Usluge - 639113-2021

14/12/2021    S242

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2021/S 242-639113

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 13782667/+385 14533668
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.hzinfra.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0044554
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Željezničke usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

USLUGA NADZORA nad izvođenjem radova na projektu osiguranja i modernizacije željezničko - cestovnih prijelaza (EU)

Referentni broj: 93-EU/21-JP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka nabave je usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i ugradnje opreme za osiguranje 68 željezničko - cestovnih prijelaza (ŽCP-a), 1 pješačkog prijelaza (PP-a) te priključenje ŽCP-a u km 29+665 (Veliki Bilač), 30+569 (Ciglenik) i 33+708 (Zarilac) pruge L205 na NN mrežu. Izvođenje radova te isporuka i ugradnja opreme se provodi sukladno izrađenim glavnim projektima, posebnim uvjetima gradnje izdanim od strane javno – pravnih tijela te ugovornim troškovnikom za radove i izvedbenim elektrotehničkim projektima čija je izrada u obvezi Izvođača radova.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 640 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka nabave je usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i ugradnje opreme za osiguranje 68 željezničko - cestovnih prijelaza (ŽCP-a), 1 pješačkog prijelaza (PP-a) te priključenje ŽCP-a u km 29+665 (Veliki Bilač), 30+569 (Ciglenik) i 33+708 (Zarilac) pruge L205 na NN mrežu. Izvođenje radova te isporuka i ugradnja opreme se provodi sukladno izrađenim glavnim projektima, posebnim uvjetima gradnje izdanim od strane javno – pravnih tijela te ugovornim troškovnikom za radove i izvedbenim elektrotehničkim projektima čija je izrada u obvezi Izvođača radova.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 40 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude (bez PDV-a) / Ponder: 60 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 640 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 25
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj predmet nabave sufinancira se sredstvima iz fondova EU u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt obvezan je dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/01/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/01/2022
Lokalno vrijeme: 12:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/12/2021