Lucrări - 639294-2020

31/12/2020    S255

România-Slobozia: Lucrări de construcţii de săli de operaţii

2020/S 255-639294

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Ialomița
Număr naţional de înregistrare: 4231776
Adresă: Str. Revoluţiei nr. 1
Localitate: Slobozia
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 920032
Țară: România
Persoană de contact: Mirela Genina Preda
E-mail: dap@cicnet.ro
Telefon: +40 243230200
Fax: +40 243232400
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cicnet.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110435
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de proiectare pentru expertizare tehnică, întocmire proiect tehnic, detalii de execuție, documentații necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizații (DTAC) aferente obiectivului de investiții, documentație tehnică demolare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor, inclusiv lucrări de desființare, în cadrul proiectu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 42317762019 4-1
II.1.2)Cod CPV principal
45215141 Lucrări de construcţii de săli de operaţii
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Se va realiza o unitate spitaliceasca „la cheie” in orasul Slobozia, achizitia avand ca obiect: Servicii de proiectare pentru expertizare tehnica, intocmire proiect tehnic, detalii de executie, documentatii necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatii (DTAC) aferente obiectivului de investitii, documentatie tehnica demolare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor, inclusiv lucrari de desfiintare, precum si dotarile medicale si nemedicale, in conformitate cu standardele europene impuse în cadrul proiectului: „Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, judet Ialomita”.

1. Elaborarea documentatiilor tehnice si asistenta tehnica pentru executia lucrarilor:

1.1. expertiza tehnica pentru realizarea cladirii noi in zona adiacenta cladirii existente:

1.2. elaborarea documentatiilor de obtinere a avizelor si acordurilor indicate in certificatul de urbanism si asistenta in obtinerea acestora;

1.3. elaborarea documentatiei tehnice (DT) pentru obtinerea autorizatiei de construire si asistenta in vederea obtinerii acesteia;

1.4. elaborarea proiectului tehnic de executie (PTE) si a documentatiei tehnice pentru desfiintare;

1.5. asistenta tehnica din partea proiectantului;

1.6. elaborare certificat de performanta energetica;

1.7. elaborarea documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de functionare;

1.8. elaborare documentatie „as built”;

2. Executie lucrari desființare/construire aferente realizarii investitiei:

— desființare C13,C 14 și parțial C16 – corp F;

— construire bloc operator;

3. Procurare, furnizare și instalare echipamente si dotari, precum și instruirea personalului pentru utilizarea corectă a echipamentelor.

Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 63 788 288,35, moneda: RON, din care:

— proiectare: 1 808 486,00;

— lucrari (C + M, utilaje, echipamente): 61 979 802,35.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 21 de zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 63 788 288.35 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
45111100 Lucrări de demolare
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Locul principal de executare:

Judetul Ialomita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de proiectare si asistență tehnică continând fazele/activitatile:

1.1 Expertiza tehnica pentru realizarea cladirii noi in zona adiacenta cladirii existente

1.2 Elaborarea documentatiilor de obtinere a avizelor si acordurilor indicate in Certificatul de Urbanism si asistenta in obtinerea acestora

1.3 Elaborarea documentatiei tehnice (DT) pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si asistenta in vederea obtinerii acesteia

1.4 Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE) si a documentatiei tehnice pentru desfiintare

1.5 Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.6 Elaborare Certificat de Performanta Energetica

1.7 Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de functionare

1.8 Elaborare documentatie “as built”

Executie lucrari desființare, construire aferente realizarii investitiei:

— desființare C13,C 14 și parțial C16- corp F

— construire Bloc Operator

Procurare, furnizare si instalare echipamente si dotari

— furnizare, instalare si punere in functiune a dotarilor si echipamentelor din lista de dotari si echipamente atasata,

— instruire personal pentru utilizarea corecta a echipamentelor

Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 63.788.288,35, Moneda: RON

Din care:

