Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 636821-2022

Submission deadline has been amended by:  56956-2023
16/11/2022    S221

Lucembursko-Lucemburk: Poradenství v oblasti IT pro finanční aplikace (FINCON)

2022/S 221-636821

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: GCS-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org
Adresa profilu zadavatele: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12628
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12628
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poradenství v oblasti IT pro finanční aplikace (FINCON)

Spisové číslo: CFT-1687
II.1.2)Hlavní kód CPV
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavřít rámcové smlouvy s až pěti (5) úspěšnými uchazeči o poskytování poradenských služeb v oblasti IT týkajících se údržby, podpory, vývoje a implementace finančních aplikací pro skupinu EIB.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 205 612 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50324100 Údržba systémů
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
72212200 Vývoj programového vybavení pro výstavbu sítí, internet a intranet
72220000 Systémové a technické poradenské služby
72246000 Systémové poradenství
72300000 Datové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory skupiny EIB v Lucemburku.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem rámcové smlouvy je poskytnutí poradenských služeb v oblasti IT týkajících se údržby, podpory, vývoje a implementace finančních aplikací (dále jen „služby“) pro skupinu EIB. Technologický rozsah a konkrétní a obecné požadavky na služby, které mají být poskytnuty, jsou popsány v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 205 612 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 72
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Počáteční doba trvání čtyř let, automaticky obnovitelná až dvakrát, pokaždé o dobu jednoho roku.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 5
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Je nezbytná maximální doba trvání šesti let, aby byla doba trvání rámcové smlouvy sladěna s dobou trvání provádění strategie EIB zaměřené na digitální ambice, kterou bude podporovat s poradenskými službami v oblasti IT.

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 067-175930
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 02/02/2023
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 03/02/2023
Místní čas: 11:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Nabídky budou otevřeny neveřejně. Na písemnou žádost zaslanou Evropské investiční bance (viz odd. I.1)) bude hospodářským subjektům, které podaly nabídku, poskytnut písemný zápis z otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

72 měsíců.

VI.3)Další informace:

V případě nedostupnosti nebo narušení fungování elektronických komunikačních prostředků uvedených v oddíle I.3) v posledních pěti kalendářních dnech před lhůtou pro přijetí uvedenou v oddílu IV.2.2), si Evropská investiční banka vyhrazuje právo:

i) prodloužit tuto lhůtu;

ii) odpovídajícím způsobem odložit datum a čas otevírání nabídek uvedený v oddílu IV.2.7) a zveřejnit tyto změny na internetové adrese uvedené v oddílu I.3), a to bez předchozího zveřejnění opravy tohoto oznámení.

Hospodářské subjekty, které mají zájem o toto zadávací řízení, vyzýváme ke kontrole výzvy k podávání nabídek na adrese uvedené v oddílu I.3), aby jim mohlo být oznámeno případné zveřejnění nových informací nebo dokumentů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Uchazeči mohou v prvním případě předložit bance jakékoliv námitky týkající se tohoto zadávacího řízení za použití kontaktních údajů uvedených v oddílu I.1) tohoto oznámení o zakázce. Pokud se uchazeči nebo jiné zainteresované strany domnívají, že se EIB dopustila nesprávného úředního postupu (např. nejednala v souladu se svými stanovenými zásadami, normami a postupy nebo v souladu se zásadami řádné správy), mohou podat stížnost v rámci mechanismu skupiny EIB pro vyřizování stížností (viz https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm), a to do jednoho roku ode dne, kdy se mohl stěžovatel důvodně o tomto údajném jednání, rozhodnutí nebo opomenutí ze strany banky dozvědět. Pokud nebudou uchazeči s výsledkem spokojeni, mohou požádat o přezkoumání způsobu vyřízení stížnosti ze strany skupiny EIB evropského veřejného ochránce práv (viz https://www.ombudsman.europa.eu). Ve lhůtě dvou měsíců od oznámení o rozhodnutí o výsledku řízení (rozhodnutí o zadání zakázky) je uchazeč oprávněn podat žalobu na neplatnost rozhodnutí o zadání zakázky a/nebo o náhradu škody. Účelem, ani důsledkem jakékoli žádosti uchazečů a případné odpovědi ze strany banky, nebo případné stížnosti na nesprávný úřední postup nebude pozastavení lhůty k podání žaloby na neplatnost tohoto rozhodnutí, ani započetí nové lhůty k podání žaloby na neplatnost tohoto rozhodnutí. Orgán odpovědný za řízení o zrušení je uveden v oddílu VI.4.1) tohoto oznámení o zakázce.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/11/2022