Строителство - 639290-2020

31/12/2020    S255

България-Горна Малина: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжение за компостиране

2020/S 255-639290

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Горна Малина
Национален регистрационен номер: 000776178
Пощенски адрес: пл. „Родолюбие“ № 1
Град: с. Горна Малина
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2131
Държава: България
Лице за контакт: Мария Велинова
Електронна поща: gmalina@abv.bg
Телефон: +359 71522320
Факс: +359 71522252
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.gornamalina.eu/newsite/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/4531
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/98995
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/98995
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инженеринг — проектиране, авторски надзор на основната и довеждащи инфраструктури, строително-монтажни работи (на основната и довеждащи инфраструктури), изграждане на инсталация за предвар

II.1.2)Основен CPV код
45213280 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжение за компостиране
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Инженеринг — проектиране, авторски надзор на основната и довеждащи инфраструктури, строително-монтажни работи (на основната и довеждащи инфраструктури), изграждане на инсталация за предварително третиране и на инсталация за компостиране и въвеждането им в експлоатация, в т.ч: проектиране на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 12 000 т/г. и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 40 000 т/г. и осъществяване на авторски надзор (съответно на съпътстващата и на основната инфраструктура), изпълнение на строително-монтажни работи (на съпътстваща и на основна инфраструктура), доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и на техника на инсталацията за предварително третиране и на инсталацията за компостиране, въвеждане в експлоатация на инсталацията за предварително третиране и обучение на персонала и на инсталацията за компостиране и обучение на персонала.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 317 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42900000 Различни видове машини с общо и специално предназначение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Предвидените за изпълнение дейности ще се извършват на територията на община Горна Малина в поземл. им. с № 040001, 040002, 041003, 041023, разположени в м. Умен дол, в землището на с. Горна Малина

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на настоящата поръчка е включено изпълнение на следните дейности:

Дейност 1. „Проектиране“:

Дейността предвижда проектиране на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 12 000 т/г. и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 40 000 т/г. и осъществяване на авторски надзор (съответно на съпътстващата и на основната инфраструктура).

Дейност 2 „Изпълнение на строително-монтажни работи“:

Дейността предвижда строително-монтажни работи (на съпътстваща и на основна инфраструктура).

Дейност 3 „Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и на техника на инсталацията за предварително третиране и на инсталацията за компостиране“, включващо:

1. За инсталацията за предварително третиране:

— стационарен шредер,

— транспортна лента,

— феромагнитен сепаратор,

— барабанно сито (балистичен сепаратор), сортировач, сито и т.н.,

— сепаратор за найлони,

— преса за неметал,

— ръкани филтри,

— мотокар,

— колесен челен товарач,

— метачна машина за миене,

— вишка с платформа,

— превозно средство за контейнери,

— контейнер за опасни отпадъци,

2. За инсталацията за компостиране:

— мобилно барабанно сито,

— измервателни уреди за компост,

— компютърна система за управление,

— бобкат — багер,

Дейност 4 „Въвеждане в експлоатация на инсталацията за предварително третиране и обучение на персонала и на инсталацията за компостиране и обучение на персонала“.

Подробна информация за обхвата на дейностите по изпълнение може да бъде намерена в раздел V „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и в раздел VI „Инвестиционни и други проекти, които се изискват за изпълнението на поръчката“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срокове за изпълнение на дейностите / Тежест: 60
Критерий за качество - Име: Подпоказател „Срок за изготвяне на работни проекти“ / Тежест: 50 %
Критерий за качество - Име: Подпоказател „Срок за изпълнение на СМР“ / Тежест: 40 %
Критерий за качество - Име: Подпоказател „Срок за отстраняване на пропуски“ / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 317 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи четвърта група — втора категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (ПРВВЦПРС) или за по-висока категория строежи от същата група, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнител същият трябва да отговаря на поставеното изискване за годност съобразно дела и вида на поръчката, който ще изпълнява.

Деклариране:

При подаване на оферта съответствието с посоченото изискване се декларира в ЕЕДОП, с посочване на вида, номера и дата на валидност на документа посредством попълване на раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Доказване:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалент само в случай че няма до него достъп по служебен път или чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ „Професионална отговорност“ за дейност „строител“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171 от ЗУТ.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнител същият трябва да отговаря на поставеното изискване за годност съобразно дела и вида на поръчката, който ще изпълнява.

Деклариране:

При подаване на оферта съответствието с посоченото изискване се декларира в ЕЕДОП, като се посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата посредством попълване на поле 5 на раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Доказване:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава — членка на ЕС, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 171а от ЗУТ.

2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ „Професионална отговорност“ за дейност „проектант“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171 от ЗУТ.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на дейностите по проектиране, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнител същият трябва да отговаря на поставеното изискване за годност съобразно дела и вида на поръчката, който ще изпълнява.

Деклариране:

При подаване на оферта съответствието с посоченото изискване се декларира в ЕЕДОП, като се посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата, посредством попълване на поле 5 на раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Доказване:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава — членка на ЕС, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 171а от ЗУТ.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ „Професионална отговорност“ за дейност „строител“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171 с лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обектът, предмет на поръчката, е четвърта група, втора категория строеж) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава — членка на ЕС, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 171а от ЗУТ.

