Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 638197-2020

29/12/2020    S253

Belgicko-Brusel: Ročné preskúmanie súpisov skleníkových plynov členských štátov v rokoch 2021 a 2022 v rámci rozhodnutia o spoločnom úsilí

2020/S 253-638197

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, CLIMA.A.4 Planning, Financial Resources and HR Business Correspondent
Poštová adresa: Avenue de Beaulieu 24, Beaulieulaan 24
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1160
Štát: Belgicko
E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/clima/tenders_en
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Ročné preskúmanie súpisov skleníkových plynov členských štátov v rokoch 2021 a 2022 v rámci rozhodnutia o spoločnom úsilí

Referenčné číslo: CLIMA/2020/OP/0003
II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Hlavným cieľom zmluvy o poskytovaní služieb je podpora každoročného preskúmania súpisov emisií skleníkových plynov 27 členských štátov EÚ a Spojeného kráľovstva v rokoch 2021 a 2022 a zaistenie toho, aby Komisia mala k dispozícii presné, spoľahlivé a overené informácie o emisiách skleníkových plynov a ich dodržaní v súlade s rozhodnutím o spoločnom úsilí (ESD – effort sharing decision) na roky 2019 a 2020.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 672 625.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000 Environmentálne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

„Extra muros“.

II.2.4)Opis obstarávania:

Samostatná zmluva.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita navrhovanej metodiky / Relatívna váha: 40
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce a pridelenia zdrojov / Relatívna váha: 30
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 30
Cena - Relatívna váha: 50/50
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 110-265913
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 340201/2020/838280/SER/CLIMA.C.2
Názov:

Ročné preskúmanie súpisov skleníkových plynov členských štátov v rokoch 2021 a 2022 v rámci rozhodnutia o spoločnom úsilí

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/12/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Umweltbundesamt GmbH
Poštová adresa: Spittelauer Lände 5
Mesto/obec: Vienna
Kód NUTS: AT ÖSTERREICH
PSČ: 1090
Štát: Rakúsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 700 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 672 625.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 80 %

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/12/2020