Építési beruházás - 639230-2020

Submission deadline has been amended by:  68359-2021
31/12/2020    S255

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2020/S 255-639230

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14354833
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287352020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287352020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Balatonrendes szakaszon kerékpárút megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR001287352020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítására a Balatoni Bringakör Balatonrendes települést érintő szakaszán.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Veszprém megye, Balatonrendes közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó feladata kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása a

Balatoni Bringakör Balatonrendes települést érintő szakaszán mindösszesen 1 986 méter

Hosszúságban.

A beruházás paraméterei, ellátandó főbb feladatok:

– Balatonrendes település/ RE-É-1 szakasz új kerékpárút építés 293 m hosszban

– Balatonrendes település/ RE-F-1 szakasz forgalomtechnikai beavatkozás 283 m hosszban

– Balatonrendes település/ RE-É-2 szakasz új vegyes forgalmú út építése, kijelölt kerékpáros nyomvonallal 50 m hosszban

– Balatonrendes település/ RE-É-3 szakasz új kerékpárút és új vegyes forgalmú út építése, kijelölt kerékpáros nyomvonallal, vasúti átjáró építésével 628 m hosszban

– Balatonrendes település/ RE-É-3 szakasz meglévő gyalog- és kerékpárút átépítése 370 m hosszban

– Ábrahámhegy/ AB-É-1 szakasz meglévő kerékpárút átépítése 362 m hosszban

A feladat részletes meghatározását – a KD részeként – a KD III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek). Ajánlatkérő a műszaki kötetek részeként az építési hatóság által kiadott jogerős építési engedélyeket is rendelkezésre bocsátja.

A feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.1) szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.2) szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 9
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Szakmai ajánlatként a Felolvasólapot és az azon tett vállalást alátámasztó iratokat kell benyújtani. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak a minőségi értékelési részszempontra tett megajánlást, azaz a felolvasólapon rögzített szakmai gyakorlati időt, továbbá a szakemberek személyét tekinti. Szakmai ajánlatnak tekinti továbbá az Ár értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló Beárazott Költségvetést.

A II.2.7) pontban a szerződés időtartamaként megjelölt 9 hónap a következő szerint értendő: Vállalkozási a kivitelezést a szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónap alatt köteles elvégezni, de a telj időtartamába nem számít bele az adott év december 1. és a következő év február 28. közötti időtartam. Hatályba lépés részletei a szerződéstervezetben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV) és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bek.-re és a Kbt. 63. § (3) bek.-re). Kbt. 74. § (1) bek. szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alk. igazolásában részt vevőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód:

Az AT-nak (közös ajánlattevőnként) a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., és a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. és 3. § (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h. nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. hatálya alá. Kr. 15. § (1) bek. alapján az AT az alk. igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Kr. 15. § (2) bek. értelmében azon AV-k tekintetében,amelyek nem vesz részt alkalmasság igazolásában, az AT-nak Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt. 69. § (4)–(7) bek. szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidővel hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb AT-t, hogy igazolja, nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Kr. 8. és 10. §-a szerint kell igazolni, ill. az AK-nak ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. hatálya alá (Kr. 12., 14. és 16. §) AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek. szerinti lehetőséggel, ez esetben nyilatkoznia kell, mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

Szakmai nyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások Kbt. 65, § (1) bek. c) szerint:

A Kbt. 65. §(1) bek. c) pontja és a 322/2015.(X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek. alapján az építőipari kivit.tevékenységet végzők vonatkozásában AK előírja az Étv. szerinti, építőipari kivit. tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. a nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Előzetes igazolás: AK elfogadja AT-k EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Részének α:) pontja.)

