Roboty budowlane - 639301-2020

Submission deadline has been amended by:  43917-2021
31/12/2020    S255

Polska-Białystok: Roboty budowlane w zakresie politechnik

2020/S 255-639301

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Białostocka
Adres pocztowy: ul. Wiejska 45A
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-351
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Mierzyński
E-mail: zampubl@pb.edu.pl
Tel.: +48 857469753
Faks: +48 857469752
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pb.ezamawiajacy.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://pb.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonanie termomodernizacji oraz innych robót budowlanych w wybranych budynkach Politechniki Białostockiej”.

Numer referencyjny: K-DZP.262.149.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45214410 Roboty budowlane w zakresie politechnik
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji wybranych budynków dydaktycznych Politechniki Białostockiej wraz z wykonaniem robót budowlanych, które muszą być zrealizowane na etapie termomodernizacji z uwzględnieniem wykonania niezbędnych prac wynikających z bieżących potrzeb uczelni.

Przedmiot zamówienia określa „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03452000 Drzewa
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300 Roboty rozbiórkowe
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232452 Roboty odwadniające
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233300 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261900 Naprawa i konserwacja dachów
45262000 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262210 Fundamentowanie
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312311 Montaż instalacji piorunochronnej
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421160 Instalowanie wyrobów metalowych
45443000 Roboty elewacyjne
77211400 Usługi wycinania drzew
90400000 Usługi utylizacji nieczystości
90500000 Usługi związane z odpadami
90919000 Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok, ul. Wiejska 45A, 45B

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków, częściowej przebudowie, rozbudowie, zagospodarowaniu terenu i remoncie wybranych pomieszczeń w podziale na zadania t.j.:

Zadanie 1: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków Wydziału Mechanicznego A i B Politechniki Białostockiej w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0066/17-00, działanie 1.3.1,oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020 wraz z innymi niezbędnymi robotami budowlanymi.

Zadanie 2: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Budynku Ogólnotechnicznego cz. A, B, C Politechniki Białostockiej w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0066/17-00, działanie 1.3.1, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020 wraz z innymi niezbędnymi robotami budowlanymi.

Zadanie 3: Wykonanie robót budowlanych polegających na:

a) budowie WC dla osób niepełnosprawnych, rozbiórce schodów i budowie dwóch podjazdów w budynku ogólnotechnicznym część B;

b) rozbiórce schodów i budowie podjazdu w budynku Wydziału Mechanicznego A w ramach projektu „PB Dostępna” – program operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014–2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.05.00-00-A065/19.

Zamawiający posiada wszelkie niezbędne prawomocne decyzje uprawniające do realizacji zamówienia.

Budynki objęte robotami budowlanymi w ramach niniejszego zamówienia nie są wpisane do rejestru zabytków Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiot zamówienia określa „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr POIS.01.03.01-00-0066/17-00, działanie 1.3.1,oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020 wraz z innymi niezbędnymi robotami budowlanymi oraz nr POWR.03.05.00-00-A065/19-00, działanie 3.5, oś prioryt. III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014–2020, proj. „PB Dostępna”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych) na zasadach określonych w pkt 9 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował z należytą starannością minimum dwa zamówienia, każde o wartości minimum 15 mln PLN brutto dotyczące wykonania robót polegających na remoncie lub przebudowie, lub budowie, lub rozbudowie bądź nadbudowie budynku.

Uwaga:

a) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu określony powyżej musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum). Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. Niedozwolone jest łączenie doświadczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania ww. warunku.

b) Wykonawca, powołując się na doświadczenie konsorcjum, którego był członkiem, musi wykazać, że jako uczestnik konsorcjum nabył doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca nie może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców, jeżeli faktycznie nie uczestniczył w realizacji wymaganego przez Zamawiającego zamówienia.

W zakresie posiadania potencjału osobowego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji niniejszego zamówienia z następującymi uprawnieniami tj.

— co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202) lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie (drogi klasy lok. i dojazdowe, drogi wewn. wg przepisów ustawy o drogach publicznych, wyłączając drogowe obiekty inżynierskiej inne niż przepusty).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia oraz warunki zmiany umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet https://pb.ezamawiajacy.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

6. Podstawy wykluczenia:

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1) Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeśli warunki udziału zostały określone w pkt 5 SIWZ):

1.1 Oryginał jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej „JEDZ”), o treści zgodnej z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05.01.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. JEDZ obejmuje formalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że odpowiednia podstawa wykluczenia nie ma zastosowania, a także zawiera istotne informacje wymagane przez Zamawiającego. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) Wykonawca składa się wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet.

2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

2.1 wykazu robót budowlanych;

2.2 wykaz osób;

Wykonawca nie podlega wykluczeniu (oraz inny podmiot na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy);

2.3 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.4 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy;

2.5 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy;

2.6 odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.7 oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie dopuścił się, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonania albo nienależytego wykonania w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, zawartej z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, które doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy.

3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Oświadczenie lub oświadczenie i dowody jw. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (według załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ).

Oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa powyżej, muszą być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach i w trybie określonym w pkt 8 niniejszej SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) (art. 179 – 198g).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/12/2020