Marché de travaux - 63911-2019

11/02/2019    S29

Danemark-Haslev: Travaux de construction

2019/S 029-063911

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Faxe Kommune
Numéro national d'identification: 29188475
Adresse postale: Frederiksgade 9
Ville: Haslev
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Code postal: 4690
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Lisbeth Lysfelt
Courriel: lilys@naestved.dk
Téléphone: +45 55885461
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.faxekommune.dk/
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/39787
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231394&B=EVENEX
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231394&B=EVENEX
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dynamisk indkøb af håndværkerydelser i Faxe Kommune - Tømrer

II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Dynamisk indkøb af håndværkerydelser i Faxe Kommune - Tømrer.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 100 000 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
45422000 Travaux de charpenterie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution:

Faxe Kommune

II.2.4)Description des prestations:

Dynamisk indkøb af håndværkerydelser i Faxe Kommune - Tømrer

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 15/03/2019
Fin: 14/03/2035
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige ansøger skal være i stand til at lave sikkerhedsstillelse på vundne dynamiske indkøb i henhold til AB18 § 9 om Entreprenørens sikkerhedsstillelse.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Ubetalt forfalden gæld til det offentlige må max andrage 0 DKK.

Ansøger skal være i stand til at lave sikkerhedsstillelse på vundne dynamiske indkøb i henhold til AB18 § 9 om Entreprenørens sikkerhedsstillelse.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Ansøger skal angive mindst 2 relevante, sammenlignelige referencer. Med "sammenlignelige opgaver" forstås opgaver, som i størrelse (værdi) og kompleksitet (i forhold til fagområder og interessenter) svarer til kontrakten.

Ansøger skal anvende faglærte medarbejdere samt eventuelt lærlinge til at udføre opgaver for Faxe Kommune, jf. udbudslovens § 155, stk. 3 og stk. 7. Medarbejdernes faglige kvalifikationer skal oplyses i ESPD.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Ansøger skal angive mindst 2 relevante, sammenlignelige referencer. Referencerne skal som minimum indeholde:

- Kundens navn,

- Opgavens art,

- Periode for udførelse,

- Kontraktværdi.

Ansøger skal oplyse medarbejdernes faglige/uddannelsesmæssige kvalifikationer i ESPD dokumentet.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/02/2035
Heure locale: 00:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 35291000
Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
07/02/2019