Igazolási mód ajánlat elbírálásához:

Magyarországon letelepedett gazd. szereplő esetén a nyilvántartásban (építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében) szereplés tényét AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, ill. az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). A nyilvántart.-ban szereplés tényét – ha a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyt.-ban a vonatkozó adatok, ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód-a nyilvántartás kivonatának, a ny.-t vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni. Nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, v. nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti köv. igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása,ha az valósítja meg azt a feladatot,amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja egyszerű nyilatkozatot az EEKD IV. Részének α: pont kitöltésével.

A közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány nyújtandó be, azzal, hogy azt a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dok. benyújtására, amelyek igazolja, hogy az ajánlattevő megfelel az alk. köv.-nek:

P.1. Ajánlattevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) köteles benyújtani valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

– pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,

– számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e egybefüggő 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk. köv.-nek az ajánlattevők bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk.-i feltételnek történő megfelelést.

Alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazd. és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4) bek-re.

A minősített ajánlattevők esetében a gazd. és pénzügyi alk. követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bek.-re figyelemmel is vizsgálja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. az ajánlattevő alkalmatlan, ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás volt.

Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.

A Kbt. 65. § (6) bek alapján elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AT-nek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el.

M.1. A Kr. 21.§ (2b) bek-re figyelemmel a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben teljesített, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (építési beruházásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:

– a szerződést (szerz.) kötő másik fél nevét, székhelyét,

– az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alk. minimum-köv.-nek megfelelően részletezett tartalommal),

– szerződés teljesítésének/részteljesítésének idejét (a kezdő és a befejező időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve) és helyét

– műszaki átadás-átvétel idejét (év/hó/nap) (részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó műszaki átadás-átvétel idejét)

– a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerz.-nek megfelelően történt-e.

Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.

M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, a végzettséget (v.) és/vagy képzettséget igazoló okirat, valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz (öé.) és rendelkezésre állási nyil. egyszerű másolati példányának csatolásával. (Kr. 21. § (2) bek. b) pontja)

Csatolni kell a szakemberek végzettségét igazoló iratokat, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzukat és rendelkezésre állási nyilatkozatukat. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:

– adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését,

– a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap),

– az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11)-(12) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban, vagy egyéb az ajánlatban csatolt nyilatkozatban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

Az M.1. és az M.2. követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat – valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.

Ajánlatkérő szakember esetén e körben elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de hivatkoznak arra, hogy az ajánlati felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

M.1.1) legalább összesen 1 400 méter hosszú országos és/vagy helyi közút építése.

A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 8 évben befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.

A referencia követelménynek való megfelelés legfeljebb 2 db szerződéssel igazolható.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek az alkalmassági követelmény szerinti tartalomnak megfelelően.

M.2. Alkalmatlan AT, amennyiben nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M.2.1) legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

– a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel

– és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal

M.2.2) legalább 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik:

– a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) vagy „MV-KÉ-R” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel

– és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett főépítésvezetői és/vagy építésvezetői szakmai gyakorlattal.

AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a végzettség megszerzésétől kezdve számítja.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Az M.1. és az M.2. pontban előírt fogalommeghatározás/értelmező rendelkezés alkalmassági követelményként értelmezendő.

Ajánlatkérő az M.1. és M.2. pontok vonatkozásában:

– „közút” alatt a „helyi-„ és „országos közutakat” érti az alábbiak szerint:

– „országos közút” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2.§ (1) bekezdése szerinti fogalmat érti,

– „helyi közút” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2.§ (2) bekezdése szerinti fogalmat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (2) bek. d) pontja szerinti utak,

– „közút építése” alatt a 93/2012. (V.10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők,

– „Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel,

– „Projektvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában,

– „Főépítésvezető” alatt AK olyan szakembert ért, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja,

– „Építésvezető” alatt AK azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: 0,5–2 % között szerződés szerint.

Hibás teljesítési: 15 %

Meghiúsulási: 20 %

Teljesítési, jótállási biztosíték: 5 %

Előleg-visszafizetési biztosíték adott esetben

Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja a nettó ellenszolgáltatás

Jótállás 36 hó, szavatosság szerződés szerint.

