Dienstleistungen - 636671-2020

28/12/2020    S252

Polen-Gorzów Wlkp.: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 252-636671

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INNEKO Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5990206400
Postanschrift: ul. Teatralna 49
Ort: Gorzów Wlkp.
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adriana Chodarcewicz
E-Mail: a.chodarcewicz@inneko.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.inneko.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://inneko.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://inneko.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://inneko.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka odpadami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1

Referenznummer der Bekanntmachung: PZP.281/26.2020-PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

4.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1” tj. sukcesywne przyjęcie do zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji Wykonawcy w procesie odzysku R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701).

4Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie Zamawiającego) do zagospodarowania Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 4 500 Mg.

Odpady o kodzie 19 12 10- Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) wytwarzane są głównie z pozostałości sortowania odpadów komunalnych, a także z innych odpadów nienadających się do recyklingu, a posiadających odpowiednio wysoką kaloryczność.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1” tj. sukcesywne przyjęcie do zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji Wykonawcy w procesie odzysku R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701).

4.1.1 Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie Zamawiającego) do zagospodarowania Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 4 500 Mg.

4.1.2 Odpady o kodzie 19 12 10- Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) wytwarzane są głównie z pozostałości sortowania odpadów komunalnych, a także z innych odpadów nienadających się do recyklingu, a posiadających odpowiednio wysoką kaloryczność.

4.1.3 Odpady 19 12 10 będą dostarczane przez Zamawiającego do zagospodarowania w postaci luźnej, o stopniu rozdrobnienia od 35 mm do 500 mm w zależności od preferencji Wykonawcy (uzgodnionych w chwili podpisania umowy).

4.1.4 Średnie parametry odpadów 19 12 10 przekazywanych przez Zamawiającego:

— kaloryczność w zakresie 9,0-13,0 Mj/kg,

— zawartość chloru < 1,5 % suchej masy

— zawartość siarki < 1,0 %

— zawartość popiołu < 15,0 %

— zawartość wilgoci < 25,0 %

4.1.5 Dostawy odpadów odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz soboty w godzinach od 7.00 do 15.00 w ilości określonej w zamówieniu przesłanym w formie elektronicznej do przedstawiciela Wykonawcy.

4.1.6 Ważenie przekazywanych odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Zamawiającego i będzie potwierdzone kwitem wagowym. Zamawiający dopuszczania również ważenie odpadów na zalegalizowanych wagach Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie Wykonawcy, które będzie potwierdzone kwitem wagowym (co zostanie uzgodnione w chwili podpisania umowy). Dokument ten będzie stanowił podstawę do określenia ilości przyjętych do zagospodarowania odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

4.1.7 Masa przekazywanych odpadów palnych 19 12 10 (paliwa alternatywnego) potwierdzana będzie za pomocą Karty Przekazania Odpadów w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami -w „systemie BDO” – zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

4.1.8 Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy stanowiący załącznik. Nr 3 do SIWZ.

Transport odpadów zapewnia Zamawiający.

Obiekt wykonawcy (miejscowość, gdzie znajduje się linia wykonawcy) powinien znajdować się w odległości maksymalnie 200 km od miejscowości gdzie znajduje się siedziba Zamawiającego tj. Gorzów Wlkp., odległość wyznaczona zostanie za pomocą strony www.google.pl/maps.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zamówienia na każdym etapie, w tym również dokonania wizji lokalnej instalacji Wykonawcy przed wyborem oferty.

.5 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wymagania w niniejszym zakresie opisane zostały w pkt. 13 niniejszej siwz.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: termin płatności / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 40 000,00PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), więcej – pkt 14 SIWZ.

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6ustawy, do 10 % wartości umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

a) aktualną decyzje na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 w procesie odzysku R1 -Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797) w ilości [Mg/rok] nie mniejszej niż ilość określona w przedmiocie zamówienia tj.4 500 Mg

b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797) w zakresie zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) usługę/i zagospodarowania odpadów tożsamą/e z przedmiotem zamówienia w ilości min. 4000 Mg w ciągu maksymalnie 12 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

UWAGA! W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia zamawiający uznaje datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/01/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/01/2021
Ortszeit: 09:30
Ort:

Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w tym samym dniu co składanie ofert

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1do niniejszej SIWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SIWZ, powinienon zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 Pzp.

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć ją za pośrednictwem Platformy podpisane przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dokumenty, o których mowa w pkt 1.1.2–1.1.5 SIWZ.

Jednolity europejski dokument zamówienia [JEDZ], tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ofertę, w tym JEDZ składa się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowany, przed wyznaczonym terminem składania ofert i przesłany przy pomocy środków komunikacji elektronicznej – „za pośrednictwem platformy zakupowej”.

Uwaga ogólna

Wykonawca wypełniając JEDZ w zakresie części IV może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji i nie musiwypełniać żadnej z pozostałych sekcji A, B, C i D w części IV.

Uwaga: Wykonawca składa jednolite dokumenty JEDZ dotyczące:

— Wykonawcy, składającego samodzielnie ofertę,

— każdego z Wykonawców występujących wspólnie (każdy Wykonawca wypełnia i podpisuje samodzielnieJEDZ),

— innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się, w celu wykazania braku istnienia wobec nichpodstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, warunkówudziału w postępowaniu,

— także każdego podwykonawcy (o ile są znani), któremu zamierza Wykonawca powierzyć wykonanie częścizamówienia.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziałuw postępowaniu, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale lub kopii poświadczonejnotarialnie za zgodność z oryginałem) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcypotencjału przez podmiot trzeci.

Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, załączają oświadczenie, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

(Nieobowiązkowy) Zaleca się dołączenie do oferty kopii złożonego dokumentu lub kopii potwierdzenia wniesienia wadium. Samo wadium należy wnieść zgodnie z pkt 14.

Dokumenty składane samodzielnie przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert:

Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ(pkt 11.3).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób– w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie zakupowej 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/12/2020