— Proiectare: 1.808.486,00

— Lucrari (C+M, utilaje, echipamente): 61.979.802,35

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa profesională a Coordonatorului de proiect sau a Directorului de Proiect sau a Managerului de proiect / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa profesională a arhitectului sef specialitate arhitectura / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA- SUBPROGRAM INFRASTRUCTURA LA NIVEL JUDETEAN. Domeniul realiz/extindere/reabilit/modernizare/dotare a unit sanit inclusiv a spatiilor afectate desf activit unor cabinete/dispensare medicale din mediul rural si centre medicale de permanenta

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

I. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prev art. 164 din L nr. 98/ 2016. Documente de confirmare; Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE integrat în SICAP modul - "Motive de excludere" - Sectiunea "Motive referitoare la condamnarile penale". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea AC, urmatoarele doc edific care probeaza/ confirma neincadrarea in sit prev la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: a)cazierul judiciar al OE si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului OE, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; b)alte doc edific, dupa caz. II. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terţul susţinător nu trebuie să se afle în sit prev la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Documente de confirmare - Ofertantul unic/Ofertantul asociat /Subcontractantul /Tertul sustinator va completa DUAE integrat în SICAP modul "Motive de excludere" - Sectiunea "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea AC, urmatoarele doc edific care probeaza/ confirma neincadrarea in sit prev la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: A. Pers juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala priv indeplinirea oblig de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. B. Pers juridice straine vor prezenta orice doc edific eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte doc echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit oblig de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din doc edific prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.Nota 1: AC va exclude din procedura de atrib orice OE despre care fie are cunostinta ca si-a incalcat oblig priv plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre judec sau decizie administrativa având caracter definitiv si oblig in conf cu legea statului in care respectivul OE este infiintat sau cu cele ale statului membru al AC; fie poate demonstr prin orice mijloace adecvate ca respectivul OE si-a incalcat oblig priv plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Nota 2: OE nu este exclus din procedura de atrib daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste oblig prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau benefic, in cond legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor. Nota 3: OE nu este exclus din procedura de atrib atunci când după caz cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, este mai mic de 10.000 RON .III. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terţul susţinător nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.Doc de confirmare - Ofertantul unic/Ofertantul asociat /Subcontractantul /Tertul sustinator va completa DUAE integrat în SICAP – modul "Motive de excludere" - Sectiunea "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prez Formularul "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din L 98/2016", in confcu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Declaratia va fi transmisa in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SICAP.

In sensul disp art. 60, alin. (1) lit. d) din L 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege pers care exercita dr aferente unor actiuni care, cumulate, repr cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10 % din total drepturilor de vot in adunarea generala. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplic criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea AC, urmatoarele doc edific care probeaza/ confirma neincadr in sit prev la art. 167 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: certificate, caziere, doc prin care se demonstreaza faptul ca OE după caz poate beneficia de derogarile prev la art.167 alin. (2) si art. 171 din L 98/2016; alte doc edific, dupa caz. Nota 1: AC nu exclude din procedura de atrib un OE impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci când, pe baza inf si/sau doc prezentate de OE in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul OE se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare ptr a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activit curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implement a planului de reorganizare aprobat de instanta. Nota 2: Se considera ca AC are suficiente indicii plauzibile pentru a consid ca OE a incheiat cu alti OE acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatatura cu procedura în cauză în următ sit, reglementate cu titlu exemplificativ: ofertele transmise de 2 sau mai mulți OE participanți la procedura de atrib prezintă asemănări semnificative dpdv al conținutului, doc nestandardizate potrivit documentației de atribuire.

— in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor OE participanti la procedura de atrib se regasesc aceleasi pers sau pers care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura pers, financ sau ec sau de orice alta natura,

— un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti OE sau doar in comun cu alti OE,

— un ofertant a depus oferta individuala/in comun cu alti OE si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

Nota 3: Înainte ca AC să excludă din proced un ofertant care se află în sit prev la art. 167 alin.1, lit. f), aceasta trebuie să-i acorde respectivului ofertant posibilit de a demostr că implicarea sa în preg procedurii nu poate denatura concurența.

Nota 4: AC este oblig să excludă din proced de atrib orice OE, organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social este repr prin acțiuni la purtător și care nu face dovada identității deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător.