Részletes szabályozás a szerződéstervezetben.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok:

– 2015. évi CXLIII.tv. 27/A.§, 135. § (1), (5)–(6), (11) bekezdés, 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A§; 32/B§

– 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)–(2) bekezdés

– 2017. évi CL. tv,

– 2007. évi CXXVII. tv.

Finanszírozás: hazai forrás.

Előleg: maximum 20 %, nyertes választása szerint:

— Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár – ÁFA és tartalékkeret nélküli összege – 5 %-át (azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerinti kötelezően biztosítandó mértéket) meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy

– biztosíték nyújtása nélkül.

Biztosítékmentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilatkozathoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat, valamint a biztosíték mentességi nyilatkozat csatolása.

Részszámlázás szerződés szerint biztosított.

Ajánlattétel, a szerződés, számlázás, kifizetés devizaneme: HUF.

Tartalékkeret:2%

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/03/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/03/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1. Az ajánlati biztosíték mértéke hatszázezer HUF, teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

2. Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára, a szerződéstervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési felelősségbiztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a szerződés szerinti kivitelezési munkákra, mértéke:100 000 000 HUF/ káresemény 150 000 000 HUF/év

3. Nyertes köteles a szerződéskötés időpontjára, a szerződéstervezetben rögzítettnek megfelelően Építés-szerelési biztosítás vagyonbiztosítást kötni/kiterjeszteni vagy a meglévő összkockázatú építési-szerelési biztosítás vagyonbiztosítási részét kiterjeszteni, amely összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói díj, azzal, hogy megfelelő fedezetet biztosítson a vagyonbiztosítási káreseményekre.

4. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint biztosított azzal, hogy ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bekezdés).

5. AK konzultációt nem tart.

6. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

7. Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni, azzal, hogy a referenciák tekintetében azok teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni.

8. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

10. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

11. Szerz. kötés feltétele, hogy a nyertes AT által a III.1.3) M.2.1)–M.2.2) pontok tekintetében megjelölt szakemberek rendelkezzenek a Közbeszerzési dokumentumokban megjelölt, érvényes jogosultságokkal.

12. Dokumentumok hozzáférhetők a Kbt. 39. § (1) bekezdés szerint korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen az I.3. pontban szereplő címen, elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszám: Dr. Wellmann-Kiss Katalin: 00241

14. Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány. Az adható pontszám a részszempontok esetén 0–10 pont. Értékelés módszere: (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.3.25.):

– „Ár” – fordított arányosítás,

– „Minőségi kritériumok” - egyenes arányosítás.

15. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg. A

Szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre állása.

16. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

17. Az ajánlat részeként benyújtandó:

– felolvasólap, melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köt.

AT az ajánlat részeként kitölteni,

– Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat,

– Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges

Nyilatkozat,

– adott esetben a közös AT-k közötti megállapodás a Kbt. 35. §, a 41/A. § (5) bekezdés és a

Közbeszerzési dokumentumok előírásai szerint,

– Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR

Rendelet 11. § (4) bekezdés szerint,

– aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai

Jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.

18. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;ill. http://nekszt.hu/tamogatas/.

19. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI.6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működése, használata vonatkozásában Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

20. Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr.t. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD (Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, KD (közbeszerzési dokumentumok), AB (ajánlati biztosíték).

22. Részajánlattétel kizárásának indoka: A beruházás összetettségére való tekintettel rész-ajánlattétel nem lehetséges. Az érintett szakasz forgalma jelentős, ezért a közlekedés biztonsága érdekében a munkák organizációját, a minőség biztosítást kiemelten kell kezelni. A projekt egyes részeinek külön-külön történő megépítése a munkavégzés organizációjára, a minőségre negatív hatással lenne, ami a kivitelezés közbeni közlekedés biztonságot, a balesetveszélyt növelheti.

23. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását.

24. Eljárás ügyintézője: Dr. Szabó Zsuzsanna, mobilszám: +36203852479

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2020