Lucrări - 639273-2020

Submission deadline has been amended by:  54504-2021
31/12/2020    S255

România-Călărași: Lucrări de drumuri

2020/S 255-639273

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Călărași
Număr naţional de înregistrare: 4445370
Adresă: Str. București nr. 140A
Localitate: Călărași
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Cod poștal: 910058
Țară: România
Persoană de contact: Vătavu Elena
E-mail: cristina.bilava@primariacalarasi.ro
Telefon: +40 242311005
Fax: +40 242318574
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.primariacalarasi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110412
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare și execuție „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local”

Număr de referinţă: 445370_2020_PAAPD1137587
II.1.2)Cod CPV principal
45233140 Lucrări de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziție servicii de proiectare, execuţie lucrări şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local” în valoare estimata de 37 507 194,48 RON fara TVA.

Prin acest proiect se propune reabilitarea infrastructurii rutiere, cu delimitarea fizica a benzilor de transport public, reabilitarea trotuarelor, crearea pistelor pentru biciclisti, amenajarea spatiilor verzi, dotarea cu mobilier urban [statii de autobuz inteligente, bolarzi (stâlpi) antiparcare, bănci], pregatirea infrastructurii de comunicatii pentru sistemele inteligente de transport public.

Zona de interventie a proiectului este alcatuita din strazile Prelungirea Bucuresti (tronson delimitat de intersectiile cu Varianta Nord a municipiului Calarasi si Bulevardul Cuza Voda) si respectiv, strada București (tronson cuprins intre intersectia cu Bulevardul Cuza Voda si pana la limita administrativa a municipiului Calarasi).

Conform listelor de cantitati din devizul general, valoarea estimata include:

3.5.4 – „DTAC” – 30 000,00 RON fara TVA;

3.5.6 – „PT + DE” – 597 689,67 RON fara TVA;

3.8.1 – „Asistenta tehnica din partea proiectantului” – 242 460,69 RON fara TVA;

4.1 – „Construcții și instalații” – 34 052.105,49 RON făra TVA;

4.5 – „Dotari” – 1 733 636,00 RON fără TVA (exclusiv bănci);

5.1.1 – „Lucrări de construcții și instalații aferente organizăriide șantier” – 766 172,37 RON făra TVA;

5.1.2. – „Cheltuieli conexe organizării de șantier” – 85 130,26 RON fără TVA.

Valoarea estimată astfel cum a fost determinată nu cuprinde cheltuieli diverse și neprevăzute.

(Devizul general al DALI prevede la cap. V „Alte cheltuieli”, pct. 5.3 „Cheltuieli diverse și neprevăzute” suma de 717 101,87 RON fara TVA. Aceasta suma nu este cuprinsă în calculul valorii estimate și nu influenteaza pragul valoric luat în calcul pentru alegerea procedurii de atribuire astfel cum se justifica la pct.3.2.).

De asemenea, valoarea estimată a contractului nu conține sume provizionate/rezerve de implementare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 37 507 194.48 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233161 Lucrări de construcţii de trotuare
45233162 Lucrări de construcţii de piste de biciclete
71240000 Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare
79933000 Servicii de asistenţă de proiectare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Municipiul Calarasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Primaria Municipiului Calarasi implementeaza proiectul “Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Calarasi prin modernizarea infrastructurii cailor de rulare a transportului public local ”, cofinantat din Fonduri Structurale prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Strazile ce constituie obiectul prezentei documentatii se afla in administrarea UAT Calarasi, in intravilanul localitatii. Zona de interventie a proiectului este alcatuita din strazile Prel.Bucuresti (tronson delimitat de intersectiile cu Varianta Nord a Municipiului Calarasi si str.Cuza Voda) si respectiv strada București (tronson cuprins intre intersectia cu strada Cuza Voda si pana la limita administrativa a municipiului Calarasi). Strazile sunt una în prelungirea celeilate, constituind un drum continuu, iar zona de interventie a proiectului isi are punctul de plecare de la intersectia cu Varianta Nord a Municipiului Calarasi, traversand orasul de la Nord-Vest pana la iesire in partea de Sud-Est. Lungimea acestui traseu este de 7450 m. Prin prezenta documentatie, se propune reabilitarea infrastructurii rutiere pe Prel.Bucuresti si Str.Bucuresti din municipiul Calarasi, cu delimitarea fizica a benzilor de transport public, reabilitarea trotuarelor, creearea pistelor pentru biciclisti, amenajarea spatiilor verzi, dotarea cu mobilier urban (statii de autobuz inteligente, bolarzi(stâlpi) antiparcare, bănci), pregatirea infrastructurii de comunicatii pentru sistemele inteligente de transport a caror implementare este avuta in vedere prin alte proiecte (managementul traficului, informare calatori, supraveghere video, bike-sharing, ticketing). Obiectivele documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii sunt corelate cu obiectivele documentelor strategice existente la nivelul municipiului, la nivel judetean, regional, national si european.

