Lucrări - 639260-2020

31/12/2020    S255

România-Craiova: Lucrări de construcţii de drumuri naţionale

2020/S 255-639260

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin DRDP Craiova
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Calea Severinului nr. 17
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200768
Țară: România
Persoană de contact: Durau Roxana
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 251408735
Fax: +40 251482231
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnadnr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110372
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție prestări servicii de elaborare PTH, DE, documentație obținere avize, acorduri, autorizație de construire și asistență tehnică pe parcursul execuției de lucrări și execuție lucrări pentru obiectivul „Consolidare și amenajare scurgere ape pe DN 67D km 0+000-42+000”

Număr de referinţă: 16054368/2020/2L
II.1.2)Cod CPV principal
45233130 Lucrări de construcţii de drumuri naţionale
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie Prestari servicii de elaborare PTH, DE, documentatie obtinere avize, acorduri, autorizatie de construire si Asistenta tehnica pe parcursul executiei de lucrari si Executie lucrari pentru obiectivul “Consolidare si amenajare scurgere ape pe DN 67D km 0+000-42+000”.

Principalele categorii de lucrari ce trebuie realizate pentru Executie lucrari pentru obiectivul “Consolidare si amenajare scurgere ape pe DN 67D km 0+000-42+000” sunt:

— Lucrari de drumuri: amenajare profil, amenajare drumuri laterale, amenajare acostamente, colectare si evacuare ape pluviale- santuri si rigole, lucrari la podete, lucrari de consolidare ale corpului drumului, lucrari de siguranta circulatiei, amenajare trotoare

— Lucrari de poduri: executia de poduri noi, precum si consolidarea produrilor existente.

Conform Document de avizare CTE al MT nr. 28/37/06.07.2015.

Durata contractului este de 81 luni, din care:

— 3 luni pentru elaborare PT+ CS+ PAC/PAD,

— 18 luni pentru executie lucrari. Ordinul de incepere pentru detaliile de executie se va emite concomitent cu ordinul de incepere pentru executie,

— 18 luni A.T. pe perioada de executie lucrari

— 2 luni pentru detalii de executie avand Ordin de Incepere concomitent cu Ordinul de Incepere pentru Executie Lucrari,

— 60 de luni A.T. pe perioada de garantie a lucrarilor (dupa caz).

Prelungirea duratei contractului, se poate accepta, fara a aduce atingere dreptului autoritatii de a aplica contractantului penalitatile prevazute in contract, justificandu-se in caz de:

— identificarea de noi retele de utilitati care trebuie relocate,

— modificarea graficului de executie datorita conditiilor meteo nefavorabile,

— intarzieri in obtinerea de avize/autorizatii,

— intarzieri cauzate de autoritatile locale,

— diverse cerinte ale autoritatilor de mediu.

Conform art. 6.1 si art. 6.3 din modelul de contract.

Nota:

A) In temeiul art.160 alin 1 din Legea 98/2016, modificata si completata, termenul limita pana la care operatorii economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica au dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

B) Conform obligatiei prevazute la art. 160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 58 637 329.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45221111 Lucrări de construcţii de poduri rutiere
71322500 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO41 Sud-Vest Oltenia
Locul principal de executare:

DN 67D km 0+000-42+000

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie Prestari servicii de elaborare PTH, DE, documentatie obtinere avize, acorduri, autorizatie de construire si Asistenta tehnica pe parcursul executiei de lucrari si Executie lucrari pentru obiectivul “Consolidare si amenajare scurgere ape pe DN 67D km 0+000-42+000”.

Principalele categorii de lucrari ce trebuie realizate pentru Executie lucrari pentru obiectivul “Consolidare si amenajare scurgere ape pe DN 67D km 0+000-42+000” sunt:

— Lucrari de drumuri: amenajare profil, amenajare drumuri laterale, amenajare acostamente, colectare si evacuare ape pluviale- santuri si rigole, lucrari la podete, lucrari de consolidare ale corpului drumului, lucrari de siguranta circulatiei, amenajare trotoare

— Lucrari de poduri: executia de poduri noi, precum si consolidarea produrilor existente.

Conform Document de avizare CTE al MT nr. 28/37/06.07.2015.

Durata contractului este de 81 luni, din care:

— 3 luni pentru elaborare PT+ CS+ PAC/PAD,

— 18 luni pentru executie lucrari. Ordinul de incepere pentru detaliile de executie se va emite concomitent cu ordinul de incepere pentru executie,

— 18 luni A.T. pe perioada de executie lucrari

— 2 luni pentru detalii de executie avand Ordin de Incepere concomitent cu Ordinul de Incepere pentru Executie Lucrari,

— 60 de luni A.T. pe perioada de garantie a lucrarilor (dupa caz).

