Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Bygge og anlæg - 638975-2021

14/12/2021    S242

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde

2021/S 242-638975

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Borup Krogh
E-mail: IBKR@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sporfornyelse og hastighedsopgradering Aarhus - Langå

Sagsnr.: FSP0503
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sporombygning og hastighedsopgradering på banestrækningen mellem Aarhus og Langå (de to nævnte stationer er ikke inkluderet). Der udveksles til UIC60 skinner og Dmp sveller. Strækningen har en TIB hastighed på 160 km/t. og skal på delstrækninger hastighedsopgraderes til 180 km/t.. Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende: • Udveksling af skinner og sveller på ca. 85 km spor • Ballastrensning, ca. 85 km spor (maskinel ballastrensning på hele strækningen, rensning helt ud til afvanding) • Ny sporkasse, ca. 15,4 km spor • Udveksling af 11 sporskifter inkl. etablering af ny sporkasse herunder 2 krumme sporskifter. • Partiel fornyelse af 3 sporskifter. • Optagelse og genindbygning af 5 sporskifter. . • Nedlæggelse af 3 overkørsler. • 2 store sporsænkninger • Afledte afvanding-, stærkstrøms- og sikringarbejder

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Laveste bud: 387 960 083.11 DKK / Højeste bud: 453 731 999.25 DKK taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232451 Dræningsarbejde og overjordiske arbejder
45234100 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
45234115 Arbejder i forbindelse med signaludstyr til jernbaner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aarhus- Langå

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sporombygning og hastighedsopgradering på banestrækningen mellem Aarhus og Langå (de to nævnte stationer er ikke inkluderet). Der udveksles til UIC60 skinner og Dmp sveller. Strækningen har en TIB hastighed på 160 km/t. og skal på delstrækninger hastighedsopgraderes til 180 km/t.. Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende: • Udveksling af skinner og sveller på ca. 85 km spor • Ballastrensning, ca. 85 km spor (maskinel ballastrensning på hele strækningen, rensning helt ud til afvanding) • Ny sporkasse, ca. 15,4 km spor • Udveksling af 11 sporskifter inkl. etablering af ny sporkasse herunder 2 krumme sporskifter. • Partiel fornyelse af 3 sporskifter. • Optagelse og genindbygning af 5 sporskifter. . • Nedlæggelse af 3 overkørsler. • 2 store sporsænkninger • Afledte afvanding-, stærkstrøms- og sikringarbejder

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Udførelsesmetoder og tidsplaner / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Genanvendelse af bagharp.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 236-622718
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Sporfornyelse og hastighedsopgradering Aarhus - Langå

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/10/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Laveste bud: 387 960 083.11 DKK / Højeste bud: 453 731 999.25 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/12/2021