Lucrările privind realizarea obiectivului de investiții cuprind:

— Lucrări privind execuția partii carosabile (terasamente și suprastructură carosabil),

— Lucrări privind execuția de insule direcționale pentru reconfigurare intersecții (zona de siguranță, zona de semnalizare, terasamente insula centrala),

— Amenajare trotuare și piste pentru biciclete (terasamente trotuare și piste pentru biciclete, suprastructura trotuare și piste pentru biciclete),

— lucrări edilitare (ridicări la cotă capace și guri de scurgere, guri de scurgere noi),

— marcaje și semnalizare,

— lucrări de coborâre cabluri în subteran (executarea canalizației necesare pentru infrastructura de comunicații a sistemelor inteligente de transport care vor fi implementate în aria de intervenție)

— Lucrari de amenajări spații verzi

— lucrări privind execuția de fundații stații de autobuz inteligente

Activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică:

— servicii de proiectare pentru lucrările privind realizarea obiectivului de investiții - menționate mai sus

— execuție lucrări privind privind realizarea obiectivului de investiții

— asistență tehnică din partea proiectantului

În urma implementării investiției se va realiza reabilitarea a 6.500 m stradă (95.881 mp) și 45.888 mp trotuare, 2.005 m piste pentru biciclete (3.335 mp), 20.094,90 mp spatii verzi amenajate, 17 stații de autobuz inteligente, 2.438 bolarzi(stâlpi) antiparcare, 38 bănci.

Conform art.160 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile art. 27 din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), în a 11-a zi inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor in Anuntul de participare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența profesională a Managerului de contract (exprimată în număr de proiecte/contracte ce presupun execuția de lucrări similare celor din caietul de sarcini, respectiv lucrări pentru construcție nouă și/sau modernizare și/sau lărgire drum, la care a participat în calitate manager de contract). / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența profesională a șefului/coordonatorului/directorului de proiect (proiectare) (exprimată în număr de proiecte ce presupun proiectare de lucrări similare celor din caietul de sarcini, respectiv proiectarea de lucrări pentru construcție nouă și/sau modernizare și/sau lărgire drum, la care a participat în calitate de șef/coordonator/director proiect). / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Descriere: demonstrarea unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii ca lucrarile sunt realizate la parametrii calitativi solicitati (planul de management al calitatii lucrarilor executate) / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 19
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Calarasi prin modernizarea infrastructurii cailor de rulare a transportului public local ”, Cod SMIS 129156

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul este cofinantat din Fonduri Structurale prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

I. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE - Motive de excludere, secțiunea A – Motive referitoare la condamnările penale, secțiunea B – Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale, secțiunea C - motivele de excludere legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative prin care se poate demonstra neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire în baza art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Aceste documente pot fi:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

d) alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/ subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

II. Operatorii economici participanti la procedura (lider, asociat, tertii sustinatori si subcontractantii) nu trebuie sa fie intr-o situatie de conflict de interese,astfel cum sunt prevazute la art. 59-60, din Legea nr.98/2016.

Modalitate de indeplinire in cadrul procedurii:

Ofertantii trebuie sa prezinte o declaratie privind evitarea conflictului de interese cu persoanele care detin functii de conducere in cadrul primariei odata cu depunerea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.

Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

Primar: Dulce Marius Grigore

Administrator public – Grama Eduard

Viceprimari: Dragu Nicolae și Coman Liviu

Director executiv Directia Economica: Nae Valentina

Director executiv adjunct Directia economică: Palade Gabriel-Gigi

Director executiv - Directia tehnica: Dinu Artur Silvică

Serviciul Investitii: Culea Sorinel Pompiliu, Gruia Niculae, Popa Nica Cătălin;

Serviciul Achizitii și IT: Fulga Flavius, Bilava Cristina, Gheorghe Anișoara, Badea Georgeta, Vatavu Elena, Casaru Doina Dorina, Constantin Cristinela Ionela.

Serviciul Buget-Finante: Bara Magdalena, Marin Mariana, Mitrea Madalina, Fulga Lucica, Radu Narcela,

Director executiv Directia Juridica: Papazi Nelu

Biroul Juridic: Stefan Razvan Marian, Andrei Simona, Ivan Raluca și Babus Monica.

Director executiv – Directia Programe si Dezvoltare Locala: Trifu Luminita

Director executiv adjunct – Directia Programe si Dezvoltare Locala: Gradea Daniela.

Directia Programe și Dezvoltare Locală – Rădulescu Carmen Cătălina, Vasilache Gabriela, Duică Marta Adina

Nota: 1. Se va prezenta declaratia de neincadrare in prevederile art.60 odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertanti, ofertanti lideri si asociati, terți susținători și subcontractanți) – Formular nr. 2 (Sectiunea Formulare).

2. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie publica. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.

3. Nedepunerea documentului DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

În vederea demonstrării îndeplinirii cerinței, operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE - Criterii de selecție, secțiunea A –Capacitatea de a corespunde cerințelor, subsecțiunea Înscrierea în Registrul Comerțului cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul emis de catre ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota 1. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori aparteneta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii.

Nota 2: În cazul în care la procedura de achizitie participa un grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerința trebuie indeplinită de fiecare membru al asociatiei, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Nota 3 În situația în care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau în situația în care subcontractează părți din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator și pentru terții susținători și subcontractantii declarați în DUAE.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala In conformitate cu art.175, alin.2, lit.a) din Legea nr.98/2016, ofertantii trebuie sa demonstreze un nivel minim al cifrei de afaceri medii anuale, pe ultimii 3(trei) ani de referinta: 2017, 2018, 2019. Cifra de afaceri medie anuală a ofertantului, in ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), trebuie sa fie de minim: 37.000.000 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare anuale sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2017, 2018, 2019 sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala". a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro 2017 - 1 Euro = 4,5681 Lei, 2018 - 1 Euro= 4,6535 Lei, 2019 – 1 Euro = 4,7452 RON. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2017, 2018 si 2019 publicat pe site-ul http://ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui tert. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 c si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala". In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente ultimilor 3 ani (2017, 2018,2019) din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost duse la bun sfarsit servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura cu o valoare cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu: 500.000 RON fara TVA. Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege: servicii de proiectare pentru lucrari de drumuri sau orice alte lucrari similare acestora si/sau lucrari superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau scopului. Serviciile similare sunt considerate conform HG 907/2016, servicii de proiectare la oricare din fazele aferente: SF, DALI sau PT. Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au dus la bun sfarsit lucrari similare cu cele care fac obiectul contractului ce se atribuie prin prezenta procedura cu o valoare totala cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 30.000.000 RON la nivelul unuia sau mai multor contracte. Prin lucrari similare, autoritatea contractanta intelege lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier. Prin lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului se intelege lucrari de constructie/ modernizare/ reparatii capitale/ reabilitare, aferente unor drumuri care se incadreaza cel putin in clasa C de importanta normala, conform HG 766/1997. Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; - lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea indepl cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criteriile de selectie" – Sectiunea C "Capacit. teh. si profes." - subsect. "Pt contr. de achiz. de servicii: exec. de servicii de tipul specificat indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contract, obiectul contractului, valoarea in lei fara TVA, perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul, locul prestarii serviciilor, data si nr docum. de receptie/alt docum. echiv. atestând îndepl. contr., precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, contractul/contractele doar insotite de unul din urmatoarele documente (nu vor fi acceptate decat documentele enumerate la nivelul DUAE): certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie/ Documente constatatoare emise de autorit. contr./ Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elem. nec.pt conf. indepl. cerintei de capacit.teh. Aceste doc. vor fi prez. pt fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru indepl. cerintei. Pers. jur. straine vor prezenta certificatele/ doc. edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "cf. cu orginalul" insotite de traducere autorizata in limba romana- de catre ofertantul clasat pe locul I la solicitarea AC. Pt.calculul echiv. leu/alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Nota 1: Daca un grup de op. ec. depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a res. tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Cap. teh. si prof." – subsectiunea "Pentru contr. de achiz. de serv.: exec.de servicii de tipul specificat". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Ptc. contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat ". In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angaj. ferm privind sustinerea cap. teh. acordata de tertul sustinator. Angaj. ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semn. electr. extinsa. b) docum. transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angaj. ferm. Aceste doc. vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajam. ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semn.electr. extinsa. c) certificate/ doc. emise sau contrasem. de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ PV de receptie, din care sa reiasa toate elem. nec. pentru confirm. indepl. cerintei de capacit.teh. Docum. mentionate la pct. c) vor fi prez., de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplic. crit. de de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC.

