Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 638727-2020

Submission deadline has been amended by:  471409-2021
29/12/2020    S253

Polska-Gdańsk: Usługi sprzątania ulic

2020/S 253-638727

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Krajowy numer identyfikacyjny: 5840900085
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 36
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-254
Państwo: Polska
E-mail: gzdiz-przetargi@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583412041
Faks: +48 585244609
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gzdiz.gda.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gzdiz.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie infrastrukturą drogową i zielenią

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury drogowej

Numer referencyjny: 72/B/PC/2020
II.1.2)Główny kod CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie miasta Gdańska – 5 zakresów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakres 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za oczyszczanie terenu pasów drogowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za opróżnianie i monitorowanie koszy na śmieci / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zwiększenie ilości usług w poszczególnych pozycjach do 30 % i lub wydłużenie okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium 75 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakres 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za oczyszczanie terenu pasów drogowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za opróżnianie i monitorowanie koszy na śmieci / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zwiększenie ilości usług w poszczególnych pozycjach do 30 % i lub wydłużenie okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium 210 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakres 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za oczyszczanie terenu pasów drogowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za opróżnianie i monitorowanie koszy na śmieci / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zwiększenie ilości usług w poszczególnych pozycjach do 30 % i lub wydłużenie okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium 220 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakres 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za oczyszczanie terenu pasów drogowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za opróżnianie i monitorowanie koszy na śmieci / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zwiększenie ilości usług w poszczególnych pozycjach do 30 % i lub wydłużenie okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium 200 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakres 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za oczyszczanie terenu pasów drogowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za opróżnianie i monitorowanie koszy na śmieci / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zwiększenie ilości usług w poszczególnych pozycjach do 30 % i lub wydłużenie okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium 130 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) przez okres co najmniej 1 roku wykonali usługi w zakresie stałego utrzymania czystości infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej w terenie zabudowanym na powierzchni nie mniejszej niż dla:

— zakresu I – 480 000 m2,

— zakresu II – 840 000 m2,

— zakresu III – 500 000 m2,

— zakresu IV – 570 000 m2,

— zakresu V – 640 000 m2.

Zamawiający przez stałe utrzymanie czystości infrastruktury rozumie wykonywanie czynności oczyszczania terenów oraz obiektów z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz na dwa tygodnie;

b) przez okres co najmniej 4 miesięcy wykonali usługi w zakresie utrzymania zimowego infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej w terenie zabudowanym na powierzchni nie mniejszej niż dla:

— zakresu I – 18 000 m2,

— zakresu II – 60 000 m2,

— zakresu III – 50 000 m2,

— zakresu IV – 70 000 m2,

— zakresu V – 40 000 m2,

których łączna wartość wykonanych usług (utrzymania czystości i utrzymania zimowego) dla każdego Zakresu wynosi nie mniej niż:

— zakres I – 1 000 000,00 PLN brutto,

— zakres II – 1 800 000,00 PLN brutto,

— zakres III – 4 100 000,00 PLN brutto,

— zakres IV – 4 000 000,00 PLN brutto,

— zakres V – 2 500 000,00 PLN brutto.

Uwaga!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden zakres łączna wartość oraz powierzchnia musi być sumą dla wybranych zakresów.

Wykazana przez Wykonawcę powierzchnia nie może być efektem sumowania powierzchni wynikającym z częstotliwości świadczonych usług.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – Wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie, jednakże jeden z Wykonawców musi wykazać usługi z zakresu utrzymania czystości, drugi natomiast utrzymania zimowego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – sprzętem do wykonania zamówienia.

Zakres 1: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt.

Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 2 szt.

Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt.

Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.

Zakres 2: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt.

Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 4 szt.

Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt.

Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.

Zakres 3: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt.

Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 2 szt.

Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt.

Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.

Zakres 4: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt.

Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 3 szt.

Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt.

Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.

Zakres 5: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt.

Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 3 szt.

Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt.

Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden Zakres ilość sprzętu musi być sumą wymaganych sprzętów dla wybranych zakresów.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – Wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

W siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Wyspiańskiego 9A, sala 19 – wejście bezpośrednie od strony akademików Politechniki Gdańskiej. Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski, tel. +48 585244625, slawomir.piotrowski@gdansk.gda.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale II Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2020