Prelungirea duratei contractului, se poate accepta, fara a aduce atingere dreptului autoritatii de a aplica contractantului penalitatile prevazute in contract, justificandu-se in caz de:

— identificarea de noi retele de utilitati care trebuie relocate,

— modificarea graficului de executie datorita conditiilor meteo nefavorabile,

— intarzieri in obtinerea de avize/autorizatii,

— intarzieri cauzate de autoritatile locale,

— diverse cerinte ale autoritatilor de mediu.

Conform art. 6.1 si art. 6.3 din modelul de contract.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. Subfactori: a). Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT - Pondere: 8 % Algoritm de calcul: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau Director proiect contract si/sau Adjunct Director proiect contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct, in cadrul unui contract care a avut ca obiect constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare Variante de ocolire si/sau consolidari si/sau drumuri expres/drumuri nationale/drumuri judetene/autostrazi si/sau contracte infrastructura de transport, Se va puncta astfel:1-2 contracte similare: 4 puncte;3-4 contracte similare: 6 puncte;Mai mult de 4 contracte similare: 8 puncte / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 81
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Sursa 7 Lista obiectivelor de investitii cu finantare in anul 2020 de la bugetul de stat

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr.1:

Operatorii economici (ofertantii unici/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 193 alin (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante/entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative sunt:

— Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local (pentru toate sediile/punctele de lucru declarate in cadrul Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial) sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență - valabile la momentul prezentarii,

— Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice) sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență - valabil la momentul prezentarii,

— Cazierul fiscal al operatorului economic- - valabil la momentul prezentarii,

— Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (1) si (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice precum si alte documente edificatoare- valabile la momentul prezentarii,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență- valabile la momentul prezentarii,

— alte documente edificatoare dupa caz.

In cazul in care tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr.2:

Operatorii economici (ofertantii unici/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) vor prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu completările si modificările ulterioare privind achizitiile publice. Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ec. Bratu Bogdan Laurentiu - Director General Regional, Ec. Padeanu Corina Mariana- Director Economic; Ing. Corodescu Ion - Director Adj. Exploatare; Ing. Butoi Constantin Catalin- Sef Departament Investitii; Ing. Stoiana Mircea- Sef Departament Mentenanta; Ing. Radu Mihai – Sef Serviciu Investitii RK; Ing. Sbora Paul- Serviciu Investitii RK; Ing. Constantinescu Petrut- Serviciu Investitii RK; Cons. Jur. Padeanu Antonio Theodor- Sef Departament Juridic; Cons. Jur. Fetea George- Sef Departament Achizitii; Cons. Jur. Durau Alexandra Roxana – Sef Birou Pregatire Documentatii; Ec. Nedelcu Delia Mihaela- Sef Serviciu Achizitii; Ec. Spiridon Adrian- Sef Compartiment CFP; ec. Marica Anamaria Magdalena- Compartiment CFP, Cons. Jur. Goldstein Claudia Sofia - Sef Compartiment Contracte.

Nota 1: Cerința 1 si 2 se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători. Acestia completează informațiile aferente situației lor la nivelul DUAE distinct.

Nota 2: Documentele de calificare pentru indeplinirea cerintei trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora.

Nota 3: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante/entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si ele trebuie sa fie valabile la data prezentarii lor.

Forma de înregistrare

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, si reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor" - subsectiunea "Inscrierea in Registrul Comertului"

Ofertantul clasat pe I (primul) loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante urmatoarele documente:

— Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului respectiv.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta. Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantului clasat pe I (primul) loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE.

