налице забраните по чл.69, ал.1 и ал.2 от ЗПКОНПИ.

- Участник, за когото са налице обстоятелстватя по чл. 5к съгласно Регламент (ЕС) №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна,посочен по-горе.

Обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл.54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3 – дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП.В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката, съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП. При участие на обединение, което не е ЮЛ се прилага чл. 59, ал. 6 ЗОП. При участие на подизпълнители се прилага чл. 66 ЗОП. Относно използването капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл. 65 ЗОП.

Настоящата обществена поръчка е част от обществена поръчка „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“, СЪДЪРЖАЩА 10 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. Обособени позиции от № 1 до № 6, предмет на настоящото възлагане, са посочени в Решението за откриване и в обявлението за настоящата поръчка.На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособени позиции от № 7 до № 10, включително, се възлагат по реда, приложим за самостоятелната й стойност, а именно – директно възлагане.

Информация относно предмета, обема и стойността на другите части на поръчката:

Обособена позиция № 7: Доставка на високопроизводителен сървър за систематизиране, анализиране, експериментиране и оценка на различните приложения на изкуствения интелект в кибер-сигурността на индустриални системи по проект КП-06-Н47/7, НИС ПРОЕКТИ 2022. Максимална прогнозна стойност: 3250,00 лева без ДДС. Включва доставка на: 1 бр. Високопроизводителен сървър. Продължава в раздел VI.4.3) Подаване на жалби.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

Продължение от Раздел VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

Доставката се предвижда за срок до 40 дни, считано от датата на възлагането.

Обособена позиция № 8: Доставка на компютърен комплекс за изследване на ефективни методи и алгоритми за тензорно-базирана обработка и анализ на многомерни изображения по проект КП-06-Н27/16, НИС ПРОЕКТИ 2022. Максимална прогнозна стойност: 13 943,65 лева без ДДС. Включва доставка на: 1 брц. компютърен комплекс за изследване на ефективни методи и алгоритми за тензорно-базирана обработка и анализ на многомерни изображения , състоящ се от 3 бр. лазерно многофункционално устройство, флаш памет - 14 бр., Докинг станция за лаптоп - 1 бр., 2 бр. преносими компютри, клавиатура 10 бр., мишка 10 бр., Безжицен рутер 1 бр. Конектор - 50 бр., Кабел UTP - 1 бр., външен твърд диск 16 бр. Доставката се предвижда за срок до 40 дни, считано от датата на възлагането.

Обособена позиция № 9: Доставка на Компютърен комплекс за електронно здравеопазване по проект Д01-200, НИС ПРОЕКТИ 2022. Максимална прогнозна стойност: 4 283,21 лева без ДДС. Включва доставка на: 1 бр. Компютърен комплекс за електронно здравеопазване, включващо външен твърд диск 6 бр., 1 бр. Непрекъсваемо токозахранващо устройство, 1 бр. преносим компютър, Неуправляем комутатор 2 бр., безжичен рутер 2 бр., флаш памет 4 бр. Доставката се предвижда за срок до 40 дни, считано от датата на възлагането.

Обособена позиция № 10: Доставка на специализиран преносим компютър за специализирано заснемане и обработка на видео файлове в ТУ – София по проект НИС Дог. 221ТПФ0010-15, Максимална прогнозна стойност: 8000,00 лева без ДДС. Включва доставка на: 1 бр. Доставка на специализиран преносим компютър за специализирано заснемане и обработка на видео файлове. Доставката се предвижда за срок до 40 дни, считано от датата на възлагането.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/11/2022