Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 639300-2020

Submission deadline has been amended by:  40657-2021
31/12/2020    S255

Danmark-Nærum: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 255-639300

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Jönsson Entreprise A/S
CVR-nummer: 32344445
Postadresse: Nærum Hovedgade 2
By: Nærum
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2850
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Adamsen
E-mail: pa@jonsson.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://jonsson.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://jonsson.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/d11639e4-9b1e-4308-8225-84cc5136433b
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://jonsson.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/d11639e4-9b1e-4308-8225-84cc5136433b
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://jonsson.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/d11639e4-9b1e-4308-8225-84cc5136433b
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af lukningsentreprise

Sagsnr.: 4075
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på aftale angående lukningsentreprise i forbindelse med ordregivers totalentreprise vedrørende opførelse af 100 nøglefærdige offentligt støttet almene familie- og seniorboliger samt fælleshus.

Totalentreprisen gennemføres ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvilket betyder, at Thors Have A/S som delegeret bygherre skal afløfte Fyns Almennyttige Boligselskabs (FAB) udbudspligt efter udbudsloven. Thors Have A/S har indgået en totalentreprisekontrakt med ordregiver om, at ordregiver overtager Thors Have A/S’ rettigheder og forpligtelser i henhold til Thors Have A/S’ aftale med FAB. Ordregiver skal således afløfte FAB’s udbudspligt efter udbudsloven.

Udbuddet gennemføres som omvendt licitation.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 850 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
45210000 Byggearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på aftale om lukningsentreprise (tag, facade og vinduer) i forbindelse med ordregivers totalentreprise vedrørende opførelse af 100 nøglefærdige offentligt støttet almene familie- og seniorboliger samt fælleshus.

Totalentreprisen gennemføres ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvilket betyder, at Thors Have A/S som delegeret bygherre skal afløfte Fyns Almennyttige Boligselskab’s (FAB) udbudspligt efter udbudsloven. Thors Have A/S har indgået en totalentreprisekontrakt med ordregiver om, at ordregiver overtager Thors Have A/S’ rettigheder og forpligtelser i henhold til Thors Have A/S’ aftale med FAB. Ordregiver skal således afløfte FAB’s udbudspligt efter udbudsloven.

De 100 almene familie- og seniorboliger samt fælleshus opføres på 2 byggefelter; bygge-felt B0 (ca. 6 438 m2) og byggefelt B8 (ca. 2 470 m2), Rismarksvej 52 i 5200 Odense V, som FAB erhverver af Thors Have A/S ved en betinget købsaftale med henblik på opførelse af almene familie- og seniorboliger samt fælleshus.

Udbuddet er en del af det større entrepriseprojekt angående opførelsen af de 100 nøglefærdige familie- og seniorboliger samt fælleshus beliggende Rismarksvej 52, 5200 Odense V. Det samlede entrepriseprojekt udbydes i et antal faser, hvoraf dette udbud vedr. lukningsentreprise er fase 1. Ordregiver påtænker at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8 stk. 2 for så hvidt angår visse leverancer i det samlede entrepriseprojekt.

Udbuddet gennemføres som omvendt licitation, hvilket indebærer, at prisen er fastlagt af ordregiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Omsætningskrav: Gennemsnitlig nettoomsætning på 12 mio. DKK i de seneste 3 offentliggjorte årsregnskaber.

Egenkapitalkrav: 5 mio. DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har minimum 3 referencer med lignende lukningsentrepriser omfattende både tag, facade og vinduer. Leveringen af vinduer skal være sket i minimum 3 etaper.

Det er ikke et krav, at ovennævnte elementer er indeholdt i én og samme reference. Tilbudsgiver skal dog minimum levere 3 referencer for hver af de 3 ovennævnte elementer.

Referencerne skal være udført inden for de seneste 5 år fra tidspunktet for tilbudsfristen. Tidspunktet for udførelsen regnes fra færdiggørelsestids-punktet for den pågældende entreprise.

Tilbudsgiver skal angive sine referencer i ESPD’ens del IV.C. Der bedes angivet følgende oplysninger for hver reference:

— Navn på projektet

— Navn på kunden

— Beskrivelse af referencerne, herunder hvorvidt den indeholder tag/facade/vindue samt oplysning om etaper for så vidt angår referencer omfattende vinduer

— Tidspunkt for færdiggørelse.

Ordregiver forbeholder sig at kontrollere referencerne.

Bemærk, at en tilbudsgiver i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis tilbudsgiveren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Den udbudte aftale om lukningsentreprise er betinget af, at ordregiver opnår godkendelse fra Odense Kommune af § 8-ansøgning, godkendelse af masterplan med tilhørende trafik og vejudlæg, regnvandshåndtering og udmaterikulering samt nedrivnings- og byggetilladelse samt godkendelse af skema B og at der foreligger tinglyst skøde.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 091-216238
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/01/2021
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/01/2021
Tidspunkt: 11:00
Sted:

https://jonsson.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/d11639e4-9b1e-4308-8225-84cc5136433b

Åbningen af tilbud kan overværes hos Jönsson Entreprise A/S, Nærum Hovedgade 2, 2850 Nærum den 28. januar 2021 kl. 11.00.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § § 135, 136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2 vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/12/2020