2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ „Професионална отговорност“ за дейност „проектант“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171 с лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обектът, предмет на поръчката, е четвърта група, втора категория строеж) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава — членка на ЕС, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 171а от ЗУТ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката.

Деклариране:

При подаване на оферта съответствието с посоченото изискване се декларира в ЕЕДОП, като се предостави и информация за стойностите датите и получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, посредством попълване на част IV „Критерии за подбор“, буква В от ЕЕДОП.

Доказване:

В случаите на 67, ал. 5 от ЗОП участникът, а при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП определеният за изпълнител участник трябва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите, с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. За последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни, с тази на поръчката.

Деклариране:

При подаване на оферта съответствието с посоченото изискване се декларира в ЕЕДОП, като се предостави и информация за стойностите датите и получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, посредством попълване на част IV „Критерии за подбор“, буква В от ЕЕДОП.

Доказване:

В случаите на 67, ал. 5 от ЗОП участникът, а при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП определеният за изпълнител участник трябва да представи списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

3. За последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката.

Деклариране:

При подаване на оферта съответствието с посоченото изискване се декларира в ЕЕДОП, като се предостави и информация за стойностите датите и получателите на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, посредством попълване на част IV „Критерии за подбор“, буква В от ЕЕДОП.

Доказване:

В случаите на 67, ал. 5 от ЗОП участникът, а при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП определеният за изпълнител участник трябва да представи списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

4. Участникът да има внедрена система по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда или еквивалентна с предметен обхват в областта на строителството.

Деклариране:

При подаване на оферта съответствието с посоченото изискване се декларира в ЕЕДОП, като следва да посочи изискуемата информацията в част IV „Критерии за подбор“, буква Г от ЕЕДОП, в т.ч. и датата на издаване на сертификата, обхвата и срока на валидност и наименованието на сертифицираща организация.

Доказване:

В случаите на 67, ал. 5 от ЗОП участникът, а при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП определеният за изпълнител участник трябва да представи сертификат БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент за внедрена с-ма за управл. на околната среда или еквивалентна с предметен обхват в областта на строителството, издаден от незав. лица, които са акредитирани по съответната серия евр. стандарти от ИА „Българска служба за акредитация“ или от др. нац. орган за акредитация, който е страна по Многостранн. споразумение за взаимно признаване на Евр. организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискв. за признаване съгл. чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с тази на поръчката.

Под „дейност с предмет, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: ново строителство и/или изграждане, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на инсталации за компостиране и/или оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци и/или инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци и/или отпадъци с характер на смесени битови отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните участници).

Възложителят не поставя изискване за обем в настоящата поръчка.

2. За последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с тази на поръчката.

Под „дейност с предмет, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изработване на инвестиционен проект фаза „идеен“ и/или „технически“ и/или „работен“ по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за изпълнение на строителство на инсталации за компостиране и/или оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци и/или инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци и/или отпадъци с характер на смесени битови отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните участници).

Възложителят не поставя изискване за обем в настоящата обществена поръчка.

3. За последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с тази на поръчката.

Под „дейност с предмет, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: доставка и монтаж на съоръжения и/или оборудване и/или механизация на инсталации за компостиране и/или оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци и/или инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци и/или отпадъци с характер на смесени битови отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните участници).

Възложителят не поставя изискване за обем в настоящата обществена поръчка.

Възложителят ще приеме доказването на съответствието с изискванията по т. 1 и/или 2 чрез изпълнен договор/и за инженеринг (проектиране и строителство) на инсталации за компостиране и/или оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци и/или инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци и/или отпадъци с характер на смесени битови отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните участници), ако договорът за инженеринг е изпълнен през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

4. Участникът трябва да има внедрена система по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент за внедрена система за опазване на околната среда или еквивалентна с предметен обхват в областта на строителството.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнител се прилага чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

На основание чл. 47, ал. 1 от ЗОП изискванията за изпълнение на настоящата обществена поръчка включват специални условия, свързани с опазването на околната среда, подробно посочени в самостоятелна част към техническата спецификация.

Преди извършване на авансово плащане по договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка изпълнителят предоставя на възложителя гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства него, в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Когато гаранцията е под формата на парична сума, същата може да бъде внесена по банковата сметка на Община Горна Малина: IBAN: BG91UNCR96603311292019 BIC: UNCRBGSF в банка „УниКредит Булбанк“ АД.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/01/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/01/2021
Местно време: 13:00
Място:

В системата.

Комисията започва работа, след като декриптира подадените оферти. Всички оферти се декриптират на датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

След декриптирането на офертите от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в част III, раздел А, Б, В и Г.

Възложителят се възползва от възможността, дадена му в чл. 104, ал. 2 от ЗОП, и предвижда комисията да извърши оценката на ценовите и техническите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/12/2020