Dienstleistungen - 636813-2020

Submission deadline has been amended by:  126154-2021
28/12/2020    S252

Polen-Warschau: Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle

2020/S 252-636813

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Obozowa 43
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-161
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 9, Luiza Kuźmińska
E-Mail: bzp@mpo.com.pl
Telefon: +48 223910215
Fax: +48 223910296
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mpo.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi komunalne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 91 000 Mg

Referenznummer der Bekanntmachung: DZA.ZOZ.27.64.2020.LK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 91 000 Mg, z podziałem na zadania:

Zadanie 1 (2.1)*-zagosp. odp. kom. pochodz.z t. M.St. W-wy w planow. il. maks. 10000 Mg

Zadanie 2 (2.2)*-zagosp. odp. kom. pochodz.z t. M.St. W-wy w planow. il. maks. 10000 Mg

Zadanie 3 (2.3)*-zagosp. odp. kom. pochodz.z t. M.St. W-wy w planow. il. maks. 10000 Mg

Zadanie 4 (2.4)*-zagosp. odp. kom. pochodz.z t. M.St. W-wy w planow. il. maks. 10000 Mg

Zadanie 5 (2.5)*-zagosp. odp. kom. pochodz.z t. M.St. W-wy w planow. il. maks. 10000 Mg

Zadanie 6 (2.6)*-zagosp. odp. kom. pochodz.z t. M.St. W-wy w planow. il. maks. 10000 Mg

Zadanie 7 (2.7)*-zagosp. odp. kom. pochodz.z t. M.St. W-wy w planow. il. maks. 10000 Mg

Zadanie 8 (2.8)*-zagosp. odp. kom. pochodz.z t. M.St. W-wy w planow. il. maks. 10000 Mg

Zadanie 9 (2.9)*-zagosp. odp. kom. pochodz.z t. M.St. W-wy w planow. il. maks. 11000 Mg

Zgodnie z wymaganiami SIWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 9
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg

Los-Nr.: 1 (2.1)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejscem świadczenia usługi są instalacje i/lub stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji to 1.04.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy. W przypadku gdy instalacje wskazane w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będą znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, termin rozpoczęcia realizacji umowy będzie możliwy:

— nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (o ile jest wymagana), jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; lub

— po przeprowadzeniu skutecznie procedury informowania na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą ulec wydłużeniu jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe ich dotrzymanie. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) „bio”, tj.:

— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,

f) „odpady zielone”, tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.

Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.

W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.

Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 53 000,00 zł w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

Uwaga dotyczy wszystkich 9 części - zadań:

* Nazewnictwo tzw. „Zadanie 1 (2.1)” oraz „Zadanie 2 (2.2)” itd. wprowadzono zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg

Los-Nr.: 2 (2.2)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejscem świadczenia usługi są instalacje i/lub stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji to 1.04.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy. W przypadku gdy instalacje wskazane w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będą znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, termin rozpoczęcia realizacji umowy będzie możliwy:

— nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (o ile jest wymagana), jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; lub

— po przeprowadzeniu skutecznie procedury informowania na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą ulec wydłużeniu jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe ich dotrzymanie. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) „bio”, tj.:

— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,

f) „odpady zielone”, tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.

Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.

W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.

Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 53 000,00 zł w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg

Los-Nr.: 3 (2.3)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejscem świadczenia usługi są instalacje i/lub stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji to 1.04.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy. W przypadku gdy instalacje wskazane w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będą znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, termin rozpoczęcia realizacji umowy będzie możliwy:

— nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (o ile jest wymagana), jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; lub

— po przeprowadzeniu skutecznie procedury informowania na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą ulec wydłużeniu jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe ich dotrzymanie. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) „bio”, tj.:

— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,

f) „odpady zielone”, tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.

Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.

W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.

Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 53 000,00 zł w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg

Los-Nr.: 4 (2.4)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejscem świadczenia usługi są instalacje i/lub stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji to 1.04.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy. W przypadku gdy instalacje wskazane w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będą znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, termin rozpoczęcia realizacji umowy będzie możliwy:

— nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (o ile jest wymagana), jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; lub

— po przeprowadzeniu skutecznie procedury informowania na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą ulec wydłużeniu jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe ich dotrzymanie. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) „bio”, tj.:

— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,

f) „odpady zielone”, tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.

Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.

W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.

Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 53 000,00 zł w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg

Los-Nr.: 5 (2.5)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejscem świadczenia usługi są instalacje i/lub stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji to 1.04.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy. W przypadku gdy instalacje wskazane w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będą znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, termin rozpoczęcia realizacji umowy będzie możliwy:

— nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (o ile jest wymagana), jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; lub

— po przeprowadzeniu skutecznie procedury informowania na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą ulec wydłużeniu jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe ich dotrzymanie. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) „bio”, tj.:

— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,

f) „odpady zielone”, tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.

Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.

W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.

Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 53 000,00 zł w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg

Los-Nr.: 6 (2.6)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejscem świadczenia usługi są instalacje i/lub stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji to 1.04.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy. W przypadku gdy instalacje wskazane w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będą znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, termin rozpoczęcia realizacji umowy będzie możliwy:

— nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (o ile jest wymagana), jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; lub

— po przeprowadzeniu skutecznie procedury informowania na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą ulec wydłużeniu jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe ich dotrzymanie. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) „bio”, tj.:

— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,

f) „odpady zielone”, tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.

Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.

W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.

Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 53 000,00 zł w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg

Los-Nr.: 7 (2.7)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejscem świadczenia usługi są instalacje i/lub stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji to 1.04.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy. W przypadku gdy instalacje wskazane w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będą znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, termin rozpoczęcia realizacji umowy będzie możliwy:

— nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (o ile jest wymagana), jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; lub

— po przeprowadzeniu skutecznie procedury informowania na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą ulec wydłużeniu jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe ich dotrzymanie. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) „bio”, tj.:

— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,

f) „odpady zielone”, tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.

Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.

W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.

Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 53 000,00 zł w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg

Los-Nr.: 8 (2.8)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejscem świadczenia usługi są instalacje i/lub stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji to 1.04.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy. W przypadku gdy instalacje wskazane w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będą znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, termin rozpoczęcia realizacji umowy będzie możliwy:

— nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (o ile jest wymagana), jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; lub

— po przeprowadzeniu skutecznie procedury informowania na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą ulec wydłużeniu jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe ich dotrzymanie. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) „bio”, tj.:

— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,

f) „odpady zielone”, tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 000 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.

Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.

W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.

Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 53 000,00 zł w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 11 000 Mg

Los-Nr.: 9 (2.9)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejscem świadczenia usługi są instalacje i/lub stacje przeładunkowe wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 11 000 Mg.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji to 1.04.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji w przypadku przedłużania się procedury przetargowej, wówczas ww. termin zostanie odpowiednio skorygowany w umowie. Umowa będzie obowiązywała przez okres 17 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z uwagi na konieczność rozliczenia umowy. W przypadku gdy instalacje wskazane w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będą znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, termin rozpoczęcia realizacji umowy będzie możliwy:

— nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (o ile jest wymagana), jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; lub

— po przeprowadzeniu skutecznie procedury informowania na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą ulec wydłużeniu jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe ich dotrzymanie. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Zamówienie obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) „odpady zmieszane”, tj. odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) „bio”, tj.:

— odpady kuchenne z gospodarstw domowych, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, sklasyfikowane pod kodem ex 20 01 08 – explicite odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

— odpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

c) „metale i tworzywa sztuczne”, tj. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

d) „papier”, tj. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

e) „szkło”, tj. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła,

f) „odpady zielone”, tj. odpady zielone sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości 6 600 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.

Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.

W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.

Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 58 300,00 zł w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uwaga: ciąg dalszy z Sekcji VI.3. pkt 5.1.1.

5.1.1.1. W przypadku posiadania i prowadzenia przez Wykonawcę stacji przeładunkowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oświadczenia potwierdzającego miejsce zagospodarowania odpadów, aktualną decyzję na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj.:

a) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zmianami)

Lub

b) pozwolenie zintegrowane/pozwolenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami) uwzględniające warunki zezwolenia na zbieranie odpadów będących przedmiotem zamówienia, przy czym w przypadku decyzji wydanych zgodnie z art. 43 ustawy o odpadach w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 r., poz. 1592 ze zmianami) decyzję z dopuszczonymi do zbierania rocznymi ilościami odpadów objętych przedmiotem zamówienia:

— w zakresie Zadań 1-8, o których mowa w pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ), na poziomie nie mniejszym niż:

a. 7 118 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 03 01,

b. 698 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 06,

c. 642 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 01,

d. 395 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 07,

e. 650 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08,

f. 497 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 02 01.

