Usługi - 637275-2020

28/12/2020    S252

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 252-637275

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-955
Państwo: Polska
E-mail: magdalena.sawicka@bgk.pl
Tel.: +48 225998048
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa utrzymania, optymalnego rozwoju oraz transformacji systemu def2000 do postaci otwartej, umożliwiającej dalsze utrzymanie i rozwój systemu bez istotnych ograniczeń technologicznych i prawnych

Numer referencyjny: DZZK/131/DI/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotowe zamówienia publiczne obejmuje:

1. utrzymanie systemu def2000;

2. wyrównanie wersji;

3. rozwój systemu def2000;

4. transformację systemu def2000 do postaci otwartej, umożliwiającej dalsze utrzymanie i rozwój bez istotnych ograniczeń technologicznych i prawnych przez BGK.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 45 500 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotowe zamówienia publiczne obejmuje:

1. utrzymanie systemu def2000;

2. wyrównanie wersji;

3. rozwój systemu def2000;

4. transformację systemu def2000 do postaci otwartej, umożliwiającej dalsze utrzymanie i rozwój bez istotnych ograniczeń technologicznych i prawnych przez BGK.

Utrzymanie systemu def2000 będzie realizowane podobnie jak w dotychczasowych kontraktach z Wykonawcą Asseco Poland, tzn. poprzez określenie katalogu i standardu usług, w tym SLA.

Wyrównanie wersji będzie realizowane poprzez zunifikowanie systemu na poziomie łączącym wersje def2000 i def3000. Obecnie Zamawiający posiada moduły pochodzące z różnych wersji systemu, niektóre z nich nie posiadają już wsparcia producenta. Nadto w ślad za wyrównaniem wersji będzie realizowane uzupełnienie i scalenie dokumentacji, która w będzie w kompletnej i ustandaryzowanej wersji opisywała wszystkie moduły systemu DEF.

Rozwój systemu def2000 obejmuje niezbędne modyfikacje, które wymuszają zmiany prawa lub zmiany oraz wymagania technologiczne, nadto zmiany, których potrzeba wprowadzenia powstała w następstwie okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego – w szczególności niepowodzenia zakupu CSB od Sygnity. Bank w tym obszarze zapewni właściwy standard, tj. wprowadzi takie modyfikacje, które okażą się uzasadnione dla zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa i efektywności działania i nie będą wykraczały poza właściwe rozumienie tego procesu. Zatem Zamawiający będzie zlecał tylko takie modyfikacje systemu def2000 lub podniesienie poszczególnych modułów tego systemu do wersji wyższej, które będą miały na celu dostosowanie systemu do zmian w prawie lub poprawę wydajności i ergonomii systemu.

Transformacja systemu def2000 do postaci otwartej, umożliwiającej dalsze utrzymanie i rozwój systemu bez istotnych ograniczeń technologicznych i prawnych wynikających z praw wyłącznych do systemu, które obecnie posiada Asseco Poland. W tym obszarze Zamawiający zaplanował proces stopniowego transferu wiedzy i uprawnień do systemu def2000 w taki sposób, by w perspektywie przełomu 2023/2024 r. było możliwe samodzielne utrzymanie systemu przez Zamawiającego (w całości lub części) lub powierzenie tego utrzymania osobom trzecim, w trybie konkurencyjnym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Zamawiający zamierza udzielić przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (dalej: „Pzp”). Użytkowany przez BGK centralny system teleinformatyczny def2000, składa się obecnie z modułów def2000 i def3000, co każdorazowo doprowadza do:

1. konieczności dostosowania modułów dla obu wersji przy modyfikacji dla wersji def2000 lub def3000;

2. braku automatycznej kompatybilności modułów a w konsekwencji konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych na modyfikacje;

3. braku dostępnych na rynku specjalistów dla starszych wersji oprogramowania;

4. rosnących kosztów serwisu.

