Byggentreprenader - 639228-2020

31/12/2020    S255

Sverige-Kävlinge: Markanläggning

2020/S 255-639228

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kävlinge kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1058
Postadress: Kullagatan 2
Ort: Kävlinge
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 244 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Pontus Runeke
E-post: pontus@runekekonsult.se
Telefon: +46 707157707
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kavlinge.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyvlzaaec&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyvlzaaec&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Större entreprenader (över 1,5 Mkr) - Kävlinge kommun

Referensnummer: KS 2020/520
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45236000 Markanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar ramavtal för större mark- och anläggningsarbeten (över 1,5 Mkr) inom anläggningar där Kävlinge kommun är fastighetsägare och består av gatumark, parkmark, VA-anläggningar m m.

En uttalad ambition från beställaren är att beställda entreprenader utifrån detta ramavtal skall utföras i nära samarbete (under partneringlika former). Därav ställs särskilda krav på samarbete och öppenhet.

Avsikten är att teckna ramavtal med tre (3) till fyra (4) entreprenörer.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45222000 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
45236250 Markanläggning för parker
45332200 VA-arbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kävlinge

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar ramavtal för större mark- och anläggningsarbeten (över 1,5 Mkr) inom anläggningar där Kävlinge kommun är fastighetsägare och består av gatumark, parkmark, VA-anläggningar m m.

En uttalad ambition från beställaren är att beställda entreprenader utifrån detta ramavtal skall utföras i nära samarbete (under partneringlika former). Därav ställs särskilda krav på samarbete och öppenhet.

Avsikten är att teckna ramavtal med tre (3) till fyra (4) entreprenörer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/02/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/07/2021

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/12/2020