Nota 4: Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători. Acestia completează informațiile aferente situației lor la nivelul DUAE distinct.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe I (primul) loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor in urma aplicarii criteriului de atribuire.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media aritmetica a cifrei de afaceri anuala a fost de minim 58.000.000,00 RON pe ultimii 3 ani, respectiv 2017, 2018 si 2019.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea indeplinirii cerinţei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecţie" - Secţiunea B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare si anume bilanturile contabile aferente anilor 2017, 2018 si 2019, astfel cum au fost depuse si inregistrate la organele competente ale statului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerinţei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinţa se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecţie" - Secţiunea B "Capacitatea economica si financiara". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu astfel: 2017 - 1 Euro = 4.5681 Lei, 2018 - 1 Euro = 4.6535 Lei, 2019 - 1 Euro = 4.7452 Lei. b) Pentru alte monede decât Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017 si 2018 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicaţiile de la punctul a. Nota 4: In vederea indeplinirii cerinţei, ofertantul poate beneficia de susţinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de susţinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecţie" - Secţiunea B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul va prezenta, odata cu depunerea DUAE: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 6 prezentat in Secţiunea “Formulare" din Documentaţia de atribuire din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia/acestora; Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completările ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor răspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Răspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condiţia neindeplinirii de către acesta/acestia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare, si anume bilanturile contabile aferente anilor 2017, 2018 si 2019, astfel cum au fost depuse si inregistrate la organele competente ale statului, din care rezulta nivelul minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat 1). Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani (perioada ce se calculeaza de la data limita de depunere a ofertelor) lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității, inclusiv pod si/sau pasaj si/sau viaduct, în valoare cumulata de minim 28.431.000,00 RON fara TVA sau echivalent, la nivelul a maximum 3 contracte. Prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității, inclusiv pod si/sau pasaj si/sau viaduct, se înțelege lucrari similare cu obiectul contractului, respectiv lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau consolidare executate la autostrazi si/sau drumuri expres si/sau si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene si la poduri si/sau pasaje si/sau viaduct. Nota: 1). Ultimii 5 ani se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta prin anuntul de participare simplificat. Astfel, in concordanta cu prevederile art. 13 alin (2) din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 2/2017, in cazul in care se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferenta experientei similare. 2) Prin sintagma lucrari duse la bun sfârşit se înţelege (conf art. 11 alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017): a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. 3)Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, astfel: 2015 - 1 Euro = 4.4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4.4908 Lei, 2017 - 1 Euro = 4.5681 Lei, 2018 - 1 Euro = 4.6535 Lei, 2019 - 1 Euro = 4.7452 Lei. 4). Clasele tehnice ale infrastructurii rutiere sunt stabilite in cadrul Ordinului nr. 1296/2017 NORME TEHNICE privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Nota 1: Se va completa DUAE – Partea a IV – „Conditii de selectie - Sectiunea C - Capacitatea tehnica si profesionala” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul, data si obiectul contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: - certificate/documente emise sau contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme executarea respectivelor lucrari, valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de executie a lor. Certificatele/documentele sunt urmatoarele, in conformitate cu Instructiunea ANAP nr. 2/2017, fara a se limita, enumerarea nefiind cumulativa: - copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandari; - procese-verbale de receptie; - certificari de buna executie; - certificate constatatoare.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat 2) Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani (perioada ce se calculeaza de la data limita de depunere a ofertelor) servicii similare cu cele supuse prezentei proceduri, respectiv prestari servicii de proiectare la infrastructura de transport rutier sau la al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității, inclusiv pod si/sau pasaj si/sau viaduct, în valoare cumulata de minim 887.300,00 RON fara TVA sau echivalent, la nivelul a maximum 3 contracte. Prin infrastructura de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității, inclusiv pod si/sau pasaj si/sau viaduct, se înțelege prestari servicii de proiectare pentru lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau consolidare executate la autostrazi si/sau drumuri expres si/sau si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene si la poduri si/sau pasaje si/sau viaduct. Nota: 1. Prin sintagma servicii duse la bun sfârşit se înţelege (conf art. 9 alin. 3 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017): a) servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii recepţionate la sfârşitul prestării; sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie. 2. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, astfel: 2015 - 1 Euro = 4.4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4.4908 Lei, 2017 - 1 Euro = 4.5681 Lei, 2018 - 1 Euro = 4.6535 Lei, 2019 - 1 Euro = 4.7452 Lei. 3. Ultimii 5 ani se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta prin anuntul de participare. Astfel, in concordanta cu prevederile art. 13 alin (2) din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 2/2017, in cazul in care se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experientei similare. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Nota 1: Se va completa DUAE – Partea a IV – „Conditii de selectie - Sectiunea C - Capacitatea tehnica si profesionala” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul, data si obiectul contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: - certificate/documente emise sau contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme prestarea respectivelor servicii, valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de prestare a lor. Certificatele/documentele sunt urmatoarele, in conformitate cu Instructiunea ANAP nr. 2/2017, fara a se limita, enumerarea nefiind cumulativa: - copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandari; - procese-verbale de receptie; - certificari de buna executie; - certificate constatatoare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Nota 2: Informatii privind Asocierea: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinţa se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situaţie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecţie” - Secţiunea C “Capacitatea tehnica si profesionala”, Subsectiunea "Pentru contractele de achiziţie de lucrari: executarea lucrarilor de tipul specificat".In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici, va incarca in SICAP odata cu DUAE distinct pentru fiecare membru al asocierii, Formularul nr. 10 - Acord de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, la semnarea contractului, se va prezenta Acordul de asociere autentificat, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului/ofetantilor declarat/i câştigător/castigatori la solicitarea autoritatii contractante. Nota 3: Informatii privind Tertul sustinator in sustinerea tehnica sau profesionala acordata ofertantului:Daca ofertantul beneficiază de susţinerea din partea unui/unor tert/terti in vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE - Partea II “Informaţii referitoare la operatorul economic", Secţiunea C “Informaţii privind utilizarea capacitatilor altor entitati". De asemenea, fiecare tert susţinător va completa un formular DUAE separat. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu DUAE:a) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 7 prezentat in Secţiunea “Formulare" din Documentaţia de atribuire din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia/acestora.Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016. cu completările ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor răspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Răspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condiţia neindeplinirii de către acesta/acestia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. b) Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm, care pot fi:- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente unui contract sau a mai multor contracte, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv, beneficiarul, perioada de executare si valoarea lucrarilor executate exprimata in lei fara TVA, precum si modul de indeplinire. Nota 4:Precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze:In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE. Subcontractantul va completa un formular DUAE separat. De asemenea, operatorul economic va depune odata cu oferta si Formularul nr. 16- Acordul de subcontractare din cadrul Documentatiei de atribuire.

