Roboty budowlane - 637645-2020

28/12/2020    S252

România-Turda: Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

2020/S 252-637645

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 205-500123)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania de Apă „Arieș” S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 20330054
Adresă: Str. Axente Sever nr. 2
Localitate: Turda
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 401078
Țară: România
Persoană de contact: Maria Mihaiela Sarb
E-mail: office@caaries.ro
Telefon: +40 264311771
Fax: +40 264311772
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.caaries.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Extindere sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în comuna Tritenii de Jos” (CL12)

Număr de referinţă: 20330054_2020_PAAPD1108420
II.1.2)Cod CPV principal
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul de lucrari: „Extindere sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in comuna Tritenii de Jos” (CL12) cuprinde:

— alimentare cu apa:

—— extindere retea de alimentare cu apa – 42 567,36 m;

—— statie de pompare apa potabila – 3 buc.;

— canalizare:

—— extindere retea de canalizare – 12 471,88 m;

—— statii de pompare ape uzate menajere – 6 buc.;

—— conducte de refulare apa uzata – 1 647,12 m.

Lucrarile se refera la:

(a) lucrările de constructie;

(b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(c) testare si punere in functiune;

(d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar;

(e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 36 de luni, respectiv 1 095 zile;

(f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii astfel:

— cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite cu cel putin 27 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite in intervalul 26-19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/12/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 205-500123

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.2.5)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Criterii de atribuire
În loc de:

Criteriile de mai jos

Criteriu privind calitatea – nume: pentru factorul tehnic de evaluare „Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificare puncte cheie de control/jaloane),, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor” a fost stabilit un numar de 3 (trei) calificative care vor fi utilizate de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Acest factor va fi apreciat in functie de calificativul „foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul „ foarte bine” este 15, pentru calificativul „bine” este 10, iar pentru calificativul „acceptabil” este 5/pondere: 15 Prețul/pondere: 85

A se citi:

Criteriile de mai jos

Criteriu privind calitatea – nume: pentru factorul tehnic de evaluare „Durata perioadei de garantie a lucrărilor” (Pt)/pondere: 15

Prețul/pondere: 85

VII.2)Alte informații suplimentare:

Avand in vedere Decizia cu nr. 2246/C1/2394/7.12.2020 emisa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor care obliga entitatea contractanta la eliminarea/inlocuirea celui de-al doilea factor de evaluare al criteriului de atribuire – punctajul tehnic, entitatea contractanta S.C. Compania de Apa Aries S.A. dispune inlocuirea celui de-al doilea factor de evaluare al criteriului de atribuire – punctajul tehnic, astfel: Punctaj tehnic: durata perioadei de garantie a lucrărilor (Pt). Algoritm de calcul:

(a) Pentru oferta cu durata perioadei de garanţie a lucrărilor cea mai mare se acordă punctajul maxim alocat, de 15 puncte. Nu se acceptă ofertarea unei durate a perioadei de garanţie a lucrărilor mai mică de 36 de luni. Ofertele care prezinta o garantie a lucrarilor mai mare de 60 de luni nu se vor puncta suplimentar, ci vor primi punctajul maxim alocat acestui factor, respectiv 15 puncte;

(b) Pentru alte durate ale perioadei de garanţie a lucrărilor, punctajul se acordă conform algoritmului de calcul: Dg = (Dgn / Dgm) x 15 Dg = punctaj pentru „Durata perioadei de garanţie a lucrărilor”, Dgn = durata perioadei de garanţie a lucrărilor a ofertei n, Dgm = durata perioadei de garanţie a lucrărilor cea mai mare ofertată, dintre ofertele admisibile. Pentru oferta a cărei perioadă de garanție a lucrărilor este egală cu perioada minimă a garanției lucrărilor acceptată de către entitatea contractantă nu se acordă punctaj. Desemnarea ofertei câstigatoare: ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei: P total = Pf + Pt. Oferta cu valoare P total = Pf + Pt cea mai mare va fi declarata câstigatoare. Punctajul maxim total ce poate fi obtinut de catre un ofertant este de 100 de puncte. Punctajul total va fi calculat cu acuratete de doua zecimale.