— w zakresie Zadania 9, o którym mowa w pkt 4 OPZ, na poziomie nie mniejszym niż:

a. 7 830 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 03 01,

b. 768 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 06,

c. 706 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 01,

d. 434 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 07,

e. 715 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08,

f. 547 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 02 01.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia stacji przeładunkowej dla odpadów klasyfikowanych pod kodem 20 01 08 oraz 20 02 01 Wykonawca zobowiązany jest dysponować aktualną decyzją na przetwarzanie tych odpadów, tj.:

— zezwoleniem na przetwarzanie wydanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zmianami)

Lub

— pozwoleniem zintegrowanym/pozwoleniem, wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami) uwzględniającym warunki zezwolenia na przetwarzanie tych odpadów.

Uwaga:

Wykazując aktualność decyzji, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu wymagania nałożonego art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zmianami) i w celu potwierdzenia powyższego załączyć skan pierwszej strony wniosku z pieczęcią marszałka województwa lub starosty potwierdzającą złożenie dokumentu i/lub potwierdzenie nadania pocztą przesyłki do 5 marca 2020 roku.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ważności i aktualności decyzji, o których mowa powyżej przez cały okres świadczenia przez siebie usługi.

5.1.1.2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub podwykonawcom, części zamówienia w zakresie prowadzenia stacji przeładunkowej (z wyłączeniem prowadzonej dla odpadów zmieszanych), Wykonawca winien dysponować aktualną decyzją podwykonawcy/podwykonawców na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj.:

a) zezwoleniem na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zmianami)

Lub

b) pozwoleniem zintegrowanym/pozwoleniem, wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami) uwzględniającym warunki zezwolenia na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ciąg dalszy Sekcji III.1.1. pkt 5.1.1.2.

Przy czym w przypadku decyzji wydanych zgodnie z art. 43 ustawy o odpadach w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 r., poz. 1592 ze zmianami) decyzję z dopuszczonymi do zbierania rocznymi ilościami odpadów objętych przedmiotem zamówienia:

— w zakresie Zadań 1-8, o których mowa w pkt 4 OPZ, na poziomie nie mniejszym niż:

a. 698 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 06,

b. 642 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 01,

c. 395 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 07,

d. 650 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08,

e. 497 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 02 01.

— w zakresie Zadania 9, o którym mowa w pkt 4 OPZ, na poziomie nie mniejszym niż:

a. 768 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 06,

b. 706 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 01,

c. 434 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 07,

d. 715 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08,

e. 547 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 02 01.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia stacji przeładunkowej dla odpadów klasyfikowanych pod kodem 20 01 08 oraz 20 02 01 Wykonawca winien dysponować aktualną decyzją podwykonawcy/podwykonawców na przetwarzanie tych odpadów, tj.:

— zezwoleniem na przetwarzanie wydanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zmianami)

Lub

— pozwoleniem zintegrowanym/pozwoleniem, wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami) uwzględniającym warunki zezwolenia na przetwarzanie tych odpadów.

Uwaga:

Wykazując aktualność decyzji, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie podwykonawcy o spełnieniu wymagania nałożonego art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zmianami) i w celu potwierdzenia powyższego załączyć skan pierwszej strony wniosku z pieczęcią marszałka województwa lub starosty potwierdzającą złożenie dokumentu i/lub potwierdzenie nadania pocztą przesyłki do 5 marca 2020 roku.

Wykonawca musi zapewnić ważność i aktualność decyzji określonych powyżej przez cały okres świadczenia przez siebie usługi.