In vederea indepl. cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Cap.teh si prof." - subsect. "Pt contr. de achiz. de lucrari: exec.de lucr. de tipul specificat” indicand in mod explicit, pt fiecare contr. prezentat, cel putin urmat. inform. nec.pt. a verifica modul de indepl. a crit.: nr. si data contr.invocat drept exper.sim. benef.acestuia si datele sale de contract, obiec.l contr. val.in lei fara TVA, perioada, mai exact interv. per.(data de inceput si data de finalizare) in care s-a exec. contr., locul exec.lucr., data si nrl docum. de receptie/alt doc. echiv. atestând îndepl. contr., precum si ponderea si/sau activitatile pt care a fost responsabil. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplic.crit. de atrib.asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atrib. contr., la solic. AC, contractul/contractele doar insotite de unul din urmat.doc. (nu vor fi acceptate decat doc. enumerate la nivelul DUAE): certificate/ doc. emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ PVde receptie/ Doc. constatatoare emise de autoritatile contractate/ Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elem.necesare pentru confirmarea indepl. cerintei de capacit tehnica. Aceste doc.vor fi prez. pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru indepl. cerintei. Pers.juridice straine vor prezenta certificatele/ doc. edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu ment. "conf.cu orginalul" insotite de traducere autorizata in lb romana- de catre ofertantul clasat pe locul I la solicitarea AC. Pt calculul echiv. leu/alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Nota 1: Daca un grup de op.i ec. depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat. Nota 2: In vederea indepl.cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui tert. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Pentru contractele de achizitie de lucrări: executarea de lucrari de tipul specificat". In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa. b) docum.transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indepl. propriului angaj. de sustinere, care se constituie in anexe la angaj. ferm.. Aceste docum vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angaj. ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semn. electronica extinsa. c) certificate/ docum emise sau contrasem de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ PV de receptie/alte doc echiv. atestând îndepl contr, din care sa reiasa toate elem.nec. pt confirm indepl cerintei de capacit.teh. Docum. mentionate la pct. c) vor fi prez., de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea crit. de atrib., anterior atribuirii contractului, la solic. AC.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/08/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Durata contractului: 19 luni din care: 3 luni perioada de proiectare care include Proiectul pentru Autorizatia de construire si 16 luni perioada de executie lucrari.

Perioada de garantie este de minim 60 de luni pentru lucrări ..

2. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa prezenta procedura de atribuire, in vederea completrarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

3. Persoana care se consideră vătămată de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termenul prevazut de legislatie.

NOTA 1: Autoritatea contractanta recomanda oricarui operator economic, interesat de procedura de achizitie aflata in desfasurare, sa transmita solicitarile de clarificari/contestatii in legatura cu documentatia de atribuire prin intermediul SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor.

NOTA 2: În cadrul documentației de atrinuire, acolo unde apar specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, se va citi "sau echivalent".

NOTA 3: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaj egal- conform prevederilor art 139 alin.(3) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizițiepublică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice „În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.”

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Se aplica prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primăria Municipiului Călărași – Compartimentul achiziții publice
Adresă: Str. București nr. 140A
Localitate: Călărași
Cod poștal: 910058
Țară: România
E-mail: office@primariacalarasi.ro
Telefon: +40 242311005
Fax: +40 242318574
Adresă internet: www.primariacalarasi.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/12/2020