Services - 636826-2020

Submission deadline has been amended by:  103385-2021
28/12/2020    S252

Slovakia-Bratislava: Financial and insurance services

2020/S 252-636826

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: National Development Fund II., a.s.
National registration number: 47759224
Postal address: Grösslingová 44
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 810 00
Country: Slovakia
Contact person: Barbora Azudová
E-mail: bazudova@p-m.sk
Telephone: +421 254653904
Internet address(es):
Main address: http://www.sih.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429651
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429651
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Výber Správcov fondov na implementáciu Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky

Reference number: NDF II_SE_EQUI
II.1.2)Main CPV code
66000000 Financial and insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je vykonávanie činností Správcu fondu súvisiacich s implementáciou Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky. Správca fondu bude zodpovedný najmä za vyhľadávanie, Štrukturovanie, Riadenie a Realizáciu investícií z Fondu na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 11 330 054.71 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
66113000 Credit granting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Slovenská republika

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je vykonávanie činností Správcu fondu súvisiacich s implementáciou Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky. Cieľom Ekvitného nástroja je podporiť sociálne podniky a podniky sociálneho dosahu, vykonávajúce aktivity v Slovenskej republike, ktoré v dôsledku svojej orientácie v prvom rade na pozitívny sociálny vplyv a až v druhom rade na zisk nemajú dostatočný prístup na finančné a kapitálové trhy a vo väčšine prípadov nemajú možnosť získať financovanie z tradičných zdrojov, čo im znemožňuje realizovať ich podnikateľské zámery. Ekvitný nástroj má formu investičného fondu, do ktorého investuje finančné prostriedky National Development Fund II., a.s. (ďalej len NDF II.), ako aj Správca fondu (mimo iného za účelom zosúladenia záujmov). Úlohou Správcu fondu bude vyhľadávať investičné príležitosti v širšom priestore sociálnej ekonomiky, zodpovedať za Rozhodovanie o investíciách z Fondu do tohto priestoru a následne za Štrukturovanie, Riadenie a Realizáciu týchto investícií. Špecifikácia technických vlastností predmetu zákazky sa nachádza v Súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ uzavrie jednotlivo Zmluvu o investičnom fonde pre Fond na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky s 2 (dvoma) Správcami fondov, ktorými sa stanú, alebo ktorých založia uchádzači, ktorí sa umiestnili v poradí na prvom až druhom mieste. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvy aj s menším počtom Správcov fondov, ak menej než 2 (dvaja) uchádzači podali svoje ponuky, alebo menej než 2 (dve) ponuky zodpovedajú požiadavkám na predmet zákazky a spĺňajú podmienky účasti uvedené v tomto dokumente.

Celková alokácia Verejného obstarávateľa na Ekvitný nástroj (ďalej aj Celková alokácia) vo výške 22 597 396,94 EUR pozostáva z Hrubej alokácie na Ekvitný nástroj vo výške 20 904 159,98 EUR a z Technickej podpory podľa článku 37 ods. 7 Všeobecného nariadenia vo výške 1 693 236,96 EUR, teda na každého Uchádzača jednotlivo z hrubej alokácie vo výške 10 452 079,99 EUR a Technickej podpory vo výške 846 618,48 EUR.

Hrubá alokácia pozostáva z Čistej alokácie na Ekvitný nástroj vo výške 16 932 369,59 EUR a z maximálnej možnej alokácie na odmeny Správcov fondov vo výške 3 971 790,40 EUR, teda na každého Uchádzača jednotlivo z čistej alokácie vo výške 8 466 184,79 EUR a z maximálnej možnej alokácie na odmeny vo výške 1 985 895,20 EUR. Vzhľadom na vyššie uvedené je predpokladaná hodnota zákazky určená ako súčet maximálnej možnej alokácie na odmeny Správcov a Technickej podpory podľa článku 37 ods. 7 Všeobecného nariadenia, teda 3 971 790,40 EUR + 1 693 236,96 EUR = 5 665 027,36 EUR, ďalej vynásobený dvoma vzhľadom na možnosť uplatnenia opcie teda predpokladaná hodnota zákazky celkovo vrátane tejto opcie je 5 665 027,36 EUR x 2 = 11 330 054,71 EUR.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

V čase po podpise Zmluvy o investičnom fonde je možné dohodou zmluvných strán navýšiť objem spravovaných prostriedkov nad sumu 10 452 079,99 EUR v prípade, že Finančný sprostredkovateľ umiestni investície zodpovedajúce 60 % z jeho existujúcej alokácie, a to najviac na sumu 20 904 159,98 EUR (t. j. dvojnásobok pôvodnej hrubej alokácie na jedného Uchádzača). Verejný obstarávateľ pristúpi k takejto zmene zmluvy dohodou v prípade, že

a)sa súčtom pôvodných ponúk Uchádzačov Hrubá alokácia podľa článku 6.5 Súťažných podkladov nevyčerpala; alebo

b)zmluva o investičnom fonde s jedným alebo viacerými Finančnými sprostredkovateľmi sa skončí predčasne; alebo

c)dôjde k zvýšeniu alokácie na finančné nástroje Verejného obstarávateľa, spravované spoločnosťou SIH; alebo

d)bude potrebné prealokovať zdroje z iných finančných nástrojov Verejného obstarávateľa, spravovaných spoločnosťou SIH.

Doba plnenia Zmluvy o riadení fondov a Zmlúv o investičnom fonde je 10 (desať) rokov, resp. 120 (stodvadsať) mesiacov odo dňa ich uzavretia. Ako určujú ustanovenia Zmluvy o riadení fondov a Zmlúv o investičnom fonde, môže byť vyššie uvedená doba plnenia predĺžená o ďalšie 3 (tri) roky, resp. 36 (tridsaťšesť) mesiacov.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operačného programu Ľudské zdroje, OP ĽZ FN 2016/3.1.1/3.1.2/01 - Finančné nástroje

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. V súlade so Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 7-2019 zo dňa 22. mája 2019 verejný obstarávateľ uvádza, že verejný obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov z informačných systémov verejnej správy a teda uchádzač je povinný na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobné postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa výlučne časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) v Jednotnom európskom dokumente na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. záujemca môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti, časti IV Jednotného európskeho dokumentu bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

1.4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.5. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

1.6. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.7.Verejný obstarávateľ uvádza, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžadujú sa.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/02/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/02/2021
Local time: 12:30
Place:

National Development Fund II., a. s.

Grösslingová 44

811 09 Bratislava,

Information about authorised persons and opening procedure:

V zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Ekvitný nástroj je spolufinancovaný zo zdrojov EŠIF a štátneho rozpočtu, a preto podlieha regulácii a požiadavkám, ktoré sa na EŠIF vzťahujú, rovnako ako podlieha aj národným pravidlám týkajúcim sa oprávnených výdavkov z Operačného programu Ľudské zdroje.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18)

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom systému EVO. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.

V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na emailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia alebo uchádzači stiahnuť si do svojho počítača formulár pre hlásenie porúch http://www.evo.gov.sk/RepErEVOEX.html, ktorý je zverejnený na stránke portálu EVO https://evo.gov.sk. v položke menu Hlásenie porúch a formulár elektronicky zaslať na e-mailovú adresu helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.

Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku, ani subdodávateľom iného uchádzača.

V prípade, ak uchádzač využije pri plnení zmluvy subdodávateľov (§ 41), bude úspešný uchádzač povinný pred uzavretím zmluvy preukázať, že ním navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v tomto Oznámení je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať Zmluvu o dielo, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobné informácie o kritériách na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/12/2020