Zamawiający planuje udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy Asseco Poland, aby dokonać modernizacji i optymalizacji systemu DEF oraz zagwarantować jednolity poziom wsparcia technicznego jak również budować i pozyskiwać z rynku kompetencje dla popularnych wersji systemu – zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego na całym rynku Unii Europejskiej tylko 2 podmioty, włączając BGK, używają produkcyjnie systemu def2000.

W tym miejscu Zamawiający podkreśla, że rozbieżność wersji wynika z okoliczności od Zamawiającego niezależnych, opisanych w części uzasadnienia obejmującej rys historyczny. W syntetycznym ujęciu – Zamawiający, podejmując próby zakupu CSB modyfikował system def2000 i def3000 jedynie w stopniu minimalnym. Wielokrotne niepowodzenia w procesie zakupu CSB jak również na samym etapie wdrożenia w 2018 (Sygnity) spowodowało, że wersje systemu, jak również ich funkcjonalności nie były regularnie poddawane upgrade, a same modyfikacje od 2017 ograniczano do niezbędnego minimum, co w konsekwencji doprowadziło do powstania znacznego długu technologicznego.Obecnie BGK musi więc w pierwszej kolejności zapewnić utrzymanie i rozwój systemu, doprowadzić do jego spójności, dokonać jego optymalizacji oraz zniwelować dług technologiczny, jaki powstał w latach 2012–2020, a dopiero w dalszej perspektywie zapewnić możliwość dywersyfikacji usług realizowanych w systemie DEF i przejąć jego rozwój (w całości lub w części). Zamawiający informuje, że znacząca liczba potrzebnych modyfikacji systemu, podobnie jak konieczna dekompozycja wersji systemu i jego optymalizacja, została zamrożona z uwagi na niepowodzenie wdrożenia CSB na podstawie umowy zawartej z Sygnity. Modyfikacje te, z uwagi na prawa wyłączne Asseco Poland do systemu def2000, może zrealizować tylko ten podmiot. Zaniechanie wprowadzania modyfikacji nie jest scenariuszem bezpiecznym dla BGK. Zastąpienie modyfikacji produktami rynkowymi o równoważnych właściwościach także nie jest możliwe, z uwagi na przywołane prawa wyłączne oraz bardzo specyficzne cechy tych zmian. Istotne jest również to, że tylko Asseco Poland dysponuje narzędziami oraz zasobami ludzkimi w postaci specjalistów, którzy znają system BGK, jego specyfikę oraz - co równie kluczowe - są w stanie wykonywać tego typu prace równocześnie z bieżącym utrzymaniem, w terminach wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SLA. Z listy funkcjonalności o charakterze czysto biznesowym (jest to ponad 100 zmian), które dotąd nie zostały wdrożone, warto wymienić:

1) rozbudowa funkcjonalności kartoteki klienta;

2) rozbudowa obsługi kredytów;

3) rozbudowa obsługi rachunków bieżących i depozytów;

4) rozbudowa mechanizmu blokad finansowych;

5) migracja niewspieranego modułu SAK do SOK (processing);

6) rozbudowa integracji API na potrzeby bankowości elektronicznej;

7) rozbudowa obsługi sum depozytowych;

8) obsługa ujemnego oprocentowania rachunków bieżących, depozytów i kredytów;

9) rozbudowa zakresu danych na potrzeby raportowania z hurtowni danych;

10) rozbudowa mechanizmów zarządzania uprawnieniami w modułach CSB;

11) rozbudowa obsługi kart płatniczych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 190-459665
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Poland Spółką Akcyjną
Adres pocztowy: ul. Olchowa 14
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 35-322
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 45 500 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

W związku z ograniczoną liczbą znaków, Zamawiający publikuje cały opis warunku zamówienia, w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiedni personel zapewniający zdolność do realizacji Zamówienia, tj. w skład personelu Wykonawcy delegowanego do realizacji Zamówienia będą wchodzić osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wykształcenie, tj:

