Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 637842-2020

Submission deadline has been amended by:  134760-2021
28/12/2020    S252

Polska-Warszawa: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

2020/S 252-637842

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 176/20/KRI/17/PZP/MP/96
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 134
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Milena Pacek
E-mail: zamowienia@cpk.pl
Tel.: +48 539188334
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.cpk.pl/pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cpk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność dotycząca inwestycji w ramach portów lotniczych oraz linii kolejowych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu nr 00100016 „Budowa linii kolejowych nr 267 i 268 na odc. Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa”

Numer referencyjny: 176/20/KRI/17/PZP/MP/96
II.1.2)Główny kod CPV
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu: Budowa linii kolejowych nr 267 i 268 na odc. Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa.

a) Projekt zakłada budowę nowych linii kolejowych:

• nr 267, łączącej linię kolejową nr 274 (szlak Żarów – Jaworzyna Śl.) ze stacją Świdnica Miasto,

• nr 268, pomiędzy stacjami Świdnica Miasto i Lubawka oraz dalej do granicy RP z Republiką Czeską w okolicy miejscowości Královec.

b) Projekt zakłada połączenie z infrastrukturą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z linią kolejową.:

• nr 274 na szlaku pomiędzy stacjami Żarów i Jaworzyna Śl.,

• nr 137 na stacji Świdnica Miasto i przyległym szlaku Świdnica Miasto – Jaworzyna Śl.,

• nr 274 na szlaku Świebodzice – Wałbrzych Szczawienko wraz ze stacją Wałbrzych Szczawienko,

• nr 274 na szlaku Boguszów Gorce Zach. - Sędzisław,

• nr 298 i 299 na stacji Kamienna Góra (łącznica od linii nr 268),

• nr 299 na stacji Lubawka i szlaku granicznym Lubawka – Královec

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (dalej jako „Studium” lub „STEŚ”) dla projektu nr 00100016 pn.: Budowa linii kolejowych nr 267 i 268 na odc. Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa.

Projekt zakłada budowę nowych linii kolejowych:

• nr 267, łączącej linię kolejową nr 274 (szlak Żarów – Jaworzyna Śl.) ze stacją Świdnica Miasto,

• nr 268, pomiędzy stacjami Świdnica Miasto i Lubawka oraz dalej do granicy RP z Republiką Czeską w okolicy miejscowości Královec.

Projekt zakłada połączenie z infrastrukturą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

• z linią kolejową nr 274 na szlaku pomiędzy stacjami Żarów i Jaworzyna Śl.,

• z linią kolejową nr 137 na stacji Świdnica Miasto i przyległym szlaku Świdnica Miasto – Jaworzyna Śl.,

• z linią kolejową nr 274 na szlaku Świebodzice – Wałbrzych Szczawienko wraz ze stacją Wałbrzych Szczawienko,

• z linią kolejową nr 274 na szlaku Boguszów Gorce Zach. - Sędzisław,

• z liniami nr 298 i 299 na stacji Kamienna Góra (łącznica od linii nr 268),

• z linią kolejową nr 299 na stacji Lubawka i szlaku granicznym Lubawka – Královec (CZ).

W ramach analiz ruchowo-eksploatacyjnych wykonawca zidentyfikuje także potrzeby inwestycyjne dla przyległej infrastruktury PKP PLK S.A., których realizacja będzie niezbędna dla uzyskania celów Projektu.

Dla odcinka linii nr 137 pomiędzy stacjami Jaworzyna Śl. i Świdnica prowadzone są aktualnie prace studialne w ramach Studium wykonalności zleconego przez PKP PLK S.A. Kwestie włączenia planowanych linii 267 i 268 należy zatem uzgodnić z wykonawcą ww. studium oraz PKP PLK S.A. Dotyczy to również połączeń obu planowanych nowych linii z linią nr 274, na której PKP PLK S.A. prowadzi od wielu lat prace inwestycyjne w ramach różnych dokumentacji projektowych w kilkunastu lokalizacjach oraz planuje kolejne inwestycje mające na celu zwiększenie zdolności przepustowej odcinka Wrocław Świebodzki – Jaworzyna Śl.

Zamawiający zakłada konieczność zapewnienia rozwiązań infrastrukturalnych, które przeniosą zakładany ruch pociągów. Dla przejścia przez obszar śródmieścia Świdnicy będzie się to wiązało z koniecznością przeanalizowania wariantów podziemnej stacji kolejowej i odcinków tunelowych linii kolejowych na obu podejściach do niej. Również na odcinku Wałbrzych – Lubawka przewidywane są odcinki tunelowe – we wszystkich wariantach.

Wykonawca winien uwzględnić transgraniczny aspekt projektu. W tym zakresie niezbędna będzie współpraca z Sž (Sprava železnic) – czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej. Współpraca ta będzie koordynowana przez Zamawiającego.

Korytarze analizowanych linii kolejowych wraz z wstępnymi orientacyjnymi przebiegami znajdują się w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), dostępnym na stronie internetowej www.cpk.pl. Wobec wskazanych na mapach w SSL przebiegów dalszym analizom nie będzie podlegał przebieg na odcinku Kamienna Góra – Krzeszów – Chełmsko Śląskie – Granica Państwa.