Nota 5: AC va exclude un OE in orice moment al proced de atrib in care ia la cunostinta ca OE se afla, având in vedere actiunile sau in actiunile savârsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre sit prev la art. 164, 165 si 167, de natura sa atraga excluderea din proced de atrib.

Marian PAVEL – Presedinte,Dănuț - Alexandru POTOR -Administrator public;Adrian Robert IONESCU – Secretarul General al Județului;Ionica BĂICOIANU - Dir Ex DCO;Iulian – Grigorin DOGARU - Dir Ex adj DCO;Ana- Maria HAIMANA – Cons Jur DCO;Gabriela–Virginia TEODORESCU - Șef Serv DCO;Emilia TUDORACHE - Cons Jur DCO; Ramona-Florentina NOVAC - Cons JurDCO;Stelică-Marius BĂRĂGAN - Cons Jur DCO;Mihaela MOROIANU - Dir Ex DBF;Tanusa NASTASE – Cons DBF;Silvia –Petruta DIMACHE – Sef serv DBF;Anamaria-Cristina PETRE – Cons DBF;Cristian VLAD - Dir Ex DISP;Gheorghe PROCA - Dir Ex DBF.Preşedinte cu drept de vot: Mirela PREDA – sef serv DAP, Serv Achizitii Publice.Membri comisie de evaluare: Carmen- Gabriela PANAIT DRAGHICI – cons achiz publ DAP; Marin Jean – cons DISP. Membri de rezervă: Luminița-Silvia STOIAN – cons achiz DAP; Sorin Andreescu - cons DISP; Doina Elena SPĂTĂRELU – cons achiz publ - DAP;Experți cooptați:Silviu – Florin NOVAC II - inginer, reprezentant furnizor de servicii,Ioana – Gabriela POPA - Consultant economist în cadrul furnizorului de servicii.

Cerinta nr. 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatea ce face obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea indeplinirii cerintei, se va completa DUAE întegrat în SICAP, modulul 2 criterii de selecție, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in caz... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generala Cerinta 1. Informatii privind Cifra de Afaceri globala . Ofertantul trebuie sa faca dovada realizarii în ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) a unei medii a cifrei de afaceri globala in valoare de minim 63.788.000 RON. Numarul anilor de referinta se micsoreaza in mod normal in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic. Cerinta 2. Pentru partea de proiectare Operatorul economic sa detina Polita de asigurare de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării atribuțiilor din contract, incheiata in conditiile Legii 10/1995. Limita de răspundere asigurată prin poliţa de asigurare de risc profesional/document echivalent va fi egala cu valoarea ofertata pentru serviciile de proiectare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cerinta1: ofertanti vor completa DUAE întegrat în SICAP, modulul 2 criterii de selecție. Conf prev art. 196 alin. (2) din L nr. 98/2016 priv achizitiile publice cu modific și compl ult, inainte de atrib contractului, AC va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplic criteriului de atribuire sa prez doc justific actualizate prin care sa demonstr indeplinirea cerintei (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare).Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, OE nu este in masura sa prezinte doc solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada sit sale ec si financ prin orice alt doc care poate fi considerat adecvat.Nota 2: Daca un grup de OE depune o oferta comuna, cerinta se demonstr prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE integrat în SICAP. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SICAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certific acreditat in conditiile legii.Nota 3: a) Pentru transf in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2019 – 1 Euro = 4.7452 RON. anul 2018 - 1 Euro = 4.6535 RON, 2017 - 1 Euro = 4.5681 RON.b)Pentru alte monede decat Euro, se transf mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2018 și 2017 publicat pe site-ul site-ul http://ec.europa.eu/ budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate benefic de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prev art. 182 din L nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 5: In cazul in care ofertantul benefic de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va compl DUAE integrat în SICAP.Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea ec si financ acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul anexat Angajamentul ferm va fi incarcat in SICAP impreuna cu DUAE integrat în SICAP si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certific calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in cond legii.b) doc transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indepl propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste doc vor fi incarcate in SICAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE integrat în SICAP si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, elib de un furnizor de servicii de certificare acreditat in cond legii.c)sit financiare sau extrase din situatiile financiare sau orice alt doc considerat adecvat aferente anilor 2019, 2018 și 2017 din care rezulta indepl nivelului minim solicitat al cerintei privind sit ec si financ.Doc mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplic criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC,cu respect cerintelor priv semnarea electronica a doc. Cerinta 2: ofertanti vor compl DUAE întegrat în SICAP, modulul 2 crit de selecție, AC va solicit ofertantului aflat pe primul loc dupa aplic crit de atrib sa prez doc justific actualiz prin care sa demonstr indepl. cerintei. Doc justific:polita de asig de raspund civ profesionala, sau in cazul ofertantilor straini,doc echiv emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentat, in original sau copie legalizata, la solicit AC,doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasament intermediar intocmit la finaliz eval ofertelor.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Cerinta 3. Informatii privind resursele tehnice. Prezentarea de informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice utilizate de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.