5.1.1.3. W przypadku gdy do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie wykorzystywał instalacje własne, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oświadczenia potwierdzającego miejsce zagospodarowania odpadów, aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj.:

a) zezwolenie na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zmianami)

Lub

b) pozwolenie zintegrowane/pozwolenie, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami) uwzględniające warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia,

— w zakresie Zadań 1-8, o których mowa w pkt 4 OPZ, na poziomie nie mniejszym niż:

a. 7 118 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 03 01,

b. 698 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 06,

c. 642 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 01,

d. 395 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 07,

e. 650 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08,

f. 497 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 02 01.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

UWAGA: ciąg dalszy uzasadnienia z sekcji IV.1.1.) Rodzaj Procedury

Doświadczenie Zamawiającego zdobyte w ramach przeprowadzanych postępowań dotyczących podobnych zamówień na 2019 i 2020 r., wskazuje iż czas około 2 miesięcy (od przewidywanego terminu otwarcia ofert przy zastosowaniu 35-dniowego terminu składania ofert) mógłby nie być wystarczający na wyłonienie wykonawców, przy uwzględnieniu konieczności szczegółowej weryfikacji spełniania przez nich warunków wynikających z przepisów prawa, odzwierciedlonych w treści SIWZ. Podpisanie nowych umów, obejmujących zagospodarowanie po I kwartale 2021 r. powinno nastąpić w możliwie najkrótszym czasie, również ze względu na konieczność podania z odpowiednim wyprzedzeniem lokalizacji instalacji zagospodarowania do Biura Gospodarki Odpadami m.st. Warszawy (dalej: BGO), które to koordynuje umowy obejmujące odbiór i transport odpadów. Informacja ta za pośrednictwem BGO przekazywana jest podmiotów realizujących usługę transportu odpadów do zagospodarowania. Z uwagi na terminy wynikające z przepisów PZP, wyznaczenie 35-dniowego terminu składania ofert potencjalnie mogłoby uniemożliwić rozpoczęcie realizacji usługi w terminie zabezpieczającym ciągłość procesu zagospodarowania odpadów oraz zachowanie terminów nałożonych na Zamawiającego przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Zamawiający wskazuje ponadto, że ze względu na rodzaj przedmiotu zamówienia oraz profesjonalny charakter potencjalnych Wykonawców przygotowanie przez Wykonawców oferty nie powinno być czasochłonne, wobec czego skrócenie terminu składania ofert nie wpłynie na konkurencyjność postępowania, tym bardziej uwzględniając, że Zamawiający prowadził postępowanie z analogicznymi zapisami, w którym otwarcie ofert nastąpiło w połowie grudnia 2020 r.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ciąg dalszy Sekcji III.1.2. pkt 5.1.1.3

— w zakresie Zadania 9, o którym mowa w pkt 4 OPZ, na poziomie nie mniejszym niż:

a. 7 830 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 03 01,

b. 768 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 06,

c. 706 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 01,

d. 434 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 07,

e. 715 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08,

f. 547 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 02 01.

Uwaga:

Wykazując aktualność decyzji, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu wymagania nałożonego art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zmianami) i w celu potwierdzenia powyższego załączyć skan pierwszej strony wniosku z pieczęcią marszałka województwa lub starosty potwierdzającą złożenie dokumentu i/lub potwierdzenie nadania pocztą przesyłki

Do 5 marca 2020 roku.

Wykonawca musi zapewnić ważność i aktualność decyzji określonych powyżej przez cały okres świadczenia przez siebie usługi.

5.1.1.4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub podwykonawcom, części zamówienia w zakresie przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia (z wyłączeniem odpadów zmieszanych), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oświadczenia potwierdzającego miejsce zagospodarowania odpadów, aktualną decyzję podwykonawcy lub podwykonawców na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj.:

a) zezwolenie na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zmianami)

Lub

b) pozwolenie zintegrowane/pozwolenie, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami) uwzględniające warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia,

— w zakresie Zadań 1-8, o których mowa w pkt 4 OPZ, na poziomie nie mniejszym niż:

a. 698 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 06,

b. 642 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 01,

c. 395 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 07,

d. 650 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08,

e. 497 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 02 01.

— w zakresie Zadania 9, o którym mowa w pkt 4 OPZ, na poziomie nie mniejszym niż:

a. 768 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 06,

b. 706 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 01,

c. 434 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 15 01 07,

d. 715 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 01 08,

e. 547 Mg dla odpadów sklasyfikowanych pod kodem 20 02 01.

