29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 638970-2020

29/12/2020    S253

Włochy-San Donato Milanese: Instalacje rurowe

2020/S 253-638970

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Niniejsze ogłoszenie jest tylko okresowym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SNAM SpA
Adres pocztowy: piazzale Supercortemaggiore 2/4, presso sala posta SNAM SpA
Miejscowość: San Donato Milanese
Kod NUTS: IT ITALIA
Kod pocztowy: 20097
Państwo: Włochy
E-mail: LauraAttilia.Andreazza@snam.it
Tel.: +39 0237037787
Adresy internetowe:
Główny adres: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Tubazioni e relativi accessori, impianti ausiliari/packaging e materiali/apparecchiature ICT-TLC

II.1.2)Główny kod CPV
44162000 Instalacje rurowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Tubazioni e relativi accessori, impianti ausiliari/packaging e materiali/apparecchiature ICT-TLC.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 435 604.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
42123500 Turbosprężarki
44162100 Wyroby do przewodów rurowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IT ITALIA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Territorio nazionale.

II.2.4)Opis zamówienia:

Tubazioni e relativi accessori, impianti ausiliari/packaging e materiali/apparecchiature ICT-TLC.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Il presente avviso non ha validità come bando di gara.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/12/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Il presente avviso non ha validità come bando di gara. I candidati saranno selezionati in base a criteri di selezione dall'elenco fornitori di società, ovvero saranno pubblicati avvisi di offerta. Verranno inoltre pubblicati avvisi relativi all'esistenza di sistemi di qualificazione. Le procedure di aggiudicazione avranno luogo nel corso del 2021. La programmazione dei fabbisogni indicata nella sezione II del presente avviso, riferisce alla somma degli importi previsti per tutte le società del gruppo SNAM.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2020