Nota 2: Informatii privind Asocierea: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinţa se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situaţie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecţie” - Secţiunea C “Capacitatea tehnica si profesionala”, Subsectiunea "Pentru contractele de achiziţie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat".In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici, va incarca in SICAP odata cu DUAE distinct pentru fiecare membru al asocierii, Formularul nr. 10 - Acord de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, la semnarea contractului, se va prezenta Acordul de asociere autentificat, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului/ofetantilor declarat/i câştigător/castigatori la solicitarea autoritatii contractante. Nota 3: Informatii privind Tertul sustinator in sustinerea tehnica sau profesionala acordata ofertantului:Daca ofertantul beneficiază de susţinerea din partea unui/unor tert/terti in vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE - Partea II “Informaţii referitoare la operatorul economic", Secţiunea C “Informaţii privind utilizarea capacitatilor altor entitati". De asemenea, fiecare tert susţinător va completa un formular DUAE separat. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu DUAE:a) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 7 prezentat in Secţiunea “Formulare" din Documentaţia de atribuire din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia/acestora.Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016. cu completările ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor răspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Răspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condiţia neindeplinirii de către acesta/acestia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. b) Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm, care pot fi:- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente unui contract sau a mai multor contracte, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv, beneficiarul, perioada de prestare si valoarea serviciilor prestate exprimata in lei fara TVA, precum si modul de indeplinire. Nota 4:Precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze:In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE. Subcontractantul va completa un formular DUAE separat. De asemenea, operatorul economic va depune odata cu oferta si Formularul nr. 16- Acordul de subcontractare din cadrul Documentatiei de atribuire.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Conform art. 5.1. b) din cadrul modelului de contract de lucrari: Prezentul contract de lucrari se încheie sub conditie suspensivă, adică acesta va produce efecte între părti, numai dacă autoritatea contractantă va avea, la data semnarii contractului, asigurate credite de angajament necesare obiectivului.

În cazul neîndeplinirii conditiei suspensive, respectiv în cazul în care autoritatea contractantă nu va avea, la data semnarii contractului, asigurate credite de angajament necesare proiectului, prezentul contract se desfiinteaza cu efect retroactiv din chiar momentul incheierii acestuia, cu toate consecintele juridice ce decurg din aceasta situatie si fara nici un cost pentru autoritatea contractanta, incheierea contractului devenind astfel imposibila.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/06/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ANAP, daca e cazul.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Nota 1 - În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, departajarea se va realiza in conformitate cu prevederile art. 139 alin (3) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: „În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică”.

Nota 2: Plata se efectueaza pe baza facturii fiscale, in termenul de 60 de zile (pentru sursa de finantare Transferuri de la bugetul de stat) de la data inregistrarrii acesteia la Secretariatul D.R.D.P.Craiova, conform Deciziei Directorului General al C.N.A.I.R S.A NR.687/04.06.2013.(Anexa 1).

In Decizie Directorului General al C.N.A.I.R S.A NR.687/04.06.2013 se mentioneaza:

„-Din analiza circuitului cu privire la solicitarile de fonduri catre Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, anexa 1, rezulta ca fiind necesar, pentru toate contractele avand ca sursa de finantare sume alocate prin legea bugetului de stat, un termen de plata de 60 de zile.”

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul juridic – DRDP Craiova
Adresă: Calea Severinului nr. 17
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200768
Țară: România
E-mail: jurist@drdpcv.ro
Telefon: +40 251408723
Fax: +40 251482231
Adresă internet: http://craiova.cnadnr.ro/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020