Proportia de subcontractare In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Se considera subcontractare orice tip de raport juridic intre ofertantul care prezinta o oferta individuala sau comuna, pe de o parte, si un alt operator economic ori un profesionist, in intelesul Codului Civil, pe de alta parte, prin care acesta din urma realizeaza pentru primul activitatea (lucrari) legată de indeplinirea contractului de executie care va fi incheiat prin finalizarea procedurii de atribuire.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta 1. Experienta similara pentru servicii de proiectare: Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) in valoare/valoare cumulata de cel putin 1.808.400,00 RON fara TVA, prestate la nivel unui contract, maxim 3 contracte.Pentru demonstrarea experientei similare se vor accepta contracte ce au avut ca obiect servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii tehnico – economice (studiu de prefezabilitate si/sau studiu de fezabilitate si/sau proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor si/sau documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si/sau proiect tehnic de executie) pentru lucrari de constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare și/sau extindere aferente unor construcții civile care se încadreaza cel putin în categoria de importanta B, sau superior, clasa de importanta II, sau superior, conform normativelor în domeniu. Informatii suplimentare cu privire la categoriile de importanta aferente constructiilor civile se regasesc în HOTĂRÂRE nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. Informatii suplimentare cu privire la clasele de importanta aferente constructiilor civile se regasesc in ORDIN nr. 1.711 din 19 septembrie 2006 privind aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006. Conform Art. 9, alin. (3) din Instrucţiunea ANAP Nr. 2/2017, serviciile de proiectare duse la bun sfârşit vor fi considerate următoarele: a) servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permit elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii recepţionate la sfârşitul prestării; sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor în cadrul contractelor de tip FIDIC. Cerinta 2. Experienta similara pentru executia lucrarilor: Ofertantul va prezenta o lista a principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) in valoare/valoare cumulată de cel putin 31.570.000,00 RON fara TVA, la nivelul unui contract, maxim 3 contracte. Pentru demonstrarea experientei similare se vor accepta contracte ce au avut ca obiect executarea de lucrari de constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare și/sau extindere aferente unor construcții civile care se încadreaza cel putin în categoria de importanta B, sau superior, clasa de importanta II, sau superior, conform normativelor în domeniu. Informatii suplimentare cu privire la categoriile de importanta aferente constructiilor civile se regasesc în HOTĂRÂRE nr. 766 /1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. Informatii suplimentare cu privire la clasele de importanta aferente constructiilor civile se regasesc in ORDIN nr. 1.711 din 19 septembrie 2006 privind aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006. Confor...

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa DUAE întegrat în SICAP, modulul 2 criterii de selecție,. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile ublice, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative vor contine informații despre utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice de care dispune pentru executarea lucrărilor în cadrul Contractului (descrierea utilajelor, instalațiilor și echipamentelor tehnice; caracteristicile utilajelor, instalațiilor și echipamentelor tehnice, forma de detinere a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor tehnice).

Operatorul economic va completa DUAE întegrat în SICAP, modulul „Motive de excludere” și modulul „Criterii de selecție”, De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE întegrat în SICAP separat care sa cuprinda informatiile solicitate. Daca prin subcontractare nu este necesar a se indeplini o cerinta de calificare, atunci subcontractantul va prezenta DUAE întegrat în SICAP doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de subcontractare va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE întegrat în SICAP, fiind semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE întegrat în SICAP, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE întegrat în SICAP atat ale ofertantului,cat si ale subcontractantului.

