Bauleistung - 638250-2020

Submission deadline has been amended by:  109814-2021
29/12/2020    S253

Polen-Łódź: Bauarbeiten

2020/S 253-638250

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postanschrift: ul. Piotrkowska 175
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-532
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Maria Herszel, Waldemar Seliga
E-Mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefon: +48 426384888
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej (...)”

Referenznummer der Bekanntmachung: DSR-ZP-II.271.59.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia przedmiotem zamówienia jest rozbudowa układu drogowo- torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowomiejską i przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111250 Bodenproben
45111291 Erschließungsarbeiten
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45112711 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Parkanlagen
45112712 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Gartenanlagen
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233161 Bau von Fußwegen
45233252 Oberbauarbeiten für Straßen
45236000 Oberbauarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
45330000 Installateurarbeiten
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45332300 Verlegen von Abwasserleitungen
45333000 Installation von Gasanlagen
45400000 Baufertigstellung
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
45453100 Sanierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Łódź

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia przedmiotem zamówienia jest rozbudowa układu drogowo- torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowomiejską i przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej

Zakres robót obejmuje m.in.: Przebudowa jezdni i układu torowego, Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowę chodników, Przebudowa przystanków i peronów komunikacji zbiorowej, Przebudowa sygnalizacji świetlnej, Przebudowa kabli trakcyjnych i sieci trakcyjnej, Budowa i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i odwodniania, Budowa przyłączy wody i instalacji na potrzeby podlewania zieleni, Budowę i przebudowę kanalizacji teletechnicznej, Zabezpieczenie krytego koryta rzeki Łódki, Usuniecie kolizji z sieciami wod-kan, gazowymi, elektroenergetyczycznymi, telekomunikacyjnymi, Budowa i przebudowa oświetlenia, Montaż elementów małej architektury, Wykonanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu, Nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ oraz w projekcie budowlanym. Na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z 26.6.1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1320), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Zał. nr 7 do SIWZ). Na podstawie art. 29 ust. 4 uPzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia na czas trwania Robót budowlanych, była zatrudniona minimum 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ustawą z 20.4.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sposób dokumentowania zatrudnienia tej osoby i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót w wysokości 30 % wartości zamówienia w zakresie: Przebudowy jezdni i układu torowego, Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowę chodników, Przebudowa przystanków i peronów komunikacji zbiorowej, Przebudowa sygnalizacji świetlnej, Przebudowa kabli trakcyjnych i sieci trakcyjnej, Budowa i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i odwodniania. Budowa przyłączy wody i instalacji na potrzeby podlewania zieleni, Budowę i przebudowę kanalizacji teletechnicznej, Zabezpieczenie krytego koryta rzeki Łódki, Usuniecie kolizji z sieciami wod-kan, gazowymi, elektroenergetyczycznymi, telekomunikacyjnymi, Budowa i przebudowa oświetlenia, Montaż elementów małej architektury, Wykonanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu, Nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.

19.4. Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby – zatrudnienie osób bezrobotnych / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót w wysokości 30 % wartości zamówienia w zakresie wskazanym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020.(Projekt 4) Projekt współfinansowany z Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, działanie nr VI.3 poddziałanie nr VI.3.3 – Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – miasto Łódź.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej warunek zostaje uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

— jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi publicznej wraz z torowiskiem na terenie miejskim wraz z infrastrukturą podziemną i budową sygnalizacji świetlnej.

Uwagi:

1. Przez „teren miejski” rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość roboty, o której mowa powyżej.

3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

4. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

5. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych (wg wzoru – Zał. nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są:

• referencje,

• bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 2 500 000,00 PLN. Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

(numeracja zgodna z SIWZ)

5.3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22auPzp.

5.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 uPzp.

5.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.3.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp, tj.: Uwaga: Zamawiający dokonując oceny i badania ofert będzie kierować się wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r., C-387/14.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ciąg dalszy warunku udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum:

a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót, przy co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi publicznej wraz z infrastrukturą podziemną na terenie miejskim.

Uwagi:

1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1333) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające odpowiednio do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020, poz. 220).

3. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W celu spełniana ww. Warunku Zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru – Zał. nr 6 do SIWZ).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

(numeracja zgodna z SIWZ)

7.2. Do oferty Wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

7.2.1. Aktualny na dzień składania ofert dokument jednolity europejski dokument zamówienia (zwanym dalej jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru – Zał. nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik nr 3a do SIWZ, dostępną również pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Uwaga: W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji część IV dokumentu JEDZ –Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie Sekcji α.Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji.

7.2.1.1. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ.

7.2.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym (JEDZ) złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1 SIWZ.

Uwaga: Dokument JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.2.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy (projekt zobowiązania –- Zał. nr 8 do SIWZ).

7.2. Wykonawca bez wezwania Zamawiającego jest zobowiązany, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru – Zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 uPzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawców (nie dotyczy składania ofert) został opisany w pkt 8.3 SIWZ

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zakres i warunki zmiany umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy zał. nr 7 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/01/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/01/2021
Ortszeit: 14:00
Ort:

Zamawiający informuje: mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w otwarciu ofert z uwagi na wprowadzony od dnia 20 marca 2020 r. w Polsce stan epidemii zagrożenia koronowirusem COVID-19, otwarcie ofert zostanie przeprowadzone poprzez transmisję online.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

W celu uczestniczenia w otwarciu ofert Wykonawca winien kliknąć poniższy link:https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber nr ref. DSR-ZP-II.271.59.2020

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

(numeracja zgodna z SIWZ)

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:

6.2.1. Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 uPzp; każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ.

6.2.2. Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ.

6.2.3. Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ.

6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.3 SIWZ.

7.4.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

7.4.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.4.2.2. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp – oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7.4.2.3. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 22 uPzp – oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7.4.2.4. w zakresie określonym w art. 24 ust. 5pkt 1uPzp – odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, W przypadku wypełnienia w JEDZ w części IV.A pkt 1 (figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy) Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 430 000,00 PLN. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO została opisana w pkt 18 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

(numeracja zgodna z SIWZ)

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

17.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu

Do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

19.1. Zamawiający nie przewiduje:

19.1.1 zawarcia umowy ramowej;

19.1.2. składania ofert wariantowych i częściowych;

19.1.4. prawa opcji;

19.1.5. rozliczania w walutach obcych;

19.1.6. aukcji elektronicznej;

19.1.7. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

19.1.8. dynamicznego systemu zakupów;

19.1.9. wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

19.2. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

19.4. Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy – Zał. nr 7 do SIWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszwa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/12/2020