W ramach Projektu wykonawca realizuje prace przewidziane dla Etapów I, II, III i IV Studium.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Personelu / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 584
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp tj. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców:

1) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a–c i pkt 15–23 ustawy Pzp;

b) art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp – zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp;

c) art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp;

2) którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 2 IDW, uszczegółowionych przez Zamawiającego w rozdziale VI IDW.

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp) i pkt 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o wydaniu lub braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 7 do IDW);

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 7 do IDW);

Uwaga I – W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w lit. a–c składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwaga II – W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów dokumenty wymienione w lit. a–c winien złożyć także podmiot, który udostępnia Wykonawcy zasoby.

III. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu, którego wzór stanowi załącznik 3 do IDW. Zasady wypełniania jednolitego dokumentu zostały zamieszczone na stroniehttps://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także jednolity dokument dotyczący każdego z tych podmiotów. JEDZ podmiotu, którego dotyczy powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane do podpisywania oświadczeń woli zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u danego podmiotu.

Wykonawca wskazuje w jednolitym dokumencie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na portalu SmartPzp.

Pozostałe wymogi w zakresie oświadczeń oraz dokumentów wskazane zostały w rozdz. VII IDW.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Zamawiający za spełniających warunek udziału w postępowaniu uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:

a) posiadają w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, roczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 2 500 00,00 PLN w każdym roku;

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

II. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej, w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 IDW Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą:

a) część sprawozdania finansowego – bilans oraz rachunek zysków i strat, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających aktywa i zobowiązania – za ostatnie 3 (trzy) lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. W zakresie warunku określonego w rozdziale V ust. 2 pkt 3 IDW za spełniających warunek udziału w postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają odpowiednie doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: opracował minimum dwie Dokumentacje Wstępne dla budowy lub przebudowy dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej o:

a) zakładanej prędkości projektowej minimum 160 km/h, oraz

b) długości przynajmniej 30 km z minimum jedną stacją węzłową oraz co najmniej jednym obiektem inżynieryjnym takim jak: most lub tunel, lub wiadukt, oraz

c) zakładanym obciążeniu ruchu minimum 10 par pociągów na dobę.

II W zakresie warunku określonego w rozdziale V ust. 2 pkt 3 IDW za spełniających warunek udziału w postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Zamawiający wymaga wykazania dysponowania personelem kluczowym skierowanym do realizacji zamówienia tj. kierownikiem projektu, koordynatorem grupy roboczej prognozy ruchu, koordynatorem grupy roboczej analizy ruchowo-eksploatacyjne, koordynatorem grupy roboczej projektowanie / projektant w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, ekspertem w branży mostowej, ekspertem w branży kolejowe sieci trakcyjne, ekspertem w branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym posiadającymi kwalifikacje wskazane w rozdz. VI ust. 1 pkt 4 IDW.

III. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonej, w rozdziale VI ust. 1 pkt 3 i 4 IDW Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 8 do IDW oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

Podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 5 do IDW.

Pozostałe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak odstaw wykluczenia wskazane zostały w rozdziale VII IDW.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 150 000,00 PLN. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w zależności od wyboru Wykonawcy. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w rozdziale XV ust. 1 IDW. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:

— w przypadku wadium w formie pieniężnej – zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej,

— w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – zamieszczenie na portalu SmartPzp oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do wystawienia w imieniu wystawcy dokumentu wadialnego. Pozostałe informacje dotyczące wadium wskazane zostały w rozdziale XI IDW.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

— jednolity dokument składa każdy z nich,

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale VII ust. 9 IDW składa każdy z nich,

— są zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII, przy czym:

a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 8 pkt 1 IDW składa każdy z nich,

b) dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 8 pkt 2 lub 3 IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale VI ust. 1 pkt 2–3 IDW.

Pozostałe informacje w rozdziale IX IDW.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono w Wzorze umowy (WU) – tom II SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 197-478091
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/03/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, Zamawiający przeprowadzi otwarcie ofert bez udziału fizycznego Wykonawców w siedzibie Zamawiającego. Wykonawcy mogą śledzić transmisję z otwarcia ofert na stronie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ1ODdlOGItYTJmZC00NTBlLWEwN2QtMDQzNDVmYzg2YTk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa798

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem portalu SmartPzp (https://portal.smartpzp.pl/cpk). Niniejsze postępowanie oznaczone jest nr 176/20/KRI/17/PZP/MP/96. Zaleca się, aby we wszelkiej korespondencji Wykonawcy powoływali się na to oznaczenie. Wyłącznie w sytuacji awarii portalu SmartPzp lub przerwy technicznej działania portalu SmartPZP Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@cpk.pl (nie dotyczy składania ofert).

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, Wykonawca składając ofertę w postępowaniu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na stosowanie zasad zarządzania i jest zobowiązany do stosowania tych zasad przy realizacji przedsięwzięcia.

Zamawiający informuje, że w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury (Dz.U. M.I. z 2020 r. poz. 39) (https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/) opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia zasad zarządzania.

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o platformie SmartPzp należy przez to rozumieć platformę znajdującą się pod podanym adresem: https://portal.smartpzp.pl/cpk

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych ustawy Pzp.

2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020