− Ekspert ds. wdrożenia:

O wykształcenie wyższe techniczne

O minimum 8 lat doświadczenia w projektowaniu infrastruktury technicznej

O znajomość wzorców projektowych i wzorców architektonicznych

O znajomość Integracyjnych Szyn Danych, SQL, obiektowe języki programowania

O doświadczenie w wytwarzaniu aplikacji

O doświadczenie w pracy w różnych metodykach wytwarzania oprogramowania (waterfall, agile)

O minimum 4 letnie doświadczenie w obszarze rozwoju i wdrożeń oferowanego oprogramowania lub systemów podobnej klasy

O doświadczenie w analizie przedwdrożeniowej, parametryzacji oferowanego systemu oraz modyfikacji

O 4 letnie doświadczenie we wdrażaniu projektów, obejmujące realizację:

Analizę przedwdrożeniową

Parametryzacje

Konfigurowanie środowiska (E2E)

Modyfikacje

Testowanie

Identyfikowanie źródeł problemów i ich usuwanie w trakcie wdrożenia

O bardzo dobry język polski lub angielski

− Projekt Menedżer:

O wykształcenie wyższe

O minimum 4 letnie doświadczenie w obszarze rozwoju i wdrożeń oferowanego oprogramowania lub systemów podobnej klasy

O certyfikacja PMI lub adekwatny

O doświadczenie w pracy w różnych metodykach wytwarzania oprogramowania (waterfall, agile)

O bardzo dobry język polski lub angielski

− Architekt Rozwiązań IT:

O wykształcenie wyższe techniczne;

O minimum 8 lata doświadczenia na stanowisku Architekta IT obejmujące wieloaspektowe projektowanie architektury rozwiązań IT

O minimum 4 doświadczenia w zakresie wspierania wdrożeń oferowanego systemu lub systemów podobnej klasy

O znajomość platform i wzorców integracyjnych

O znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów IT

O bardzo dobry język polski lub angielski

− Analityk Systemowo-Biznesowy:

O wykształcenie wyższe;

O minimum 4 letnie doświadczenie w obszarze:

Analizy przedwdrożeniowej

Zbierania wymagań i tworzenia specyfikacji funkcjonalnych i systemowych

Udział w testach wdrożonego oprogramowania

O wiedza z zakresu procesów biznesowych i produktów z obszaru bankowości, w szczególności produktów skarbowych, instrumentów pochodnych i płatności oraz rozliczeń papierów wartościowych

O znajomość standardów rozliczeniowych i komunikacji międzybankowej, między innymi:

SWIFT (ISO20022/ISO15022)

KDPW XML

O znajomość relacyjnych baz danych

O kilkuletniego doświadczenia w zakresie wdrażania i parametryzacji oferowanego systemu

O doświadczenie w pracy w różnych metodykach wytwarzania oprogramowania (waterfall, agile)

O bardzo dobry język polski lub angielski

− Analityk Systemowy:

O wykształcenie wyższe

O minimum 4 letnie doświadczenie w obszarze zbierania i analizy wymagań i integracji systemów;

O znajomość relacyjnych baz danych, interfejsów integracyjnych, zagadnień bezpieczeństwa systemów IT

O umiejętność specyfikowania wymagań oraz zmian na poziomie systemów informatycznych

O bardzo dobry język polski lub angielski

− Specjalista ds. testów:

O wykształcenie wyższe

O posiadany certyfikat ISTQB (powyżej stopnia Foundation)

O minimum 4 letnie doświadczenie w sporządzaniu, testowaniu i koordynowaniu testów E2E

O umiejętność analizowania defektów oprogramowania

O umiejętność przygotowania środowisk testowych

O minimum 2 letnie doświadczenie w automatyzacji testów

O bardzo dobry język polski lub angielski

Zamawiający nie dopuszcza wykazania przez Wykonawcę tej samej osoby w różnych profilach.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020