29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 637645-2020

28/12/2020    S252

Rumunia-Turda: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

2020/S 252-637645

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 205-500123)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apă „Arieș” S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 20330054
Adres pocztowy: Str. Axente Sever nr. 2
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401078
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Maria Mihaiela Sarb
E-mail: office@caaries.ro
Tel.: +40 264311771
Faks: +40 264311772
Adresy internetowe:
Główny adres: www.caaries.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Extindere sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în comuna Tritenii de Jos” (CL12)

Numer referencyjny: 20330054_2020_PAAPD1108420
II.1.2)Główny kod CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 205-500123

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Criterii de atribuire
Zamiast:

Criteriile de mai jos

Criteriu privind calitatea – nume: pentru factorul tehnic de evaluare „Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificare puncte cheie de control/jaloane),, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor” a fost stabilit un numar de 3 (trei) calificative care vor fi utilizate de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Acest factor va fi apreciat in functie de calificativul „foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul „ foarte bine” este 15, pentru calificativul „bine” este 10, iar pentru calificativul „acceptabil” este 5/pondere: 15 Prețul/pondere: 85

Powinno być:

Criteriile de mai jos

Criteriu privind calitatea – nume: pentru factorul tehnic de evaluare „Durata perioadei de garantie a lucrărilor” (Pt)/pondere: 15

Prețul/pondere: 85

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Avand in vedere Decizia cu nr. 2246/C1/2394/7.12.2020 emisa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor care obliga entitatea contractanta la eliminarea/inlocuirea celui de-al doilea factor de evaluare al criteriului de atribuire – punctajul tehnic, entitatea contractanta S.C. Compania de Apa Aries S.A. dispune inlocuirea celui de-al doilea factor de evaluare al criteriului de atribuire – punctajul tehnic, astfel: Punctaj tehnic: durata perioadei de garantie a lucrărilor (Pt). Algoritm de calcul:

(a) Pentru oferta cu durata perioadei de garanţie a lucrărilor cea mai mare se acordă punctajul maxim alocat, de 15 puncte. Nu se acceptă ofertarea unei durate a perioadei de garanţie a lucrărilor mai mică de 36 de luni. Ofertele care prezinta o garantie a lucrarilor mai mare de 60 de luni nu se vor puncta suplimentar, ci vor primi punctajul maxim alocat acestui factor, respectiv 15 puncte;

(b) Pentru alte durate ale perioadei de garanţie a lucrărilor, punctajul se acordă conform algoritmului de calcul: Dg = (Dgn / Dgm) x 15 Dg = punctaj pentru „Durata perioadei de garanţie a lucrărilor”, Dgn = durata perioadei de garanţie a lucrărilor a ofertei n, Dgm = durata perioadei de garanţie a lucrărilor cea mai mare ofertată, dintre ofertele admisibile. Pentru oferta a cărei perioadă de garanție a lucrărilor este egală cu perioada minimă a garanției lucrărilor acceptată de către entitatea contractantă nu se acordă punctaj. Desemnarea ofertei câstigatoare: ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei: P total = Pf + Pt. Oferta cu valoare P total = Pf + Pt cea mai mare va fi declarata câstigatoare. Punctajul maxim total ce poate fi obtinut de catre un ofertant este de 100 de puncte. Punctajul total va fi calculat cu acuratete de doua zecimale.