Servicii - 636652-2021

Submission deadline has been amended by:  648752-2021
14/12/2021    S242

Belgia-Bruxelles: UCA 21/059 – Servicii de stingere a incendiilor și de prevenire a riscurilor profesionale în clădirile Consiliului UE

2021/S 242-636652

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, Secretariatul General al Consiliului
Adresă: Rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
Persoană de contact: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9391
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9391
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

UCA 21/059 – Servicii de stingere a incendiilor și de prevenire a riscurilor profesionale în clădirile Consiliului UE

Număr de referinţă: UCA 21/059
II.1.2)Cod CPV principal
75250000 Servicii de pompieri şi de salvare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de stingere a incendiilor și de prevenire a riscurilor profesionale în clădirile Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
75251100 Servicii de stingere a incendiilor
75251110 Servicii de prevenire a incendiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile care fac obiectul acestui contract includ furnizarea de echipe de primă și a doua intervenție, de asistenți de evacuare pentru evenimente majore și de operatori pentru gestionarea tehnică a instalațiilor de stingere a incendiilor.

Principalele servicii vor include patrule de interior și de exterior, raportarea incidentelor, intervenția în caz de incendii și accidente și alte servicii similare în clădirile existente și viitoare ocupate și/sau gestionate de Secretariat.

Aceste servicii vor fi prestate pe baza unui cadru care include acțiuni operaționale, administrative și tehnice în colaborare cu Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Autoritatea contractantă nu publică valoarea estimată a contractelor. Volumul estimat al contractului este stabilit în caietul de sarcini al licitației.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea caietul de sarcini al licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

A se vedea caietul de sarcini al licitației.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

A se vedea caietul de sarcini al licitației.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

A se vedea caietul de sarcini al licitației.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

A se vedea caietul de sarcini al licitației.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

Contractantul trebuie să îndeplinească condițiile pentru accesul și exercitarea profesiei de agent de pază în Belgia în conformitate cu legea belgiană din 2 octombrie 2017 cu modificările ulterioare (cunoscută sub numele de Legea „Jambon“) care reglementează securitatea privată și particulară, în vigoare de la 10 noiembrie 2017 și, mai concret, condițiile pentru a putea desfășura activitățile menționate la punctele 1, 2, 4 și 5, 7 și 9 ale articolului 3 din lege. Personalul propus de contractant pentru acest contract trebuie să aibă un contract de muncă și să fie în permanență în posesia cărții de identitate emise de Ministerul de Interne. Toți membrii personalului trebuie să fie în posesia legitimației de serviciu înainte de a-și prelua atribuțiile în cadrul Consiliului. În plus, toate persoanele desemnate de contractant pentru executarea prezentului contract și prezente în clădiri vor fi obligate să poarte în mod vizibil legitimația emisă de Consiliu pentru anul în curs.

III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Limbile de lucru sunt în principal franceza și/sau engleza.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură competitivă cu negociere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.5)Informaţii privind negocierea
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/01/2022
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Birourile Secretariatului General al Consiliului vor fi închise între Crăciun și Anul Nou inclusiv. Vă invităm să țineți cont de această perioadă de închidere atunci când trimiteți eventuale întrebări cu privire la prima etapă a procedurii (şi anume, cererile de participare).

În cazul indisponibilității sau funcționării defectuoase a mijloacelor electronice de comunicare menționate la secțiunea I.3) în ultimele cinci zile calendaristice care preced termenul-limită de primire indicat la secțiunea IV.2.2), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a amâna această dată și de a publica noul termen-limită la adresa de internet indicată la secțiunea I.3), fără a publica în prealabil o erată la prezentul anunț. Operatorii economici interesați de acest contract sunt invitați să se aboneze la invitația de participare la licitație la adresa indicată la secțiunea I.3), pentru a fi notificați cu privire la publicarea de noi informații sau documente.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, în termen de două luni de la data în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, Secrétariat général
Adresă: Wetstraat/Rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Adresă internet: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2021