TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 637030-2021

Submission deadline has been amended by:  11543-2022
14/12/2021    S242

Poland-Giżycko: Disposable gloves

2021/S 242-637030

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Giżycka Ochrona Zdrowia sp. z o.o.
National registration number: 385294919
Postal address: Warszawska 41
Town: Giżycko
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postal code: 11-500
Country: Poland
Contact person: Marzena Wojnowska
E-mail: zaopatrzenie@zozgiz.pl
Telephone: +48 874296645
Fax: +48 874296630
Internet address(es):
Main address: www.zozgiz.pl
Address of the buyer profile: www.zozgiz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zozgiz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Reference number: PN/21/11/21
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Main site or place of performance:

GOZ Sp. z o.o.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamawianych towarów (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 30% wartości umowy brutto. Prawo opcji może być realizowane w terminie obowiązywania umowy lub w ramach przedłużenia trwania umowy aneksem.

2. Wynagrodzenie z tytułu prawa opcji stanowić będzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do SWZ.

3. Prawo Opcji może być wykonane przez Zamawiającego w ramach jednej bądź większej liczby zamówień.

4. Termin realizacji przez Wykonawcę zamówienia wynikającego z Prawa Opcji następować będzie bezzwłocznie, w terminach wynikających z projektu umowy (stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego postępowania).

5. Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego oświadczenia Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru.

6. Rozliczenie za wykonanie zamówienia z Prawa Opcji odbywać się będzie na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ - Projekt Umowy - w odniesieniu do rozliczania zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Main site or place of performance:

GOZ Sp. z o.o.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamawianych towarów (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 30% wartości umowy brutto. Prawo opcji może być realizowane w terminie obowiązywania umowy lub w ramach przedłużenia trwania umowy aneksem.

2. Wynagrodzenie z tytułu prawa opcji stanowić będzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do SWZ.

3. Prawo Opcji może być wykonane przez Zamawiającego w ramach jednej bądź większej liczby zamówień.

4. Termin realizacji przez Wykonawcę zamówienia wynikającego z Prawa Opcji następować będzie bezzwłocznie, w terminach wynikających z projektu umowy (stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego postępowania).

5. Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego oświadczenia Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru.

6. Rozliczenie za wykonanie zamówienia z Prawa Opcji odbywać się będzie na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ - Projekt Umowy - w odniesieniu do rozliczania zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/01/2022
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/01/2022
Local time: 11:00
Place:

siedzibie Zamawiającego

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Jednolity europejski dokument zamówienia

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Certyfikaty CE

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, np.: katalogi/foldery/karty danych technicznych

Dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty zostały dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski oraz zarejestrowane jako wyrób medyczny

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Wyniki badań producenta lub niezależne dokumenty potwierdzające parametry techniczne

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 , art. 109 ust. 1 pkt 4, art. 109 ust. 1 pkt 8, art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/12/2021