Cerinta 1 se va consid indepl daca ofertanti vor completa DUAE întegrat în SICAP, modulul 2 criterii de selecție, La niv DUAE ofertanții vor preciza inf priv nr, data denumirea contr invocat drept exp similară, val serv, beneficiarul, data și nr doc de recepție, ponderea și/sau activit ptr care a fost responsabil, data încep, data sfârșit. Conf prev art.196 alin.(2) din L nr. 98/2016, AC va solicit ofertantului aflat pe primul loc dupa aplic crit de atrib sa prez doc justific actualizate prin care sa demonstr indepl. cerintei. Următoarele doc justific care probează îndepl cerinței, vor fi prez la solicit AC, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasament intermediar întocmit la finaliz eval ofertelor: pv verbale de recepție a serviciilor sau recomand din partea benefic sau doc constatatoare sau alte doc similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizeaza toate inf solicit ptr demonstr indepl cerinței de calific priv experiența similară. Cerinta 2 se va consid indepl daca ofertanti vor completa DUAE întegrat în SICAP, modulul 2 criterii de selecție. La niv DUAE ofertanții vor preciza inf priv nr, data denumirea contr invocat drept exp similară, val serv, beneficiarul, data și nr doc de recepție, ponderea și/sau activit ptr care a fost responsabil, data încep, data sfarsit. Conf prev art. 196 alin. (1) si (2) din L nr. 98/2016 inainte de atrib contract, AC va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplic crit de atrib sa prezinte doc justific actualizate prin care sa demonstr indeplinirea cerintei. Doc prin care OE pot îndepl cerinta priv experienta similara sunt urmat: copii ale unor parti relevante ale contr pe care le-au îndepl; doc/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Pv de receptie pe obiect si/sau Pv de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Pv de receptie finala si/sau Doc constatatoare emise deAC si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirm indepl cerintei de capacit tehnica. Enumerarea anterioara nu este limitativa sau cumulativa, ci are rol doar de expl.Ofertantii pot depune orice doc justific daca din acestea rezulta urmat elemente: executantul lucrarii, beneficiarul lucrarii, obiectul lucrarii, valoarea finala a lucrarii, perioada de realizare a lucrarilor. Nota 1: Daca un grup de OE depune o oferta comuna, cerinta se demonstr prin luarea in consid a resurselor tuturor membr grupului. In aceasta sit, si ofertantul asociat va compl DUAE integr în SICAP. De asemenea, impreuna cu DUAE integr în SICAP si cu oferta, este oblig incarcarea in SICAP a Acord Asociere, semnat cu semnat electronic extinsa, bazata pe un certif calific,elib de un furniz de serv de certific acredit in cond legii.Nota 2: In vederea indepl cerintei, ofertantul poate benefic de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respect prev art. 182 din L. 98/2016 si ale art. 48 din HG. 395/2016. Nota 3: In cazul in care ofertantul benefic de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va compl DUAE. Nota 4: In cazul in care benefic de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prez: a)Angajament ferm priv sustinerea tehn și profesională acordata de tertul sustinator, in conf cu Formular anexat. Angajamentul ferm va fi incarcat in SICAP impreuna ...

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/10/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/02/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret”. În situatia în care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a punctajului pentru factorul preț, iar oferta câstigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul astfel refacut. În situatia în care prin aplicarea acestui sistem nu se obtine o departajare a ofertelor clasate pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea (prin intermediul SICAP la Sectiunea “Intrebari”) prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SICAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 cu modificările și completările ulterioare și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 920032
Țară: România
E-mail: dap@cicnet.ro
Telefon: +40 243230200
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul de exercitare a căilor de atac este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul județean Ialomița – Compartimentul juridic
Adresă: Str. Revoluţiei nr. 1
Localitate: Slobozia
Cod poștal: 920032
Țară: România
E-mail: dap@cicnet.ro
Telefon: +40 243230200
Fax: +40 243230200
Adresă internet: www.cjialomita.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/12/2020