Dostawy - 639047-2020

29/12/2020    S253

Norwegia-Bergen: Pompy grzewcze

2020/S 253-639047

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Havforskningsinstituttet
Krajowy numer identyfikacyjny: 971349077
Adres pocztowy: Postboks 1870 Nordnes
Miejscowość: Bergen
Kod NUTS: NO NORGE
Kod pocztowy: 5817
Państwo: Norwegia
Osoba do kontaktów: Daniella Svindal Fernando
E-mail: daniella.svindal.fernando@hi.no
Adresy internetowe:
Główny adres: https://permalink.mercell.com/135152661.aspx
Adres profilu nabywcy: http://www.hi.no/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Government Institute

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

20/01015 Heat Pumps for Seawater to the Austevoll Research Station

Numer referencyjny: 20/01015
II.1.2)Główny kod CPV
42511110 Pompy grzewcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

This competition concerns the procurement of two of the same heat pumps for seawater to be used at the Institute of Marine Research's research station at Austevoll. The heat pumps will be used to heat seater to be used in research with marine fish at the station. The procurement concerns installed heat pumps with associated pipes and equipment, electrical work and materials and adequate software for logging and preparing operational information.

New heat pumps will partially supplement the existing heat pumps at the station and there is a need to be able to have the one pump in operation at the same time as necessary maintenance is carried out on the other. The procurement requires that new heat pumps are connected to the already existing heat-exchanges in Titan.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 617 403.00 NOK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34930000 Urządzenia wodne
42530000 Części sprzętu chłodniczego i mrożącego i pompy grzewcze
42533000 Części pomp grzewczych
45232142 Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NO051 Hordaland
II.2.4)Opis zamówienia:

See the tender documentation in Mercell for additional information.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Solution proposal/quality / Waga: 50 %
Kryterium jakości - Nazwa: Quality of the services and a maintenance contract / Waga: 10 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Price for two heat pumps, ready installed / Waga: 30 %
Kryterium kosztu - Nazwa: The price of the annual service and maintenance contract / Waga: 10 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Option for a service and maintenance contract.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 152-373492
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

20/01015 Heat Pumps for Seawater to the Austevoll Research Station

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PTG Kuldeteknisk AS
Adres pocztowy: Stakkevollveien 69 B
Miejscowość: Tromsø
Kod NUTS: NO072 Troms
Kod pocztowy: 9010
Państwo: Norwegia
Tel.: +47 77661550
Faks: +47 77661551
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 617 403.00 NOK
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Bergen Tingrett
Adres pocztowy: Postboks 7412
Miejscowość: Bergen
Państwo: Norwegia
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Adres pocztowy: Postboks 511 sentrum
Miejscowość: Bergen
Kod pocztowy: 5805
Państwo: Norwegia
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2020