Uwaga:

Wykazując aktualność decyzji, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie podwykonawcy o spełnieniu wymagania nałożonego art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zmianami) i w celu potwierdzenia powyższego załączyć skan pierwszej strony wniosku z pieczęcią marszałka województwa lub starosty potwierdzającą złożenie dokumentu i/lub potwierdzenie nadania pocztą przesyłki do 5 marca 2020 roku.

Wykonawca musi zapewnić ważność i aktualność decyzji określonych powyżej przez cały okres świadczenia przez siebie usługi.

W przypadku gdy instalacje wskazane w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów o kodzie 15 01 01; 15 01 06 i 15 01 07 (własne lub podwykonawców) będą znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty w języku polskim:

— uprawnienia podmiotu prowadzącego instalację do przetwarzania odpadów potwierdzające możliwość przetwarzania odpadu dla którego w oświadczeniu wskazano tą instalację, zgodnie z przepisami kraju, w którym instalacja jest prowadzona, oraz

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— pisemną umowę pomiędzy podmiotem, który organizuje przemieszczanie (wysyłający) a odbiorcą odpadów, o której mowa w załączniku nr VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów.

W przypadku gdy instalacje wskazane w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania pozostałych odpadów objętych przedmiotem zamówienia (własne lub podwykonawców) będą znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający informuje, że termin rozpoczęcia realizacji będzie możliwy nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (o ile jest wymagana).

Uwaga:

Zamawiający w Sekcji II.1.4. z powodu ograniczonej ilości znaków użył skrótów nazw zadań. Zapis "zagosp. odp. kom. pochodz.z t. M.St. W-wy w planow. il. maks. 10000 Mg" oznacza "zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg" oraz "zagosp. odp. kom. pochodz.z t. M.St. W-wy w planow. il. maks. 11000 Mg" oznacza "zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 11 000 Mg".

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenia terminu składania ofert do 15 dni wynika

Z konieczności zagwarantowania ciągłości usługi zagospodarowania odpadów pochodzących

Z terenu m. st. Warszawy, celem realizacji obowiązków nałożonych na Zamawiającego w zawartej Umowie Wykonawczej z dnia 12 grudnia 2017 r. z m. st. Warszawa. Ze względu na przedmiot działalności Zamawiającego, którym jest zagospodarowanie odpadów z m. st. Warszawy, zaprzestanie lub czasowe wstrzymanie jej prowadzenia stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Uwaga: ciąg dalszy uzasadnienia w Sekcji III.1.2) w części "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów"

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/01/2021
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/01/2021
Ortszeit: 11:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Uwaga: Okres związania ofertą podany w sekcji IV.2.6) ogłoszenia o zamówieniu wynosi 90 dni. Z przyczyn technicznych niezależnych od Zamawiającego w pkt IV.2.6) podano ten termin jako 3 miesiące.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia,o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2019, poz.1843 ze zm.).

2. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

2.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).

2.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SIWZ.

3. Ponadto oferta powinna składać się z:

3.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;

3.2. wypełnionego Formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;

3.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.4. SIWZ;

3.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.9.3. SIWZ;

3.5. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SIWZ.

4. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

5.1.1. Oświadczenie potwierdzające miejsce zagospodarowania odpadów (stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z dołączonymi do niego aktualnymi decyzjami na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia dla instalacji Wykonawcy i/lub na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia dla instalacji podwykonawcy lub podwykonawców oraz w przypadku posiadania i prowadzenia stacji przeładunkowej decyzji Wykonawcy i/lub podwykonawcy/podwykonawców na zbieranie odpadów (ciąg dalszy pkt. 5.1.1. znajduje się w Sekcji III.1.1., III.1.2., III.1.3., III.1.4. ogłoszenia).

5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

5.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2 – 6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1 – 3 i § 8ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 1282).

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

7. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Uwaga! Numeracja przeniesiona z SIWZ:

29.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

29.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

29.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

29.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

29.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

29.6. Terminy wniesienia odwołania:

29.6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

29.6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

29.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 29.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

29.8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

29.8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

29.8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

29.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/12/2020